GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Cyfarwyddiadau

 

Gallwch edrych ar y dogfennau CDLl ar yr hafan drwy glicio ar y ddogfen yr ydych chi eisiau ei darllen.

 

Nid oes angen cofrestru i weld y dogfennau, ond mae'n rhaid i chi gofrestru ar y wefan i allu cyflwyno sylwadau.

 

Mae’r wefan yn gyfrwng rhyngweithiol i gyflwyno sylwadau yn ystod cyfnodau ymgynghori cyhoeddus penodol.

 

Mae nifer o gamau y mae’n rhaid eu cymryd er mwyn gwneud sylwadau ar-lein:

 

  • Cofrestrwch eich manylion gyda’r Cyngor drwy glicio ar y ddolen gyswllt ar frig y dudalen hon a llenwi’r ffurflen gofrestru. Er mwyn cofrestru, bydd angen i chi rhoi eich enw, cyfeiriad e-bost, a chyfeiriad post. Bydd hyn yn ein galluogi ni i gysylltu â chi i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich sylwadau.
  • Ar ôl i chi gofrestru, er mwyn gwneud eich sylwadau dewiswch y ddogfen berthnasol o’r rhestr o’r dogfennau sydd ar agor ar gyfer ymgynghori ac yna dewiswch y bennod, y paragraff neu’r polisi sydd arnoch chi eisiau cyflwyno sylw arno.
  • Cliciwch ar yr eicon canlynol: Write i weld y ffurflen ymateb ar-lein a fydd yn eich galluogi chi i gyflwyno sylwadau.
  • Cliciwch yma i weld unrhyw sylw sydd wedi ei gyflwyno View.  (Nodwch: dim ond sylwadau wedi eu prosesu fyddwch chi’n gallu eu gweld, os bydd ymatebion niferus gallai gymryd nifer o wythnosau i’w prosesu).
  • Os ydych chi eisiau edrych eto ar y safle yn y dyfodol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy roi eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair. Os ydych chi’n anghofio eich manylion mewngofnodi, gallwch eu hailosod drwy glicio ar y ddolen berthnasol ar frig y dudalen hon.


Allwedd Dogfen

 

 

I chwilio am sylwadau yn y dogfennau, agorwch y ddogfen sydd gennych ddiddordeb ynddi yn gyntaf a chwiliwch ar yr eiconau a ddangosir isod:

Write Cliciwch ar yr eicon hwn i wneud sylw (yn ystod cyfnodau ymgynghori)
View Cliciwch yr eicon hwn i weld sylwadau pobl eraill.
View Disabled Yn nodi nad oes unrhyw sylwadau eraill wedi eu gwneud ar yr eitem hon.
Map Yn nodi fod y polisi hwn wedi'i gynrychioli ar y map cynigion. I weld y map cynigion cliciwch ar yr eicon glÏŠb

Amlygir y polisïau yn las gydag ymyl llwyd

Amlygir yr amcanion mewn gwyrdd gydag ymyl llwyd

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content