GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

CDLl8 - Dogfen Newidiadau â Ffocws Adeiladau ac Adeileddau sy'n Bwysig yn Lleol

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.Adeiladau ac Adeileddau sy'n Bwysig yn Lleol

No Comments LDP8 - 001

1.1 Adain/Pennawd: 1.1

DELETED

Dyma un o gyfres o ddogfenni CCA sy'n cynnig rhagor o gyngor ar bolisïau'r cynllun datblygu. Pwrpas y CCA yw rhoi cyngor i ymgeiswyr cynllunio, a byddant yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

INSERTED

Dyma un o gyfres o ddogfenni Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) sy'n cynnig rhagor o gyngor ar bolisïau'r cynllun datblygu. Pwrpas y CCA yw rhoi cyngor i ymgeiswyr cynllunio, a byddant yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP8 - 002

1.2 Adain/Pennawd: 1.2

DELETED

Pwrpas y CCA hwn yw nodi amcanion a pholisïau'r Cyngor ar gyfer cadwraeth adeiladau hanesyddol y Fwrdeistref, nad ydynt wedi eu rhestru. Er na chafodd yr adeiladau hyn eu rhestru gan statud, efallai eu bod o safon uchel ac yn enghreifftiau unigryw o bensaernïaeth leol, neu gallant gyfrannu mewn ffyrdd eraill at ddiddordeb lleol a chymeriad manwl ardaloedd y Fwrdeistref Sirol, a dylid eu cadw lle bynnag bo hynny'n bosibl.

INSERTED

Pwrpas y CCA hwn yw nodi amcanion y Cyngor ar gyfer cadwraeth adeiladau hanesyddol y Fwrdeistref, nad ydynt wedi eu rhestru. Er na chafodd yr adeiladau hyn eu rhestru gan statud, efallai eu bod o safon uchel ac yn enghreifftiau unigryw o bensaernïaeth leol, neu gallant gyfrannu mewn ffyrdd eraill at ddiddordeb lleol a chymeriad manwl ardaloedd y Fwrdeistref Sirol yn unol â'r meini prawf a amlygwyd yn yr SPG hwn.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol. Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 003

1.3 Adain/Rhif Pennawd: 1.3

DELETED

Ni ddylai'r rhestr leol ddyblygu'r rhestr o Adeiladau Pensaernïol Arbennig na'r rhestr o Adeiladau o Ddiddordeb Hanesyddol (yr enw ar y rhain yw 'adeiladau rhestredig'). Eu pwysigrwydd cenedlaethol yw'r pwyslais wrth ddynodi adeiladau rhestredig fel hyn. Mae ardaloedd lleol o ymddangosiad hanesyddol a chymeriad arbennig yn cael eu diogelu trwy eu dynodi'n ardaloedd cadwraeth. Rheolir dymchwel a gwneud newidiadau sylweddol i adeiladau heb eu cofrestru yn yr ardaloedd hyn. Mae estyniadau i adeiladau heb eu rhestru mewn ardaloedd cadwraeth hefyd yn cael eu hystyried yn fanylach a'u rheoli o ganlyniad i weithredu'r polisïau lleol sydd wedi eu hanelu at gadw neu wella'r ardaloedd hyn.

INSERTED

Ni ddylai'r Gofrestr Adeiladau ac Adeileddau sy'n Bwysig yn Lleol (BSLI) ddyblygu'r rhestr o Adeiladau Pensaernïol Arbennig na'r rhestr o Adeiladau o Ddiddordeb Hanesyddol (yr enw ar y rhain yw 'adeiladau rhestredig'). Eu pwysigrwydd cenedlaethol yw'r pwyslais wrth ddynodi adeiladau rhestredig fel hyn. Mae ardaloedd lleol o ymddangosiad hanesyddol a chymeriad arbennig yn cael eu diogelu trwy eu dynodi'n ardaloedd cadwraeth. Rheolir dymchwel a gwneud newidiadau sylweddol i adeiladau heb eu cofrestru yn yr ardaloedd hyn. Mae estyniadau i adeiladau heb eu rhestru mewn ardaloedd cadwraeth hefyd yn cael eu hystyried yn fanylach a'u rheoli o ganlyniad i weithredu'r polisïau lleol sydd wedi eu hanelu at gadw neu wella'r ardaloedd hyn.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 004

1.4 Adain/Rhif Pennawd: Paragraff newydd

INSERTED

Mae'r polisi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a'r arweiniad hwn yn berthnasol i'r ardal o Fwrdeistref Sirol Conwy sydd y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri, a gyfeirir ato o hyn allan fel Ardal y Cynllun.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP8 - 005

1.5 Adain/Rhif Pennawd: 2.2

DELETED

Mae'r polisi cynllunio lleol perthnasol yng Nghynllun Datblygu Lleol Conwy fel a ganlyn:

INSERTED

Mae'r polisi cynllunio lleol perthnasol yn CDLl Conwy fel a ganlyn:

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP8 - 006

1.6 Adain/Rhif Pennawd: 2.4

DELETED

Bydd y Cyngor yn annog datblygwyr a pherchnogion i ddiogelu adeiladau sydd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol lleol, ac nid eu gweld fel cyfle ar gyfer datblygiad newydd yn unig. Bydd y Cyngor yn gwneud pob ymdrech posibl drwy'r broses gynllunio i sicrhau bod adeiladau fel hyn yn cael eu diogelu yn y Sir.

INSERTED

Bydd y Cyngor yn annog datblygwyr a pherchnogion i gynnal adeiladau sydd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol lleol, ac nid eu gweld fel cyfle ar gyfer datblygiad newydd yn unig. Bydd y Cyngor yn sicrhau fod ystyriaeth ddigonol yn cael ei rhoi i bolisi CTH/3 a'r SPG hwn i ganiatáu adeiladau o'r fath i gael eu cynnal yn Ardal y Cynllun.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 007

1.7 Adain/Rhif Pennawd: 2.5

DELETED

Bwriad y Cyngor yw llunio rhestr leol o adeiladau fel hyn o arolygon gweledol ac ymgynghori â sefydliadau a grwpiau diddordeb lleol. Yn y cyfamser, bydd y CCA hwn yn cyfarwyddo'r rhai sydd yn gwneud penderfyniadau trwy roi meini prawf iddynt i benderfynu pa adeiladau ddylai gael eu cynnwys mewn rhestr fel hon, os ydynt yn credu ei fod yn debygol iddynt fod dan fygythiad sylweddol neu ar unwaith. Unwaith bydd y rhestr wedi ei llunio, efallai bydd rheoliadau pellach yn cael eu gosod ar yr adeiladau o ddiddordeb arbennig lleol, er enghraifft cyfarwyddiadau Erthygl 4.

INSERTED

Bwriad y Cyngor yw llunio cofrestr o adeiladau fel hyn o arolygon gweledol ac ymgynghori â sefydliadau a grwpiau diddordeb lleol. Yn y cyfamser, bydd y CCA hwn yn cyfarwyddo'r rhai sydd yn gwneud penderfyniadau trwy roi meini prawf iddynt i benderfynu pa adeiladau ddylai gael eu cynnwys mewn cofrestr fel hon, os ydynt yn credu ei fod yn debygol iddynt fod dan fygythiad sylweddol neu ar unwaith. Unwaith bydd y gofrestr wedi ei llunio, efallai bydd rheoliadau pellach yn cael eu gosod ar yr BSLI, er enghraifft cyfarwyddiadau Erthygl 4.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 008

1.8 Adain/Rhif Pennawd: 3.1

DELETED

Bydd y broses o ddewis adeiladau penodol o ddiddordeb lleol ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn gyson, yn gynhwysfawr, yn glir a dylai ymateb i argymhellion y gymuned leol ar gyfer cynnwys adeiladau. Rhagwelir y byddwn yn cynnal arolwg o adeiladau pwysig yn lleol, ledled y Sir, trwy ymarferion arolwg fesul ardal cynghorau cymuned lleol a chynghorau tref.

INSERTED

Bydd y broses o ddewis adeiladau penodol o ddiddordeb lleol yn Ardal y Cynllun yn gyson, yn gynhwysfawr, yn glir a dylai ymateb i argymhellion y gymuned leol ar gyfer cynnwys adeiladau. Mae siartiau llif yn rhoi manylion y broses ynghlwm yn Atodiad B. Rhagwelir y byddwn yn cynnal arolwg o adeiladau pwysig yn lleol, ledled Ardal y Cynllun, trwy ymarferion arolwg fesul ardal cynghorau cymuned lleol a chynghorau tref.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol. Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 009

1.9 Adain/ Rhif Pennawd: 3.2

DELETED

Bydd defnyddio'r meini prawf a nodwyd yn y CCA hwn yn galluogi'r Awdurdod Cynllunio i lunio rhestr ragbaratoawl o ddiddordebau lleol. Byddwn yn gofyn i gynghorau cymuned, cynghorau tref a grwpiau ddiddordeb lleol hefyd i nodi adeiladau yn eu hardal leol i'w cynnwys ar y rhestr. Bydd angen ystyried meini prawf y CCA wrth ddewis adeiladau, a bydd cynghorau lleol yn derbyn y meini prawf a'r dulliau i sicrhau fod pob ardal yn gweithio tuag at feincnodi cyson. Bydd pob argymhelliad a gyflwynir i'w ystyried gan gynghorau cymuned a thref a grwpiau diddordeb lleol yn cael eu craffu'n derfynol gan Fwrdeistref Sirol Conwy i sicrhau eu bod yn gyson ledled ardal y Sir.

INSERTED

Bydd defnyddio'r meini prawf a nodwyd yn y CCA hwn yn galluogi'r Awdurdod Cynllunio Lleol i lunio rhestr ragbaratoawl o ddiddordebau lleol. Byddwn yn gofyn i gynghorau cymuned, cynghorau tref a grwpiau ddiddordeb lleol hefyd i nodi adeiladau yn eu hardal leol i'w cynnwys ar y rhestr. Bydd angen ystyried meini prawf y CCA wrth ddewis adeiladau, a bydd cynghorau lleol yn derbyn y meini prawf a'r dulliau i sicrhau fod pob ardal yn gweithio tuag at feincnodi cyson. Bydd cyflwr adeiladau ac adeileddau yn cael eu cynnwys wrth ystyried unrhyw ddynodiad BSLI. Bydd ymagwedd gytbwys yn cael ei chymryd a fydd yn pwyso a mesur cyflwr presennol yr adeilad a chost ei gynnal a'i atgyweirio, mewn perthynas â'i bwysigrwydd a'r gwerth sy'n deillio o'i ddefnydd presennol. Er hynny, yn yr achosion hynny lle mae'n amlwg fod adeilad wedi'i esgeuluso yn fwriadol, bydd llai o bwyslais yn cael ei roi ar gostau atgyweirio. Bydd pob argymhelliad a gyflwynir i'w ystyried gan gynghorau cymuned a thref a grwpiau diddordeb lleol yn cael eu craffu'n derfynol gan Fwrdeistref Sirol Conwy i sicrhau eu bod yn gyson ledled Ardal y Cynllun.

Cyfiawnhad: Newidiadau ffeithiol a golygyddol bach. Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 010

1.10 Adain/Rhif Pennawd: 3.3

DELETED

Yn ystod y cam hwn, bydd y perchnogion a'r rhai sydd â chysylltiad sylweddol â'r eiddo sydd wedi'i gynnwys ar y rhestr, yn cael eu hysbysu a bydd goblygiadau cynnwys yr eiddo yn cael ei esbonio iddynt. Bydd cyfnod ymgynghori cyn cymeradwyo'r rhestr yn derfynol, i sicrhau fod cymaint a bo modd yn deall ac yn gwerthfawrogi'r ymarfer adeiladau o ddiddordeb lleol arbennig. Byddwn yn ymgynghori yn benodol â chynghorwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a chynghorau cymuned a chynghorau tref a grwpiau diddordeb a gwasanaethau eraill. Bydd manylion y rhestr ar gael ar gofrestr gyhoeddus. Mae enghraifft o'r math o wybodaeth a fydd ar gael ar y rhestr wedi ei chynnwys yn Atodiad B. Mae cael cefnogaeth perchnogion a'r cyhoedd yn gyffredinol ar gyfer y dynodiad lleol, yn hanfodol ar gyfer llwyddiant y polisi.

INSERTED

Yn ystod y cam hwn, bydd y perchnogion a'r rhai sydd â chysylltiad sylweddol â'r eiddo sydd wedi'i gynnwys ar y rhestr, yn cael eu hysbysu a bydd goblygiadau cynnwys yr eiddo yn cael ei esbonio iddynt. Bydd cyfnod ymgynghori cyn cymeradwyo'r rhestr yn derfynol, i sicrhau fod cymaint a bo modd yn deall ac yn gwerthfawrogi'r ymarfer adeiladau o ddiddordeb lleol arbennig. Byddwn yn ymgynghori yn benodol â chynghorwyr Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a chynghorau cymuned a chynghorau tref a grwpiau diddordeb a gwasanaethau eraill. Bydd manylion y rhestr ar gael ar gofrestr gyhoeddus. Mae enghraifft o'r math o wybodaeth a fydd ar gael ar y rhestr wedi ei chynnwys yn Atodiad C. Mae cael cefnogaeth perchnogion a'r cyhoedd yn gyffredinol ar gyfer y dynodiad lleol, yn hanfodol ar gyfer llwyddiant y polisi.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP8 - 011

1.11 Adain/Rhif Pennawd: 3.4

DELETED

Cydnabyddir efallai bydd rhai adeiladau, nad ydynt yn rhestredig mewn ardaloedd cadwraeth, wedi'u nodi fel adeiladau sy'n bwysig yn lleol, ond rheoliadau statudol adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth fydd yn diogelu'r rhain yn hytrach na statws rhestru lleol. Bydd yr ardaloedd y tu allan i'r 25 ardal a ddynodwyd ar hyn o bryd felly'n cael eu harchwilio gyntaf.

INSERTED

Cydnabyddir efallai bydd rhai adeiladau, nad ydynt yn rhestredig mewn ardaloedd cadwraeth, wedi'u nodi fel adeiladau sy'n bwysig yn lleol, ond rheoliadau statudol adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth fydd yn diogelu'r rhain yn bennaf yn hytrach na statws rhestru lleol. Er hynny, mae'r Cyngor yn ei hystyried yn berthnasol i gynnwys adeiladau heb eu rhestru mewn ardaloedd cadwraeth fel rhan o unrhyw arolwg, fodd bynnag, oherwydd rheolau statudol presennol mewn ardaloedd o'r fath, dim ond adeiladau o safon tirnod fydd yn cael eu hystyried ar gyfer eu cynnwys ar y gofrestr BSLI.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 012

1.12 Adain/Rhif Pennawd: 3.5

DELETED

Os yw'n ymddangos ei fod yn werth cynnwys adeilad heb ei ddynodi yn y categori adeiladau o ddiddordeb arbennig lleol a bod bygythiad i ddymchwel adeilad neu newidiadau iddo a fydd yn ei ddifrodi, bydd adeileddau fel hyn yn cael eu cynnwys yn y cynllun. Yn dilyn hynny, gweithredir camau sydd ar gael i sicrhau cadwraeth yr adeilad, yn ogystal â pholisïau cynllunio a datblygu defnydd tir sy'n gysylltiedig ag adeiladau o ddiddordeb lleol arbennig, am ddeufis. Byddwn yn rhoi gwybod i berchnogion a phartïon eraill sydd â chysylltiad cyfreithiol â'r adeilad.

INSERTED

Os yw'n ymddangos ei fod yn werth cynnwys adeilad heb ei ddynodi yn y categori adeiladau o ddiddordeb arbennig lleol a bod bygythiad i ddymchwel adeilad neu newidiadau iddo a fydd yn ei ddifrodi, bydd adeileddau fel hyn yn cael eu hasesu ar gyfer eu cynnwys ar y gofrestr fel yn Atodiad B ii / iii fel sy'n briodol.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 013

1.13 Adain/Rhif Pennawd: 4.1 Diddordeb Pensaernïol

DELETED

Yr ystyriaeth gyntaf a phwysicaf wrth lunio'r rhestr o adeiladau i'w cynnwys ar y rhestr leol, fydd eu nodweddion pensaernïol ffisegol. Mae canllawiau manylach yn Atodiad C.

INSERTED

Yr ystyriaeth gyntaf a phwysicaf wrth lunio'r gofrestr o adeiladau i'w cynnwys ar y gofrestr BSLI, fydd eu nodweddion pensaernïol ffisegol. Mae canllawiau manylach yn Atodiad D.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol. Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 014

1.14 Adain/Rhif Pennawd: 4.2 Diddordeb a Chysylltiadau Hanesyddol

DELETED

Efallai na fydd adeiladau sy'n cael eu hystyried oherwydd eu diddordeb neu gysylltiad hanesyddol yn gymwys i'w cynnwys ar y rhestr, os nad ydynt yn ddilys oherwydd eu safon neu arwahanrwydd pensaernïol i gyfiawnhau eu cynnwys fel adeiladau lleol hanfodol. Mae canllawiau manylach yn Atodiad C.

INSERTED

Efallai na fydd adeiladau sy'n cael eu hystyried oherwydd eu diddordeb neu gysylltiad hanesyddol yn gymwys i'w cynnwys ar y rhestr, os nad ydynt yn ddilys oherwydd eu safon neu arwahanrwydd pensaernïol i gyfiawnhau eu cynnwys fel adeiladau lleol hanfodol. Mae canllawiau manylach yn Atodiad D.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP8 - 015

1.15 Adain/Rhif Pennawd: Paragraff newydd

INSERTED

Cyflwr Adeiladau ac Adeileddau Wrth asesu adeiladau ac adeileddau yn erbyn y meini prawf dewis, bydd eu cyflwr yn cael ei gynnwys wrth ystyried unrhyw ddynodiad BSLI. Bydd ymagwedd gytbwys yn cael ei chymryd a fydd yn pwyso a mesur cyflwr presennol yr adeilad a chost ei gynnal a'i atgyweirio, mewn perthynas â'i bwysigrwydd a'r gwerth sy'n deillio o'i ddefnydd presennol. Er hynny, yn yr achosion hynny lle mae'n amlwg fod adeilad wedi'i esgeuluso yn fwriadol, bydd llai o bwyslais yn cael ei roi ar gostau atgyweirio.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol. Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 016

1.16 Adain/Rhif Pennawd: 5.2

DELETED

Os yw'r perchennog yn anghytuno â'r dynodiad, bydd ganddo ef/ ganddi hi hawl i apelio at y pwyllgor cynllunio lleol, ond bydd y sail dros unrhyw apêl yn cael ei chyfyngu i:

Nad yw'r adeilad dan sylw yn ateb meini prawf y polisi gan gyflwyno'r dystiolaeth berthnasol.

Bod y caniatâd cynllunio neu ganiatâd arall dilys yn weithredol, sy'n caniatáu dymchwel/newid yr adeilad.

INSERTED

Os yw'r perchennog yn anghytuno â'r dynodiad, bydd ganddo ef/ ganddi hi hawl i anfon sylwadau at y pwyllgor cynllunio lleol o fewn amserlen benodol, ond bydd y sail dros unrhyw sylwadau o'r fath yn cael eu cyfyngu i:

Nad yw'r adeilad dan sylw yn ateb meini prawf y polisi gan gyflwyno'r dystiolaeth berthnasol.

Bod y caniatâd cynllunio neu ganiatâd arall dilys yn weithredol, sy'n caniatáu dymchwel/newid yr adeilad.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol. Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 017

1.17 Adain/Rhif Pennawd: 5.3

DELETED

Bydd apeliadau yn cael eu cyfeirio at y Panel Cadwraeth Ymgynghorol (PCY) i sicrhau annibyniaeth a chysondeb wrth wneud penderfyniadau. Bydd barn y PCY a pherchennog yr adeilad neu adeiledd sy'n bwysig yn lleol, yn cael ei ystyried yn ofalus gan yr awdurdod cynllunio lleol cyn penderfynu'n derfynol ynglŷn â'r dynodiad.

INSERTED

Bydd sylwadau yn cael eu cyfeirio at aelodau creiddiol o'r Panel Cadwraeth Ymgynghorol (PCY) i sicrhau annibyniaeth a chysondeb wrth wneud penderfyniadau. Bydd barn y PCY a pherchennog yr adeilad neu adeiledd sy'n bwysig yn lleol, yn cael ei ystyried yn ofalus gan yr awdurdod cynllunio lleol cyn penderfynu'n derfynol ynglŷn â'r dynodiad.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol. Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 018

1.18 Adain/Rhif Pennawd: 5.5

DELETED

Nod y polisi yw bod yn glir ac yn gyson ynglŷn â'r broses ddynodi, ar gyfer perchnogion, datblygwyr ac eraill. Prif nod y polisi yw bod yn eglur ac yn hyderus wrth sicrhau fod pob rhanddeiliaid yn gallu bod yn hyderus ynglŷn â'r dynodiadau a'u disgwyliadau ar unrhyw adeg benodol.

INSERTED

Nod yr CCA hwn yw bod yn glir ac yn gyson ynglŷn â'r broses ddynodi, ar gyfer perchnogion, datblygwyr ac eraill. Mae'r siartiau llif yn Atodiad A yn cynnig eglurhad ar sut bydd y Cyngor yn delio â dynodiadau sy'n deillio o geisiadau cynllunio ac ymholiadau cynllunio.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol. Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 019

1.19 Adain/Rhif Pennawd: 6.2

DELETED

Mae gan y CDLl polisi i gadw ac atal newidiadau niweidiol i adeiladau ac adeileddau sy'n bwysig yn lleol. Gall darpariaethau'r CCA hon gael eu hystyried fel ystyriaeth cynllunio perthnasol wrth ddelio gyda cheisiadau sy'n cynnwys dymchweliad. Lle bo angen hynny, ni roddir caniatâd cynllunio, na chaniatâd cynllunio perthnasol arall i ddymchwel adeilad o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol leol, oni bai fod tystiolaeth glir argyhoeddiadol, yn cael ei gyflwyno i ddangos ei fod y tu hwnt i atgyweirio, ei adfer neu eu hailddefnyddio'n sensitif, a bod safon dylunio'r cynllun ailddatblygu yn well na'r diddordeb pensaernïol a/neu werth hanesyddol yr adeilad neu adeiledd sy'n bwysig yn lleol.

INSERTED

Mae gan y CDLl polisi i gadw ac atal newidiadau niweidiol i BSLI. Mae'n bwysig nodi ar y pwynt hwn bod y CCA hwn yn canolbwyntio ar gynnal a diogelu nodweddion o bwysigrwydd lleol, ac nad yw'n fesur dros dro ar gyfer rhestru statudol.Gall darpariaethau'r CCA hon gael eu hystyried fel ystyriaeth cynllunio perthnasol wrth ddelio gyda cheisiadau sy'n cynnwys dymchweliad. Lle bo angen hynny, ni roddir caniatâd cynllunio, na chaniatâd cynllunio perthnasol arall i ddymchwel adeilad o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol leol, oni bai fod tystiolaeth glir argyhoeddiadol, yn cael ei gyflwyno i ddangos ei fod y tu hwnt i atgyweirio, ei adfer neu eu hailddefnyddio'n sensitif, a bod safon dylunio'r cynllun ailddatblygu yn well na'r diddordeb pensaernïol a/neu werth hanesyddol yr adeilad neu adeiledd sy'n bwysig yn lleol.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 020

1.20 Adain/Rhif Pennawd: 7.1

DELETED

Ac eithrio rhai newidiadau ac estyniadau i anheddau, bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer sawl math o estyniad a newidiadau allanol. Dylid dylunio'r rhain gan ystyried diddordeb pensaernïol a hanesyddol yr adeilad yn ofalus .

INSERTED

Ac eithrio rhai newidiadau ac estyniadau i anheddau, bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer sawl math o estyniad a newidiadau allanol. Dylid dylunio'r rhain gan ystyried diddordeb pensaernïol a hanesyddol yr adeilad yn ofalus . Mae Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 12 yn cynnig canllawiau cynllunio ar ddylunio yn gyffredinol a dylid eu hystyried naill ochr â'r CCA. Mae CCA Canllaw Dylunio ar gyfer Deiliaid Tai (CDLl1) y Cyngor yn nodi y dylai steil pensaernïol estyniad i dŷ gyd-fynd â'r tŷ presennol.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 021

1.21 Adain/Rhif Pennawd: 7.2

DELETED

Ac eithrio unrhyw ystyriaethau cynlluniau eraill, mewn egwyddor, bydd estyniadau yn dderbyniol ond mae'n rhaid bod yn ofalus ynglŷn â màs, graddfa a safle unrhyw waith newydd yn gysylltiedig â nodweddion penodol yr adeilad neu adeiledd sy'n bwysig yn lleol. Bydd angen ystyried pob agwedd sydd wedi cyfrannu at ddyluniad yr adeilad yn ofalus i sicrhau fod y gwaith newydd neu estyniadau yn cyd-fynd â gweddill yr adeilad neu adeiledd sy'n bwysig yn lleol a'i gyd-destun. Nodwyd hyn yn fras yn y manylion dynodi (gweler Atodiad B). Os oes gennych unrhyw amheuaeth a oes angen unrhyw ganiatâd cynllunio ai peidio, neu unrhyw ganiatâd arall, ar gyfer y gwaith rydych yn dymuno ei wneud, cysylltwch ag Ymholiadau Rheolaeth Ddatblygu (Adran 8 ar y dudalen nesaf), a byddant yn gallu eich cyfeirio'n briodol.

INSERTED

Ac eithrio unrhyw ystyriaethau cynlluniau eraill, mewn egwyddor, bydd estyniadau yn dderbyniol ond mae'n rhaid bod yn ofalus ynglŷn â màs, graddfa a safle unrhyw waith newydd yn gysylltiedig â nodweddion penodol yr adeilad neu adeiledd sy'n bwysig yn lleol. Bydd angen ystyried pob agwedd sydd wedi cyfrannu at ddyluniad yr adeilad yn ofalus i sicrhau fod y gwaith newydd neu estyniadau yn cyd-fynd â gweddill yr adeilad neu adeiledd sy'n bwysig yn lleol a'i gyd-destun. Nodwyd hyn yn fras yn y manylion dynodi (gweler Atodiad C). Os oes gennych unrhyw amheuaeth a oes angen unrhyw ganiatâd cynllunio ai peidio, neu unrhyw ganiatâd arall, ar gyfer y gwaith rydych yn dymuno ei wneud, cysylltwch ag Ymholiadau Rheolaeth Ddatblygu (Adran 8 ar y dudalen nesaf), a byddant yn gallu eich cyfeirio'n briodol.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP8 - 022

1.22 Adain/Rhif Pennawd: 8.1

DELETED

Ymholiadau Rheoli Datblygu:
Rheoli Datblygu
Swyddfeydd Dinesig
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bae Colwyn
LL29 8AR

Rhif Ffôn: 01492 575247 E-bost cynllun.plan@conwy.gov.uk

INSERTED

Ymholiadau Rheoli Datblygu:
Rheoli Datblygu
Swyddfeydd Dinesig
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Bae Colwyn
LL29 8AR

Rhif Ffôn: 01492 575247 E-bost gwasanaethau.rheoleiddio@conwy.gov.uk

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP8 - 023

1.23 Adain/Rhif Pennawd: 9.1.6

DELETED

Ond mae nifer o adeileddau o bob math, er nad ydynt yn ateb pob un o'r meini prawf er mwyn eu cynnwys ar y rhestr, o ddiddordeb lleol sylweddol ac maent yn ymgeiswyr addas i'w cynnwys ar 'Restr o Adeiladau ac Adeileddau sy'n Bwysig yn Lleol'. Mae rhestr o'r categorïau eang hyn isod, a gellir gweld yno fod gan y Sir dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol. Ond ni chyfyngwyd treftadaeth y Sir i ystod gyfyngedig o fathau penodol o adeiladau. Dylid gwerthfawrogi a chydnabod y dreftadaeth hon.

INSERTED

Ond mae nifer o adeileddau o bob math, er nad ydynt yn ateb pob un o'r meini prawf er mwyn eu cynnwys ar y rhestr, o ddiddordeb lleol sylweddol ac maent yn ymgeiswyr addas i'w cynnwys ar Cofrestr o Adeiladau ac Adeileddau sy'n Bwysig yn Lleol'. Mae rhestr o'r categorïau eang hyn isod, a gellir gweld yno fod gan y Sir dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol. Ond ni chyfyngwyd treftadaeth y Sir i ystod gyfyngedig o fathau penodol o adeiladau. Dylid gwerthfawrogi a chydnabod y dreftadaeth hon.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 024

1.24 Adain/Rhif Pennawd: Atodiad B. Atodiad newydd

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 025

1.25 Adain/Rhif Pennawd: Atodiad B. Atodiad newydd

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 026

1.26 Adain/Rhif Pennawd: Atodiad B. Atodiad newydd

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP8 - 027

1.27 Adain/Rhif Pennawd: 11.1

DELETED

Nodiadau esboniadol i gyd-fynd â Maen Prawf A - Diddordeb Pensaernïol

 • Oherwydd bod adeiladau ar y rhestr leol i'w cynnwys oherwydd eu nodweddion pensaernïol ffisegol yn bennaf, dyma'r ystyriaeth gyntaf a'r brif ystyriaeth wrth lunio'r rhestr.
 • Ystyrir y diddordeb pensaernïol ac estheteg trwy asesu pwysigrwydd yr adeilad i'r amgylchfyd lleol yn rhinwedd eu harddull, dyluniad, addurniadau, y defnydd o ddefnyddiau a'u crefftwaith. Efallai bydd eu cynlluniau arbenigol hanesyddol hefyd yn bwysig. Efallai eu bod yn enghreifftiau pwysig o ddulliau adeiladu lleol neu'n enghreifftiau unigryw o waith penseiri/dylunwyr rhanbarthol.
 • Adeiladau sydd wedi goroesi yn eu cyflwr gwreiddiol mwy neu lai, ac yn cael blaenoriaeth wrth eu dewis.
 • Yn annhebyg i adeiladau rhestredig, gellir dewis adeiladau sy'n bwysig yn lleol oherwydd gyda'i gilydd maent yn enghreifftiau da o'r arddull leol. Lle mae'n anorfod bod adeiladau rhestredig yn esiamplau gorau o'u dull pensaernïol, gellir dewis adeiladau lleol fel grŵp o adeiladau o safon uchel ac unigryw sy'n haeddu eu diogelu oherwydd eu cymeriad, ei arwahanrwydd, a'u pwysigrwydd i ardal leol neu'r Fwrdeistref Sirol drwyddi draw.
 • Enghreifftiau da fyddai mathau penodol o adeiladau, fel adeiladau amaethyddol, ystadau gwledig, tai trefol, cludiant diwydiannol, addysgiadol, eglwysig a chyfnod y rhyfel. Efallai eu bod yn adlewyrchu tueddiadau technolegol pwysig a chredoau. O archwilio dyluniad a chynllun yr adeiladau, gellir canfod dylanwadau cymdeithasol, economaidd, milwrol neu ddiwylliannol lleol.
 • Mae unrhyw adeilad cyn 1840 sydd wedi goroesi'n gyflawn yn debygol o gael ei restru. Rhagwelir felly y bydd y rhan fwyaf o adeiladau ac adeileddau sy'n bwysig yn lleol yn cynnwys adeileddau ôl 1840. Ond, efallai bod adeiladau eraill ar gael, sydd wedi cael eu hystyried ar gyfer eu cynnwys ar y rhestr ond sydd wedi methu o drwch blewyn i gyrraedd y safonau manwl sydd eu hangen. Gellir ystyried adeiladau rhestredig Gradd 3 nad ydynt bellach wedi eu dynodi, ar gyfer eu dewis.
 • Efallai na fydd adeiladau sy'n cael eu hystyried oherwydd eu diddordeb neu gysylltiad hanesyddol, yn addas i'w cynnwys os nad ydynt yn ddilys, o safon uchel neu fod eu pensaernïaeth yn unigryw fel y prif adeiladau lleol.
 • Bydd cysylltiadau hanesyddol hir gyda dogfennau i brofi hynny'n cryfhau eu hachos i'w cynnwys ar y rhestr. Efallai mai dyma fydd y ffactor a fydd yn penderfynu hynny yn y pendraw, ond mewn achosion fel hyn mae rhaid mai'r cysylltiad hanesyddol yw'r prif ddiddordeb mawr. Ond, byddai o fantais petai nodweddion allanol/mewnol pensaernïol yr adeiladau yn cyd-fynd â chysylltiad â phobl neu â digwyddiadau mewn rhyw fodd.
 • Bydd edrychiad allanol adeilad, o ran ei ddiddordeb pensaernïol unigol a'i werth fel grŵp ehangach, fel arfer yn holl bwysig wrth ei ddewis ai peidio. Ond, efallai bydd achosion anaml lle byddai diddordeb mewnol yr adeiladau, yn enwedig y rhai hynny sy'n caniatáu mynediad cyfyngedig i'r cyhoedd neu fynediad ehangach, yn haeddu cael eu cynnwys. Efallai bod yr adeiladau hyn yn dangos nodweddion penodol y gymdeithas leol neu hanes economaidd. Bydd angen elfen o ddiddordeb allanol o hyd er mwyn iddynt fod yn gymwys i fod ar y rhestr. Os yw adeilad yn cael ei ddewis, y gobaith ar gyfer y tymor hir yw gwella edrychiad allanol yr adeilad trwy drafodaethau. Gellir gwella adeiladau hefyd gyda chymorthdaliadau, os ydynt i'w cael.

INSERTED

Nodiadau esboniadol i gyd-fynd â Maen Prawf A - Diddordeb Pensaernïol

 • Oherwydd bod adeiladau ar y cofrestr o BSLIs i'w cynnwys oherwydd eu nodweddion pensaernïol ffisegol yn bennaf, dyma'r ystyriaeth gyntaf a'r brif ystyriaeth wrth lunio'r gofrestr.
 • Ystyrir y diddordeb pensaernïol ac estheteg trwy asesu pwysigrwydd yr adeilad i'r amgylchfyd lleol yn rhinwedd eu harddull, dyluniad, addurniadau, y defnydd o ddefnyddiau a'u crefftwaith. Efallai bydd eu cynlluniau arbenigol hanesyddol hefyd yn bwysig. Efallai eu bod yn enghreifftiau pwysig o ddulliau adeiladu lleol neu'n enghreifftiau unigryw o waith penseiri/dylunwyr rhanbarthol.
 • Adeiladau sydd wedi goroesi yn eu cyflwr gwreiddiol mwy neu lai, ac yn cael blaenoriaeth wrth eu dewis.
 • Yn annhebyg i adeiladau rhestredig, gellir dewis adeiladau sy'n bwysig yn lleol oherwydd gyda'i gilydd maent yn enghreifftiau da o'r arddull leol. Lle mae'n anorfod bod adeiladau rhestredig yn esiamplau gorau o'u dull pensaernïol, gellir dewis adeiladau lleol fel grŵp o adeiladau o safon uchel ac unigryw sy'n haeddu eu cynnal oherwydd eu cymeriad, ei arwahanrwydd, a'u pwysigrwydd i ardal leol neu'r Fwrdeistref Sirol drwyddi draw.
 • Enghreifftiau da fyddai mathau penodol o adeiladau, fel adeiladau amaethyddol, ystadau gwledig, tai trefol, cludiant diwydiannol, addysgiadol, eglwysig a chyfnod y rhyfel. Efallai eu bod yn adlewyrchu tueddiadau technolegol pwysig a chredoau. O archwilio dyluniad a chynllun yr adeiladau, gellir canfod dylanwadau cymdeithasol, economaidd, milwrol neu ddiwylliannol lleol.
 • Mae unrhyw adeilad cyn 1840 sydd wedi goroesi'n gyflawn yn debygol o gael ei restru. Rhagwelir felly y bydd y rhan fwyaf o adeiladau ac adeileddau sy'n bwysig yn lleol yn cynnwys adeileddau ôl 1840. Ond, efallai bod adeiladau eraill ar gael, sydd wedi cael eu hystyried ar gyfer eu cynnwys ar y rhestr ond sydd wedi methu o drwch blewyn i gyrraedd y safonau manwl sydd eu hangen. Gellir ystyried adeiladau rhestredig Gradd 3 nad ydynt bellach wedi eu dynodi, ar gyfer eu dewis.
 • Efallai na fydd adeiladau sy'n cael eu hystyried oherwydd eu diddordeb neu gysylltiad hanesyddol, yn addas i'w cynnwys os nad ydynt yn ddilys, o safon uchel neu fod eu pensaernïaeth yn unigryw fel y prif adeiladau lleol.
 • Bydd cysylltiadau hanesyddol hir gyda dogfennau i brofi hynny'n cryfhau eu hachos i'w cynnwys ar y gofrestr. Efallai mai dyma fydd y ffactor a fydd yn penderfynu hynny yn y pendraw, ond mewn achosion fel hyn mae rhaid mai'r cysylltiad hanesyddol yw'r prif ddiddordeb mawr. Ond, byddai o fantais petai nodweddion allanol/mewnol pensaernïol yr adeiladau yn cyd-fynd â chysylltiad â phobl neu â digwyddiadau mewn rhyw fodd.
 • Bydd edrychiad allanol adeilad, o ran ei ddiddordeb pensaernïol unigol a'i werth fel grŵp ehangach, fel arfer yn holl bwysig wrth ei ddewis ai peidio. Ond, efallai bydd achosion anaml lle byddai diddordeb mewnol yr adeiladau, yn enwedig y rhai hynny sy'n caniatáu mynediad cyfyngedig i'r cyhoedd neu fynediad ehangach, yn haeddu cael eu cynnwys. Efallai bod yr adeiladau hyn yn dangos nodweddion penodol y gymdeithas leol neu hanes economaidd. Bydd angen elfen o ddiddordeb allanol o hyd er mwyn iddynt fod yn gymwys i fod ar y rhestr. Os yw adeilad yn cael ei ddewis, y gobaith ar gyfer y tymor hir yw gwella edrychiad allanol yr adeilad trwy drafodaethau. Gellir gwella adeiladau hefyd gyda chymorthdaliadau, os ydynt i'w cael.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy