GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

CDLl 2 - Dogfen Newidiadau â Ffocws Safonau Parcio

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.Safonau Parcio

No Comments LDP2 - 001

1.1 Adain/Pennawd: 10.2.2

DELETED

Cilfachau Cerbydau - Mae'n rhaid i'r gilfach fod yn ddigon mawr ac wedi'i leoli fel ei bod yn bosibl symud y cerbyd ar y safle, h.y. mae angen lleiafswm 105m² i ganiatáu lori 12 metr anhyblyg, adael y safle wrth yrru ymlaen. Mae manylion pellach arferion dylunio da i'w cael yn y 'Highway Authority Design Standards neu 'Designing for Deliveries', Freight Transport Association 1998.

INSERTED

Cilfachau Cerbydau - Mae'n rhaid i'r gilfach fod yn ddigon mawr ac wedi'i leoli fel ei bod yn bosibl symud y cerbyd ar y safle, h.y. mae angen lleiafswm 105m² i ganiatáu lori 12 metr anhyblyg, adael y safle wrth yrru ymlaen. Mae manylion pellach arferion dylunio da i'w cael yn y 'Highway Authority Design Standards neu 'Designing for Deliveries', Freight Transport Association 1998. Dylai cilfachau ar gyfer cerbydau nwyddau fod yn lled o 3.5m fel arfer. Dengys rhai dimensiynau cerbyd safonol isod.

Cyfiawnhad: Ychwanegwyd er mwyn eglurhad yn unol â'r sylwadau a gafwyd.

No Comments LDP2 - 002

1.2 Adain/Pennawd: 10.3.1

DELETED

Dylid defnyddio planhigion mewn maes parcio i dorri ar undonedd yr ardal palmant ac er mwyn diffinio neu guddio cilfachau parcio, ac i ddarparu nodweddion gweledol. Ystyrir bod tirweddu yn rhan hanfodol o ddylunio ardaloedd parcio ac nid rhywbeth wedi ei ychwanegu ar ôl hynny. Dylai glaswellt, planhigion gorchuddio tir, llwyni a choed sy'n cael eu defnyddio mewn meysydd parcio allu gwrthsefyll llygredd ac ni ddefnyddio coed gyda chwymp dail mawr na ffrwythau na changhennau sydd yn syrthio. Dylid osgoi y rhan fwyaf o rywogaethau pisgwydden, gwallt y forwyn a chastanwydden. Dylid gofalu nad yw'r plannu yn cuddio gwelededd ar gyffyrdd nac yn amharu ar warchod y safle.

INSERTED

Dylid defnyddio planhigion mewn maes parcio i dorri ar undonedd yr ardal palmant ac er mwyn diffinio neu guddio cilfachau parcio, ac i ddarparu nodweddion gweledol. Dylid cyfeirio ymhellach at CDLl5 - SPG 'Bioamrywiaeth mewn Cynllunio.' Ystyrir bod tirweddu yn rhan hanfodol o ddylunio ardaloedd parcio ac nid rhywbeth wedi ei ychwanegu ar ôl hynny. Dylai glaswellt, planhigion gorchuddio tir, llwyni a choed sy'n cael eu defnyddio mewn meysydd parcio allu gwrthsefyll llygredd ac ni ddefnyddio coed gyda chwymp dail mawr na ffrwythau na changhennau sydd yn syrthio. Dylid osgoi y rhan fwyaf o rywogaethau pisgwydden, gwallt y forwyn a chastanwydden. Dylid gofalu nad yw'r plannu yn cuddio gwelededd ar gyffyrdd nac yn amharu ar warchod y safle.

Cyfiawnhad: Ychwanegwyd er mwyn eglurhad ac i groes-gyfeirio i ganllawiau cysylltedig eraill yn unol â'r sylwadau a gafwyd.

No Comments LDP2 - 003

1.3 Adain/Pennawd: 10.3.5

DELETED

Mae dewis helaeth o ddefnyddiau wynebu ar gael ar gyfer meysydd parcio. Mae dewis pa un i ddefnyddio mewn sefyllfa benodol yn dibynnu ar ddwysedd y defnydd a ddisgwylir, sut fydd y maes parcio'n edrych a faint o arian sydd ar gael ar gyfer gosod a chynnal a chadw.

INSERTED

Mae dewis helaeth o ddefnyddiau wynebu ar gael ar gyfer meysydd parcio. Mae dewis pa un i ddefnyddio mewn sefyllfa benodol yn dibynnu ar ddwysedd y defnydd a ddisgwylir, sut fydd y maes parcio'n edrych a faint o arian sydd ar gael ar gyfer gosod a chynnal a chadw. Dylid ystyried y defnydd o ddefnyddiau wynebu mandyllog gan y byddai hyn yn cyd-fynd â'r defnydd o SUDS.

Cyfiawnhad: Ychwanegwyd er mwyn eglurhad yn unol â'r sylwadau a gafwyd

No Comments LDP2 - 004

1.4 Adain/Pennawd: 10.6.2 Gostyngiad yn y Gofyniad Parcio

DELETED

Ac eithrio Ardal 1 lleoliadau Canol Dinas, ni fydd y gostyngiadau mewn gofynion parcio ar gyfer unedau preswyl yn arwain at lai nag un lle parcio ac ar gyfer pob datblygiad arall ni weithredir y gostyngiad oni bai fod cynllun teithio derbyniol yn cael ei gyflwyno hefyd.

INSERTED

Ac eithrio Ardal 1 lleoliadau Canol Dinas, ni fydd y gostyngiadau mewn gofynion parcio ar gyfer unedau preswyl yn arwain at lai nag un lle parcio ac ar gyfer pob datblygiad arall ni weithredir y gostyngiad oni bai fod cynllun teithio derbyniol yn cael ei gyflwyno hefyd. Rhoddir ystyriaeth i effaith bosibl parcio yn y meysydd parcio ychwanegol.

Cyfiawnhad: Ychwanegwyd er mwyn eglurhad yn unol â'r sylwadau a gafwyd

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy