GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

CDLl4 - Dogfen Newidiadau â Ffocws Rhwymedigaethau Cynllunio

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.Rhwymedigaethau Cynllunio

No Comments LDP4 - 001

1.1 Adain/Pennawd: Tudalen 5

DELETED

Drafft Terfynol y Canllawiau Cynllunio Atodol ar Rwymedigaethau Cynllunio

2 5 Mehefin 2010 (diweddarwyd gan CBSC ar 14 Medi 2010)

INSERTED

Canllawiau Cynllunio Atodol ar Rwymedigaethau Cynllunio

25 Mehefin 2010 (diweddarwyd gan CBSC ar 14 Medi 2010)
(diweddarwyd gan CBSC Awst 2012)
Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP4 - 002

1.2 Adain/Pennawd: 1.1 Pwrpas yr SPG

DELETED

Mae'r Canllaw Cynllunio Atodol (SPG) Rhwymedigaethau Cynllunio hwn wedi ei baratoi ar gyfer pwrpasau ymgynghori cyhoeddus, ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig Conwy i'w archwilio gan y cyhoedd. Pan fydd sylwadau wedi eu hystyried, y bwriad yw y bydd yr SPG yn cael ei fabwysiadu ar gyfer defnydd rheoli datblygu wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio.

INSERTED

Mae'r Canllaw Cynllunio Atodol (SPG) Rhwymedigaethau Cynllunio hwn wedi ei baratoi ar gyfer pwrpasau ymgynghori cyhoeddus, ochr yn ochr â Chynllun Datblygu Lleol (CDLl) Conwy. Pan fydd sylwadau wedi eu hystyried, y bwriad yw y bydd yr SPG yn cael ei fabwysiadu ar gyfer defnydd rheoli datblygu wrth wneud penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 003

1.3 Adain/Pennawd: 1.2

DELETED

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol wedi eu paratoi i roi arweiniad pellach ynglŷn â sut y bydd polisïau a chynigion yn y Cynllun Datblygu presennol yn cael eu gweithredu. Mae'r SPG hwn yn ategu polisïau DP/4 a DP/5 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w archwilio gan y cyhoedd ac yn rhoi arweiniad ynglŷn ag amgylchiadau lle bydd angen i ddatblygwr ymrwymo i rwymedigaeth cynllunio ac agwedd y Cyngor mewn perthynas â thrafod, drafftio, gweithredu ac yna monitro rhwymedigaethau cynllunio.

INSERTED

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol wedi eu paratoi i roi arweiniad pellach ynglŷn â sut y bydd polisïau a chynigion yn y Cynllun Datblygu presennol yn cael eu gweithredu. Mae'r SPG hwn yn ategu polisïau DP/4 a DP/5 CDLl Conwy ac yn rhoi arweiniad ynglŷn ag amgylchiadau lle bydd angen i ddatblygwr ymrwymo i rwymedigaeth cynllunio ac agwedd y Cyngor mewn perthynas â thrafod, drafftio, gweithredu ac yna monitro rhwymedigaethau cynllunio.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 004

1.4 Adain/Pennawd: 1.4 Statws a Pharatoi'r SPG

DELETED

Nid yw'r SPG hwn yn rhan o'r Cynllun Datblygu mabwysiedig. Ond, pan fydd wedi ei fabwysiadu, bydd yr SPG yn ystyriaeth bwysig wrth wneud penderfyniadau am geisiadau ac apeliadau cynllunio.

INSERTED

Bydd yr SPG yn ystyriaeth bwysig wrth wneud penderfyniadau am geisiadau ac apeliadau cynllunio.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP4 - 005

1.5 Adain/Pennawd: 1.5

DELETED

Bydd y ddogfen drafft yn destun ymarfer ymgynghori 6 wythnos fydd yn cynnwys pob unigolyn â diddordeb. Bydd y sylwadau yn cael eu hystyried gan yr Awdurdod Cynllunio a, lle bo'n briodol, bydd newidiadau yn cael eu gwneud yn unol â'r sylwadau a gafwyd. Bydd fersiwn derfynol yr SPG yn amodol ar benderfyniad gan y Cyngor.

INSERTED

Roedd y ddogfen yn destun ymarfer ymgynghori 6 wythnos fydd yn cynnwys pob unigolyn â diddordeb. Mae'r sylwadau wedi cael eu hystyried gan yr Awdurdod Cynllunio a, lle bo'n briodol, gwnaethpwyd newidiadau yn unol â'r sylwadau a gafwyd.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP4 - 006

1.6 Adain/Pennawd: 1.6

DELETED

Mae'r SPG hwn wedi ei baratoi yn unol â'r polisïau a'r canllawiau a nodwyd yn:-

1 Cylchlythyr Swyddfa Gymreig 13/97: Rhwymedigaethau Cynllunio
2 Rheoliadau Ardoll Isadeiledd Cymunedol 2010
3 Polisi Cynllunio Cymru (2010)
4 Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru (2005)
5 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd
6 Prif Gynllun Bae Colwyn

INSERTED

Mae'r SPG hwn wedi ei baratoi yn unol â'r polisïau a'r canllawiau a nodwyd yn:-

1 Cylchlythyr Swyddfa Gymreig 13/97: Rhwymedigaethau Cynllunio
2 Rheoliadau Ardoll Isadeiledd Cymunedol 2010
3 Polisi Cynllunio Cymru (2010)
4 Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru (2005)
5 Cynllun Datblygu Lleol Conwy
6 Prif Gynllun Bae Colwyn

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

Gweld y Sylwadau (1) LDP4 - 007

1.7 Adain/Pennawd: Paragraff newydd ar ôl 1.15

INSERTED

Mae'r Llywodraeth wedi gosod rheolau trosiannol hyd at fis Ebrill 2014, ac ar ôl hynny efallai na fydd Awdurdodau Cynllunio Lleol yn ceisio cyfraniadau ar gyfer adnoddau cyfun, felly, unwaith y bydd y Cyngor wedi paratoi ei amserlen CIL dylid cydnabod y bydd isadeiledd yn cael ei chyflwyno drwy drwy'r mecanwaith hwn. Mae Polisi DP / 5 yn nodi hyn.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP4 - 008

1.8 Adain/Pennawd: 2.1 Polisi Cynllunio Cymru (Gorffennaf 2010)

DELETED

Polisi Cynllunio Cymru (Gorffennaf 2010)

INSERTED

Polisi Cynllunio Cymru

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 009

1.9 Adain/Pennawd: 2.3 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd

DELETED

Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd

INSERTED

Cynllun Datblygu Lleol Conwy

Cyfiawnhad: Newidiadau ffeithiol a golygyddol bach

No Comments LDP4 - 010

1.10 Adain/Pennawd: 2.4

DELETED

Mae gofyniad y Cyngor am gytundebau cynllunio wedi ei amlinelli ym Mholisïau CDLl DP/4 - Meini Prawf Datblygu a DP/5 - Isadeiledd a Datblygiadau Newydd. Mae'r polisïau hyn yn cefnogi Amcan Gofodol CDLl SO13:-

Gwella mynediad at wasanaethau a chyfleusterau hanfodol, gan gynnwys mannau agored, iechyd, addysg a hamdden

INSERTED

Mae gofyniad y Cyngor am gytundebau cynllunio wedi ei amlinelli ym Mholisïau CDLl DP/4 - Meini Prawf Datblygu a DP/5 - Isadeiledd a Datblygiadau Newydd. Mae'r polisïau hyn yn cefnogi Amcan Gofodol CDLl SO13:-

Gwarchod a gwella mynediad at wasanaethau a chyfleusterau hanfodol, gan gynnwys mannau agored, iechyd, addysg a hamdden.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 011

1.11 Adain/Pennawd: 2.10

DELETED

Mae detholiadau perthnasol CDLl Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd wedi eu nodi yn Atodiad 1.

INSERTED

Mae detholiadau perthnasol CDLl Conwy wedi eu nodi yn Atodiad 1.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP4 - 012

1.12 Adain/Pennawd: 3.21

DELETED

Hefyd, bydd adolygiad o gostau penodol yn cael ei gynnal ar gyfer pob math o rwymedigaeth fel sy'n briodol. Bydd rhwymedigaethau yn cael eu hadolygu mewn ymateb i ddiweddaru tystiolaeth y Cynllun Datblygu Lleol, fydd yn ei dro yn cael ei fonitro drwy Adroddiad Monitro Blynyddol y Cyngor (AMR) mewn cyfres o ddangosyddion a thargedau priodol.

INSERTED

Hefyd, bydd adolygiad o gostau penodol yn cael ei gynnal ar gyfer pob math o rwymedigaeth fel sy'n briodol. Bydd rhwymedigaethau yn cael eu hadolygu mewn ymateb i ddiweddaru tystiolaeth y CDLl, fydd yn ei dro yn cael ei fonitro drwy Adroddiad Monitro Blynyddol y Cyngor (AMR) mewn cyfres o ddangosyddion a thargedau priodol.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 013

1.13 Adain/Pennawd: 4.3.1

DELETED

Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-

Polisi Cynllunio Cymru (2010)

TAN 2 - Cynllunio a Thai Fforddiadwy

INSERTED

Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
Polisi Cynllunio Cymru

TAN 2 - Cynllunio a Thai Fforddiadwy


Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 014

1.14 Adain/Pennawd: 4.3.2

DELETED

Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd, yn benodol Polisi HOU/2 - Tai Fforddiadwy ar gyfer Angen Lleol

INSERTED

CDLl Conwy, yn benodol Polisi HOU/2 - Tai Fforddiadwy ar gyfer Angen Lleol

Cyfiawnhad: Newidiadau ffeithiol a golygyddol bach

No Comments LDP4 - 015

1.15 Adain/Pennawd: 4.3.5

DELETED

CDLl Papur Cefndir 9: Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy Conwy (2010)

INSERTED

CDLl Papur Cefndir 9: Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy Conwy

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP4 - 016

1.16 Adain/Pennawd: 4.3.6

DELETED

CDLl Papur Cefndir 23: Cyfrifiad Anghenion Tai Fforddiadwy (2010)

INSERTED

CDLl Papur Cefndir 36: Cyfrifiad Anghenion Tai Fforddiadwy

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP4 - 017

1.17 Adain/Pennawd: 4.4 Trothwy ar gyfer Darparu Angen Tai Fforddiadwy

DELETED

Mae Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd (Polisi HOU2) yn amlinellu'r angen am dai fforddiadwy ac yn nodi bydd y Cyngor yn gofyn am ddarpariaeth tai fforddiadwy ar bob datblygiad preswyl (h.y. 1 annedd a mwy).

INSERTED

Mae CDLlConwy (Polisi HOU2) yn amlinellu'r angen am dai fforddiadwy ac yn nodi bydd y Cyngor yn gofyn am ddarpariaeth tai fforddiadwy ar bob ddatblygiadau preswyl o bum annedd a mwy ar gyfer yr ardaloedd trefol a phrif bentrefi haen un ac un annedd a mwy ar brif bentrefi haen dau a phentrefi bach.

Cyfiawnhad: Newidiadau ffeithiol a golygyddol bach. Diwygiwyd i adlewyrchu cynnydd yn y broses CDLl

No Comments LDP4 - 018

1.18 Adain/Rhif Pennawd: 4.5

DELETED

Y disgwyliad yw bydd y tai fforddiadwy yn cael eu darparu ar safle fel rhan o'r datblygiad. Ond, bydd darpariaeth oddi ar safle neu daliadau wedi'u cymudo yn dderbyniol ar gyfer ceisiadau datblygu sy'n cynnwys 3 annedd neu lai ac efallai byddent yn dderbyniol ar gyfer ceisiadau sy'n cynnwys 3 annedd neu fwy dan amgylchiadau eithriadol os oes digon o gyfiawnhad.

INSERTED

Y disgwyliad yw bydd y tai fforddiadwy yn cael eu darparu ar safle fel rhan o'r datblygiad. Ond, bydd darpariaeth oddi ar safle neu daliadau wedi'u cymudo os oes digon o gyfiawnhad.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynnydd yn y broses CDLl

No Comments LDP4 - 019

1.19 Adain/Pennawd: 4.6

DELETED

Mae'r cyfiawnhad wedi'i resymu ar gyfer Polisi HOU2 y Cynllun Datblygu Lleol i'w archwilio gan y cyhoedd yn nodi bydd y Cyngor yn gofyn am sicrhau o leiaf 30% o dai fforddiadwy ar bob datblygiad preswyl.

INSERTED

Mae'r cyfiawnhad wedi'i resymu ar gyfer Polisi HOU2 y Cynllun Datblygu Lleol yn nodi bydd y Cyngor yn gofyn am sicrhau uchafswm o 30% o dai fforddiadwy ar ddatblygiadau preswyl o bum annedd a mwy ar gyfer yr ardaloedd trefol a phrif bentrefi haen un, a gofyn am 100% o dai fforddiadwy ar bob datblygiad preswyl mewn prif bentrefi haen dau a phentrefi bach.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol. Diwygiwyd i adlewyrchu cynnydd yn y broses CDLl

No Comments LDP4 - 020

1.20 Adain/Pennawd: 4.7

DELETED

Mae'r tabl isod yn darparu trosolwg o Bolisi HOU/2, gan ddangos mewn cipolwg pa fath o dai (mewn perthynas â fforddiadwyedd a'r farchnad) sy'n dderbyniol mewn lleoliadau o fewn ardal y Cynllun:

Tabl: Canllaw i Bolisi HOU/2 y CDLl
Tai Fforddiadwy ar gyfer Angen Lleol (AHLN) - (lefel lleiaf) Safleoedd eithriedig (100% AHLN) Anheddau marchnad (Lefel Uchaf)
Ardal Strategaeth Datblygu Trefol 30% x 70%
Llanrwst 30%
Haen 1 - Prif Bentrefi 30% ✔ (ac eithrio Trefriw) 70%
Haen 2 - Prif Bentrefi 100% x
Mân Bentrefi 100% (grwpiau bach o anheddau yn unig) x
Pentrefannau 100% (anheddau sengl yn unig) x
Cefn Gwlad Agored DEFNYDDIO CANLLAWIAU CYNLLUNIO CENEDLAETHOL YN UNOL ✔ PHOLISI DP/6

* Ni chaniateir angen AHLN y tu allan i derfyn anheddiad Trefriw oherwydd cyfyngiadau ffisegol

Nodiadau: Bydd lefelau isaf ac uchaf yn amodol ar brofi hyfywdra.

Bydd symiau wedi'u cymudo oddi ar safle yn dderbyniol ar 3 annedd neu lai ar gyfer cynlluniau yn yr Ardal Strategaeth Datblygu Trefol, Llanrwst a phrif bentrefi Haen 1 neu gynlluniau sy'n fwy na 3 annedd dan amgylchiadau sydd wedi'u cyfiawnhau.

INSERTED


Mae'r tabl isod yn darparu trosolwg o Bolisi HOU/2, gan ddangos mewn cipolwg pa fath o dai (mewn perthynas â fforddiadwyedd a'r farchnad) sy'n dderbyniol mewn lleoliadau o fewn ardal y Cynllun:

Tabl: Canllaw i Bolisi HOU/2 y CDLl
Tai Fforddiadwy ar gyfer Angen Lleol (AHLN) - (lefel uchafswm) Safleoedd eithriedig (100% AHLN) Anheddau marchnad (Lefel Isafswm)
Ardal Strategaeth Datblygu Trefol 30% x 70%
Llanrwst 30%

??

70%
Haen 1 - Prif Bentrefi 30% ü(ac eithrio Trefriw) 70%
Haen 2 - Prif Bentrefi Ceisio 100% Yn amodol ar hyfywdra
Mân Bentrefi Ceisio 100% (grwpiau bach o anheddau yn unig) Yn amodol ar hyfywdra
Pentrefannau 100% (anheddau sengl yn unig) x
Cefn Gwlad Agored DEFNYDDIO CANLLAWIAU CYNLLUNIO CENEDLAETHOL YN UNOL ? PHOLISI DP/6

* Ni chaniateir angen AHLN y tu allan i derfyn anheddiad Trefriw oherwydd cyfyngiadau ffisegol

Nodiadau:

Bydd lefelau isaf ac uchaf yn amodol ar brofi hyfywdra.

Bydd symiau wedi'u cymudo oddi ar safle yn dderbyniol dan amgylchiadau sydd wedi'u cyfiawnhau.


Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynnydd yn y broses CDLl

No Comments LDP4 - 021

1.21 Adain/Pennawd: 4.11

DELETED

Bydd y Cyngor yn gwneud defnydd llawn o'r Three Dragons Toolkit (DAT) i asesu hyfywdra cynllun a'r ganran o dai fforddiadwy. Yn y cyd-destun hwn mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r nodiadau canllaw canlynol i gynorthwyo ymgeiswyr i gyflwyno asesiad o hyfywdra.

Trefn Drafod Tai Fforddiadwy

Ffurflen Gynghori Cyn Cais Tai Fforddiadwy

Cam 1: Ffurflen Asesu Hyfywdra a Chanllawiau Tai Fforddiadwy

Cam 2: Ffurflen a chanllawiau Darpariaeth Oddi ar Safle

Enghreifftiau gweithiedig o'r DAT

INSERTED

Bydd y Cyngor yn gwneud defnydd llawn o'r Three Dragons Toolkit (Development Appraisal Toolkit - DAT) i asesu hyfywdra cynllun a'r ganran o dai fforddiadwy. Yn y cyd-destun hwn mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r nodiadau canllaw canlynol i gynorthwyo ymgeiswyr i gyflwyno asesiad o hyfywdra.

Trefn Drafod Tai Fforddiadwy
Ffurflen Gynghori Cyn Cais Tai Fforddiadwy

Cam 1: Ffurflen Asesu Hyfywdra a Chanllawiau Tai Fforddiadwy

Cam 2: Ffurflen a chanllawiau Darpariaeth Oddi ar Safle

Enghreifftiau gweithiedig o'r DAT


Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 022

1.22 Adain/Pennawd: 4.13 Darpariaeth oddi ar Safle

DELETED

Ar safleoedd o 3 annedd neu lai ac o dan amgylchiadau eithriadol, ar safleoedd o fwy na 3 annedd, lle gellir cyfiawnhau hynny'n gadarn, gall y Cyngor dderbyn darpariaeth oddi ar safle.

INSERTED

Mewn amgylchiadau eithriadol, lle gellir cyfiawnhau hynny'n gadarn, gall y Cyngor dderbyn darpariaeth oddi ar safle.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynnydd yn y broses CDLl

No Comments LDP4 - 023

1.23 Adain/Pennawd: 5.4 Cyfiawnhad

DELETED

Mae'r sail polisi a'r cyfiawnhad ar gyfer cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwr mewn perthynas â thrafnidiaeth, cludiant a chynlluniau priffordd wedi ei nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-

a Polisi Cynllunio Cymru (2010)
b TAN 18 - Cludiant

2 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd, ym Mholisïau STR/1 - Datblygu Cynaliadwy, Mynediad a Datblygu ac STR/3 - Lliniaru Effaith Teithio

3 Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gogledd Cymru (2009)

INSERTED

Mae'r sail polisi a'r cyfiawnhad ar gyfer cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwr mewn perthynas â thrafnidiaeth, cludiant a chynlluniau priffordd wedi ei nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru
b TAN 18 - Cludiant

2 CDLl Conwy, ym Mholisïau STR/1 - Datblygu Cynaliadwy, Mynediad a Datblygu ac STR/3 - Lliniaru Effaith Teithio

3 Cynllun Cludiant Rhanbarthol Gogledd Cymru (2009)


Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 024

1.24 Adain/Pennawd: 6.3 Cyfiawnhad

DELETED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio darpariaeth neu gyfraniadau gan y datblygwr mewn perthynas â mannau agored cyhoeddus wedi eu nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-

a Polisi Cynllunio Cymru (2010)
b TAN 16 - Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored

2 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Polisi CFS/11 - Datblygu a Mannau Agored a CFS/10 - Lotments Newydd

3 Papur Cefndir CDLl 19: Asesiad Mannau Agored (2010)

4 Papur Cefndir CDLl 25: Adroddiad Galw a Chyflenwad Lotment (2010)

5 Caeau mewn Ymddiriedolaeth 'Cynllunio a Dylunio ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored' (2008)

INSERTED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio darpariaeth neu gyfraniadau gan y datblygwr mewn perthynas â mannau agored cyhoeddus wedi eu nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-

a Polisi Cynllunio Cymru
b TAN 16 - Chwaraeon, Hamdden a Mannau Agored

2 CDLl Conwy, Polisi CFS/11 - Datblygu a Mannau Agored a CFS/10 - Lotments Newydd

3 Papur Cefndir CDLl 19: Asesiad Mannau Agored

4 Papur Cefndir CDLl 25: Adroddiad Galw a Chyflenwad Lotment

5 Caeau mewn Ymddiriedolaeth 'Cynllunio a Dylunio ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored'

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 025

1.25 Adain/Pennawd: 6.4

DELETED

Cynhaliwyd asesiad o addasrwydd darpariaeth mannau agored ym mhrif setliadau Conwy wrth baratoi'r dystiolaeth cefndir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd yn 2008. Roedd canlyniadau'r arolwg hwn, a ailgynhyrchwyd ym Mhapur Cefndir CDLl 19, yn nodi diffyg yn y ddarpariaeth bresennol o fannau agored yn y Fwrdeistref.

INSERTED

Cynhaliwyd asesiad o addasrwydd darpariaeth mannau agored ym mhrif setliadau Conwy wrth baratoi'r dystiolaeth cefndir ar gyfer CDLl yn 2010. Roedd canlyniadau'r arolwg hwn, a ailgynhyrchwyd ym Mhapur Cefndir CDLl 19, yn nodi diffyg cyffredinol yn y ddarpariaeth bresennol o fannau agored yn Ardal y Cynllun.

Cyfiawnhad: Newidiadau ffeithiol a golygyddol bach

No Comments LDP4 - 026

1.26 Adain/Pennawd: 6.5

DELETED

Er bod yr asesiad yn seiliedig ar yr NPFA 'safon chwe erw' (2001), roedd y safon mannau agored hwn yn is na'r safonau meincnodi diwygiedig a gyflwynwyd gan FIT (2008). O ganlyniad, erbyn hyn mae diffyg helaeth o ddarpariaeth mannau agored yng Nghonwy dan y safonau FIT 2008 newydd nag a gofnodwyd yn flaenorol.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP4 - 027

1.27 Adain/Pennawd: 6.6 Gofyniad Mannau Agored

DELETED

Oherwydd fod diffyg mewn mannau agored cyhoeddus yn y Fwrdeistref, bydd y diffyg hwn yn cael ei gynyddu trwy ychwanegu unrhyw uned breswyl newydd. Felly bydd angen i bob datblygiad tai o un annedd ac uwch gyfrannu at fannau agored.

INSERTED

Oherwydd fod diffyg mewn mannau agored cyhoeddus yn Ardal gyffredinol y Cynllun, bydd y diffyg hwn yn cael ei gynyddu trwy ychwanegu unrhyw uned breswyl newydd. Felly bydd angen i bob datblygiad tai o un annedd ac uwch gyfrannu at fannau agored.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 028

1.28 Adain/Pennawd: 6.7

DELETED

Mae Cyngor Conwy yn cynnig mabwysiadu safonau meincnodi FIT 2008 ar gyfer chwaraeon a chwarae awyr agored yn unol â TAN 16, sy'n cydnabod y cyfraniad y bydd y safonau FIT yn eu gwneud i'r Awdurdodau Cynllunio Lleol wrth ffurfio eu safonau darparu eu hunain. Y bwriad yw y bydd archwiliad ac asesiad mannau agored yn cael ei gynnal gan Gonwy i asesu darpariaeth leol o ran maint ac ansawdd er mwyn canfod anghenion lleol. Pan fydd wedi ei gwblhau, bydd archwiliad ac asesiad yn rhan o'r dystiolaeth CDLl a bydd y safonau meincnodi a nodwyd yn yr SPG hwn yn cael eu hadolygu yn unol â hyn.

INSERTED

Mae'r Cyngor yn cynnig mabwysiadu safonau meincnodi FIT 2008 ar gyfer chwaraeon a chwarae awyr agored yn unol â TAN 16, sy'n cydnabod y cyfraniad y bydd y safonau FIT yn eu gwneud i'r Awdurdodau Cynllunio Lleol wrth ffurfio eu safonau darparu eu hunain. Y bwriad yw y bydd archwiliad ac asesiad mannau agored yn cael ei gynnal gan y Cyngor i asesu darpariaeth leol o ran maint ac ansawdd er mwyn canfod anghenion lleol. Pan fydd wedi ei gwblhau, bydd archwiliad ac asesiad yn rhan o'r dystiolaeth CDLl a bydd y safonau meincnodi a nodwyd yn yr SPG hwn yn cael eu hadolygu yn unol â hyn.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 029

1.29 Adain/Pennawd: 6.8

DELETED

Mae'r safonau meincnodi FIT a nodwyd yn Nhabl 2 yn nodi'r gofynion mannau agored o ran lleiniau chwarae, chwaraeon awyr agored a mannau chwarae plant.

Safon Meincnodi(hectar fesul '000 o'r boblogaeth)
Lleiniau Chwarae 1.20
Chwaraeon Awyr Agored 1.60
Mannau Chwarae Plant:- Man Chwarae Dynodedig Gydag Offer Man Chwarae Anffurfiol 0.80 0.25 0.55
Cyfanswm 3.6

Tabl 6.1 Argymhellion Safonau Meincnodi FIT ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored

INSERTED

Mae'r safonau meincnodi FIT a nodwyd yn Nhabl 6.1 yn nodi'r gofynion mannau agored o ran lleiniau chwarae, chwaraeon awyr agored a mannau chwarae plant.Yn ychwanegol at y gofynion hyn, bydd y Cyngor yn ceisio 0.6 hectar o fannau amwynderau agored i bob 1000 o'r boblogaeth ar gyfer y diben hwn, rhannu 0.3ha ar gyfer 'amwynder mawr ffurfiol' a 0.3 ha 'amwynder cymdogaeth'.

Safon Meincnodi(hectar fesul '000 o'r boblogaeth)
Lleiniau Chwarae 1.20
Chwaraeon Awyr Agored 0.40

Mannau Chwarae Plant:-

Man Chwarae Dynodedig Gydag Offer Man Chwarae Anffurfiol
0.80 0.25 0.55
Cyfanswm 2.40

Tabl 6.1 Argymhellion Safonau Meincnodi FIT ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP4 - 030

1.30 Adain/Pennawd: Paragraff newydd ar ôl 6.17

INSERTED

Mannau Agored Amwynder Mae mannau amwynder yn y cyswllt hwn yn ymwneud â'r diffiniad yn Atodiad B o TAN 16 o ran amwynder y gymdogaeth a gallai fod yn ddefnyddiol darparu ardal byffer rhwng mannau chwarae cymdogaeth ac eiddo cyfagos. Mae amwynder mawr yn ymwneud â pharciau cyhoeddus, gerddi a thir comin.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP4 - 031

1.31 Adain/Pennawd: 6.19

DELETED

Mae'r cyfraniadau ariannol sydd eu hangen yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r costau presennol fesul metr sgwâr ar gyfer darparu mannau chwarae awyr agored gofynnol.

Cyfraniadau Mannau Agored yn seiliedig ag:-
A Rhagamcan nifer preswylwyr
B Lleiniau chwarae i bob preswylydd - 12 metr sgwâr
C Man chwarae awyr agored i bob preswylydd - 16 metr sgwâr
D Man chwarae plant i bob preswylydd - metr sgwâr
Gofyniad Llain Chwarae Fformwla:- A x B = Cyfraniadau
Gofyniad Chwaraeon Awyr Agored Fformwla A x C = Cyfraniadau
Gofyniad Mannau Chwarae Plant Fformwla:- A x D = Cyfraniadau

Tabl 6.2 Cyfraniadau Mannau Agored

INSERTED

Mae'r cyfraniadau ariannol sydd eu hangen yn cael eu cyfrifo gan ddefnyddio'r costau presennol fesul metr sgwâr ar gyfer darparu mannau chwarae awyr agored gofynnol.

Cyfraniadau Mannau Agored yn seiliedig ag:-
A Rhagamcan nifer preswylwyr
B Lleiniau chwarae i bob preswylydd - 12 metr sgwâr
C Man chwarae awyr agored i bob preswylydd - 4 metr sgwâr
DE Man chwarae plant i bob preswylydd - metr sgwârMan agored amwynder i bob preswylydd - 6metr sgwâr
Gofyniad Llain Chwarae Fformwla:- A x B = Cyfraniadau
Gofyniad Chwaraeon Awyr Agored Fformwla A x C = Cyfraniadau
Gofyniad Mannau Chwarae Plant Fformwla:- A x D = Cyfraniadau
Gofyniad Man Agored Amwynder Fformwla:- A x E = Cyfraniadau

Tabl 6.2 Cyfraniadau Mannau Agored

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP4 - 032

1.32 Adain/Pennawd: 6.20

DELETED

Bydd symiau cymudo yn cynnwys costau sefydlu, prynu offer a chynnal y safle. Mae'r costau yn seiliedig ar wir gostau darparu cyfleusterau newydd a gwaith cysylltiol. Bydd costau yn cael eu hadolygu yn flynyddol a'u sefydlogi am gyfnod o 12 mis. Mae'r costau presennol wedi eu nodi yn Atodiad 3.

Unknown

Datblygiad o 30 annedd (gyda 2.4 unigolyn ym mhob annedd ar gyfartaledd) = 72 unigolyn.

Cyfraniadau mewn metrau sgwâr:-

Lleiniau Chwarae - (72 x 12) = 864 metr sgwâr Chwaraeon Awyr Agored - (72 x 16) = 1152 metr sgwâr Mannau Chwarae Plant - (72 x 8) = 576 metr sgwâr Yn seiliedig ar leiafswm maint FIT ar gyfer darpariaeth mannau agored, gallai'r datblygiad ddarparu un LEAP ar y safle dan ei ofyniad am fannau chwarae plant a gwneud cyfraniad ariannol ar gyfer y gofynion lleiniau chwarae a chwaraeon awyr agored. Y cyfanswm sydd ei angen ar gyfer mannau agored yn yr enghraifft uchod yw £58,735

Gwir gost darpariaeth fesul annedd:- £1,958

Ffigur 6.2 Enghraifft o gyfraniad mannau agored

INSERTED

Bydd symiau cymudo yn cynnwys costau sefydlu, prynu offer a chynnal y safle. Mae'r costau yn seiliedig ar wir gostau darparu cyfleusterau newydd a gwaith cysylltiol. Bydd costau yn cael eu hadolygu yn amlach na bob blwyddyn a'u sefydlogi am gyfnod o 12 mis. Mae'r costau presennol wedi eu nodi yn Atodiad 3.

Enghraifft:-

Datblygiad o 30 annedd (gyda 2.4 unigolyn ym mhob annedd ar gyfartaledd) = 72 unigolyn.

Cyfraniadau mewn metrau sgwâr:-

Lleiniau Chwarae - (72 x 12) = 864 metr sgwâr
Chwaraeon Awyr Agored - (72 x 4) = 288 metr sgwâr
Mannau Chwarae Plant - (72 x 8) = 576 metr sgwâr
Mannau Agored Amwynder - (72 x 6) = 423 metr sgwâr

Yn seiliedig ar leiafswm maint FIT ar gyfer darpariaeth mannau agored, gallai'r datblygiad ddarparu un LEAP ar y safle dan ei ofyniad am fannau chwarae plant a gwneud cyfraniad ariannol ar gyfer y gofynion lleiniau chwarae a chwaraeon awyr agored.

Y cyfanswm sydd ei angen ar gyfer mannau agored yn yr enghraifft uchod yw £51,607

Gwir gost darpariaeth fesul annedd:- £1,720

Ffigur 6.2 Enghraifft o gyfraniad mannau agored

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP4 - 033

1.33 Adain/Pennawd: 6.21 Eithriadau

DELETED

Ni ofynnir am gyfraniad tuag at wella a datblygu ardaloedd chwarae gan anheddau stiwdio ac un ystafell wely, lletyau gwarchod a thai i'r henoed a ffurfiau arbenigol eraill o ddatblygiad lle na fydd plant rhwng 0 ac 14 oed yn byw.

INSERTED

Ni ofynnir am gyfraniad tuag at wella a datblygu ardaloedd chwarae gan anheddau stiwdio ac un ystafell wely, lletyau gwarchod a thai i'r henoed a ffurfiau arbenigol eraill o ddatblygiad lle na fydd plant rhwng 0 ac 14 oed yn byw, fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol ar gyfer datblygiadau o'r fath i gyfrannu at fannau amwynderau agored.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP4 - 034

1.34 Adain/Pennawd: 6.22

DELETED

Hefyd, ni ofynnir am gyfraniad ariannol tuag at wella a datblygu caeau chwarae a chyfleusterau hamdden gan dai gwarchod oherwydd fod preswylwyr datblygiadau o'r fath yn annhebygol o ddefnyddio'r caeau chwarae.

INSERTED

Hefyd, ni ofynnir am gyfraniad ariannol tuag at wella a datblygu caeau chwarae a chyfleusterau hamdden gan dai gwarchod oherwydd fod preswylwyr datblygiadau o'r fath yn annhebygol o ddefnyddio'r caeau chwarae fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol ar gyfer datblygiadau o'r fath i gyfrannu at fannau amwynderau agored.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP4 - 035

1.35 Adain/Pennawd: 6.25 Cynnal a Rheoli

DELETED

Cynnal a Rheoli

INSERTED

Darpariaeth, Cynnal a Rheoli

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 036

1.36 Adain/Pennawd: Paragraff newydd ar ôl 6.26

INSERTED

Wrth benderfynu ar lefel y ddarpariaeth sy'n ofynnol gan ddatblygiad a sut y bydd mannau agored o'r fath yn cael eu cynnal, bydd y Swyddog Achos Cynllunio yn ymgynghori gyda'r gwasanaeth Polisi Cynllunio a'r Rheolwr Strydlun. Bydd y gwasanaeth Polisi Cynllunio yn cyfrifo lefel y ddarpariaeth angenrheidiol a bydd y Rheolwr Strydlun yn cynghori ar faterion yn ymwneud ag addasrwydd ddylunio mannau agored wrth ddarparu ar y safle fel rhan o'r cynllun datblygu, a threfniadau cynnal a chadw parhaus ar gyfer pob math o ddarpariaeth mannau agored (gan gynnwys ymylon glaswellt a mannau amwynderau agored).

Cyfiawnhad: Newid ffeithiol mân i egluro'r broses

No Comments LDP4 - 037

1.37 Adain/Rhif Pennawd: 6.27

DELETED

Bydd arolygiadau o fannau agored cyhoeddus yn y Fwrdeistref yn cael eu cynnal bob dwy flynedd ac felly bydd cyfraniadau mannau gwag yn cael eu hadolygu fel sy'n briodol, yn unol â'r arolygon diweddaraf.

INSERTED

Bydd arolygiadau o fannau agored cyhoeddus yn Ardal y Cynllun yn cael eu cynnal bob dwy flynedd ac felly bydd cyfraniadau mannau gwag yn cael eu hadolygu fel sy'n briodol, yn unol â'r arolygon diweddaraf.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 038(a)

1.38 Adain/Pennawd: 6.28 Lotments

DELETED

Bydd lotments yn cael eu cynnwys yn TAN 16 Teipoleg Mannau Agored. Mae Papur Cefndir 25 CDLl - Adroddiad Galw a Chyflenwad Lotments yn cydnabod fod diffyg lotments yn y Fwrdeistref ac yn nodi 10 lleoliad lle mae galw am Lotments yng Nghonwy ar hyn o bryd.

INSERTED

Bydd lotments yn cael eu cynnwys yn TAN 16 Teipoleg Mannau Agored. Mae Papur Cefndir 25 CDLl - Adroddiad Galw a Chyflenwad Safleoedd Lotments yn cydnabod fod diffyg lotments yn y Fwrdeistref ac yn nodi 13 lleoliad lle mae galw am Lotments yng Nghonwy ar hyn o bryd.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP4 - 038(b)

1.38 Adain/Pennawd: 7.3 Cyfiawnhad

DELETED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio darpariaeth neu gyfraniadau mewn perthynas â chyfleusterau addysg wedi ei nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:- a Polisi Cynllunio Cymru (2010)
2 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd
3 Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru 09/2006 'Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru'

INSERTED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio darpariaeth neu gyfraniadau mewn perthynas â chyfleusterau addysg wedi ei nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru
2 CDLl Conwy
3 Cylchlythyr Llywodraeth Cynulliad Cymru 09/2006 'Mesur Capasiti Ysgolion yng Nghymru'

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 039

1.39 Adain/Pennawd: 7.6 Methodoleg ar gyfer Cyfrifo Cyfraniadau

DELETED

Bydd Cyngor Conwy yn defnyddio'r fethodoleg ganlynol er mwyn cyfrifo'r cyfraniad addysg gofynnol ar gyfer datblygiadau cymwys:-

1 Penderfynu ar nifer y tai. Os yw cynlluniau manwl yn bodoli bydd hyn yn absoliwt; lle nad oes manylion penodol dylid cyfrifo rhagamcan gan ddefnyddio'r dwysedd fesul hectar e.e. 30 annedd yr hectar ar gyfer cymysgedd o dai teras, tai pâr, ac ar wahân. 2 Penderfynu ar nifer yr ystafelloedd. Os yw'r manylion yn bodoli bydd hyn yn absoliwt; mewn enghreifftiau eraill bydd angen defnyddio asesiad e.e. teras 2 ystafell wely, gyda 4 ystafell gan gynnwys lolfa, ystafell fwyta, cegin a dwy ystafell wely.
3 Cymhwyso cyfraddau preswyl Cyfrifiad 2001 i'r nifer i gael rhagamcan nifer y preswylwyr.
4 Defnyddio gwybodaeth Cyfrifiad 2001 ar strwythur poblogaeth fesul oed i gyfanswm nifer y preswylwyr.

Nodwch Pan fydd niferoedd disgyblion yn cael eu cyfrifo, bydd y rhif cyfartalog (h.y. y ffigwr wedi ei rannu gan nifer y grwpiau oedran - 15 os ydych yn cyfrif y 6ed dosbarth) yn cael ei ychwanegu at bob grŵp blwyddyn.

INSERTED

Bydd y Cyngor yn defnyddio'r fethodoleg ganlynol er mwyn cyfrifo'r cyfraniad addysg gofynnol ar gyfer datblygiadau cymwys:-

1 Penderfynu ar nifer y tai. Os yw cynlluniau manwl yn bodoli bydd hyn yn absoliwt; lle nad oes manylion penodol dylid cyfrifo rhagamcan gan ddefnyddio'r dwysedd fesul hectar e.e. 30 annedd yr hectar ar gyfer cymysgedd o dai teras, tai pâr, ac ar wahân. 2 Penderfynu ar nifer yr ystafelloedd. Os yw'r manylion yn bodoli bydd hyn yn absoliwt; mewn enghreifftiau eraill bydd angen defnyddio asesiad e.e. teras 2 ystafell wely, gyda 4 ystafell gan gynnwys lolfa, ystafell fwyta, cegin a dwy ystafell wely.
3 Cymhwyso cyfraddau preswyl Cyfrifiad 2001 i'r nifer i gael rhagamcan nifer y preswylwyr.
4 Defnyddio gwybodaeth Cyfrifiad 2001 ar strwythur poblogaeth fesul oed i gyfanswm nifer y preswylwyr.

Nodwch Pan fydd niferoedd disgyblion yn cael eu cyfrifo, bydd y rhif cyfartalog (h.y. y ffigwr wedi ei rannu gan nifer y grwpiau oedran - 15 os ydych yn cyfrif y 6ed dosbarth) yn cael ei ychwanegu at bob grŵp blwyddyn.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 040

1.40 Adain/Pennawd: 8.2 Cyfiawnhad

DELETED

Mae'r sail polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio darpariaeth datblygwr neu gyfraniadau mewn perthynas â'r amgylchedd naturiol ac adeiledig wedi ei nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-

a Polisi Cynllunio Cymru (2010)
b TAN 5 - Cadwraeth Natur a Chynllunio
c TAN 15 - Datblygu a Risg Llifogydd

2 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd yn enwedig Polisïau NTE/1 - Yr Amgylchedd Naturiol; NTE/4 - Bioamrywiaeth; CTH/2 - Datblygiad sy'n Effeithio Asedau Treftadaeth; a Pholisi CTH/3 - Adeiladau a Strwythurau o Bwysigrwydd Lleol.

INSERTED

Mae'r sail polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio darpariaeth datblygwr neu gyfraniadau mewn perthynas â'r amgylchedd naturiol ac adeiledig wedi ei nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-

a Polisi Cynllunio Cymru
b TAN 5 - Cadwraeth Natur a Chynllunio
c TAN 15 - Datblygu a Risg Llifogydd

2 CDLl Conwy yn enwedig Polisïau NTE/1 - Yr Amgylchedd Naturiol; NTE/4 - Bioamrywiaeth; CTH/2 - Datblygiad sy'n Effeithio Asedau Treftadaeth; a Pholisi CTH/3 - Adeiladau a Strwythurau o Bwysigrwydd Lleol.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 041

1.41 Adain/Pennawd: 9.3 Cyfiawnhad

DELETED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwr mewn perthynas â'r amgylchedd naturiol ac adeiledig wedi ei nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru (2010)

2 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd, yn enwedig Polisi CFS/1 - Cyfleusterau Cymunedol a Gwasanaethau

INSERTED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwr mewn perthynas â'r amgylchedd naturiol ac adeiledig wedi ei nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru

2 CDLl Conwy, yn enwedig Polisi CFS/1 - Cyfleusterau Cymunedol a Gwasanaethau

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 042

1.42 Adain/Pennawd: 10.3 Cyfiawnhad

DELETED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwyr mewn perthynas â Phrif Gynllun Bae Colwyn wedi'u nodi yn:-

1 Cynllun Gofodol Cymru (cyfeiriad at Ardaloedd Adfywio Strategol) 2 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd, sef Polisi DP/8 - Prif Gynllun Bae Colwyn
3 Cynllun Datblygu Cynllun Bywyd y Bae 2007 - 2014
4 Prif Gynllun sydd i ddod ar gyfer Bae Colwyn

INSERTED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwyr mewn perthynas â Phrif Gynllun Bae Colwyn wedi'u nodi yn:-

1 Cynllun Gofodol Cymru (cyfeiriad at Ardaloedd Adfywio Strategol) 2 CDLl Conwy, sef Polisi DP/8 - Prif Gynllun Bae Colwyn
3 Cynllun Datblygu Cynllun Bywyd y Bae 2007 - 2014
4 Prif Gynllun sydd i ddod ar gyfer Bae Colwyn

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 043

1.43 Adain/Pennawd: 10.5

DELETED

Yn unol â Pholisi DP/9 Cynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio gan y Cyhoedd, bydd pob cynnig datblygu perthnasol a gyflwynir oddi mewn i, neu ger Terfyn Prif Gynllun Bae Colwyn yn gorfod cyfrannu at ddarparu cynlluniau cludiant a mannau cyhoeddus yn ardal y Prif Gynllun .

INSERTED

Yn unol â Pholisi DP/9 CDLl , bydd pob cynnig datblygu perthnasol a gyflwynir oddi mewn i, neu ger Terfyn Prif Gynllun Bae Colwyn yn gorfod cyfrannu at ddarparu cynlluniau cludiant a mannau cyhoeddus yn ardal y Prif Gynllun.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 044

1.44 Adain/Pennawd: 11.5 Cyfiawnhad

DELETED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwyr mewn perthynas â chyflogaeth a hyfforddiant wedi'u nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru (2010)

2 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd

3 Strategaeth Adfywio Conwy 2005-2015

INSERTED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwyr mewn perthynas â chyflogaeth a hyfforddiant wedi'u nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru

2 CDLl Conwy

3 Strategaeth Adfywio Conwy 2005-2015

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 045

1.45 Adain/Pennawd: 11.13 Cyfiawnhad

DELETED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwyr mewn perthynas â diogelwch cymunedol wedi'u nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru (2010)
b TAN 12 - Dylunio

2 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd, yn enwedig Polisi DP/3 - Hyrwyddo Ansawdd Dylunio a Lleihau Troseddau

INSERTED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwyr mewn perthynas â diogelwch cymunedol wedi'u nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru
b TAN 12 - Dylunio

2 CDLl Conwy, yn enwedig Polisi DP/3 - Hyrwyddo Ansawdd Dylunio a Lleihau Troseddau

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 046

1.46 Adain/Pennawd: 11.17

DELETED

Bydd y graddfeydd amser ar gyfer y cyfraniad angenrheidiol yn cael ei gytuno gyda'r Awdurdod Cynllunio Lleol ac yn rhan o'r Cytundeb Cyfreithiol. Ar gyfer gwaith sy'n ymwneud yn uniongyrchol â diogelwch datblygiad mae'n debygol y bydd ei angen yn ystod cyfnod cyn dechrau neu gyfnod cyn preswylio'r broses gynllunio.

INSERTED

Bydd y graddfeydd amser ar gyfer y cyfraniad angenrheidiol yn cael ei gytuno gyda'r ACLl ac yn rhan o'r Cytundeb Cyfreithiol. Ar gyfer gwaith sy'n ymwneud yn uniongyrchol â diogelwch datblygiad mae'n debygol y bydd ei angen yn ystod cyfnod cyn dechrau neu gyfnod cyn preswylio'r broses gynllunio.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 047

1.47 Adain/Pennawd: 11.19 Cyfiawnhad

DELETED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwyr mewn perthynas â rheoli gwastraff ac ailgylchu wedi'u nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru (2010)

2 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd, yn enwedig Polisïau MWS/6 - Cynigion ar gyfer Rheoli Gwastraff ac MWS/7 - Lleoliadau ar gyfer Cyfleusterau Rheoli Gwastraff

3 Strategaeth Rheoli Gwastraff Trefol Conwy

INSERTED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwyr mewn perthynas â rheoli gwastraff ac ailgylchu wedi'u nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru

2 CDLl Conwy, yn enwedig Polisïau MWS/5 - Cynigion ar gyfer Rheoli Gwastraff ac MWS/6 - Lleoliadau ar gyfer Cyfleusterau Rheoli Gwastraff

3 Strategaeth Rheoli Gwastraff Trefol Conwy

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 048

1.48 Adain/Pennawd: 11.24 Cyd-destun

DELETED

Mae celf gyhoeddus yn gwneud cyfraniad pwysig i lwyddiant dyluniad trefol o ansawdd uchel a gall helpu i wella ansawdd y datblygiad. Felly, bydd Cyngor Conwy yn annog cynnwys celf gyhoeddus mewn unrhyw ddatblygiad newydd fydd yn cael effaith sylweddol ar ei amgylchedd a'i leoliad.

INSERTED

Mae celf gyhoeddus yn gwneud cyfraniad pwysig i lwyddiant dyluniad trefol o ansawdd uchel a gall helpu i wella ansawdd y datblygiad. Felly, bydd y Cyngor yn annog cynnwys celf gyhoeddus mewn unrhyw ddatblygiad newydd fydd yn cael effaith sylweddol ar ei amgylchedd a'i leoliad.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 049

1.49 Adain/Pennawd: 11.28 Cyfiawnhad

DELETED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwyr mewn perthynas â chelf gyhoeddus wedi'u nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru (2010)
b TAN 12 - Dylunio

2 Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd, sef Polisi DP/3 - Hyrwyddo Ansawdd Dyluniad a Lleihau Trosedd

INSERTED

Mae'r polisi manwl a'r cyfiawnhad ar gyfer ceisio cael darpariaeth neu gyfraniadau gan ddatblygwyr mewn perthynas â chelf gyhoeddus wedi'u nodi yn:-

1 Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-
a Polisi Cynllunio Cymru
b TAN 12 - Dylunio

2 CDLl Conwy, sef Polisi DP/3 - Hyrwyddo Ansawdd Dyluniad a Lleihau Trosedd

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP4 - 050

1.50 Adain/Pennawd: Atodiad 3

DELETED

Tabl 3: Crynodeb cost mannau chwarae a chwaraeon awyr agored
Mannau chwarae Chwaraeon awyr agored
Ardal gofynnol fesul 1,000 o'r boblogaeth 1.2ha 1.6 ha.
Ardal gofynnol fesul unigolyn 12sqm 16sqm
Cost darpariaeth fesul unigolyn £136.80 £182.40
Cost darpariaeth fesul metr sgwâr £11.40 £11.40
Costau cynnal fesul unigolyn (dros 25 oed) £61.20 £81.60
Costau cynnal fesul metr sgwâr (dros 25 oed) £5.10 £5.10
Cost cyffredinol fesul unigolyn £198 £264
Cost cyffredinol fesul metr sgwâr £16.50 £16.50

Cyfrifon:

Mannau Chwarae fesul preswylydd (12 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £11.40) = £136.80 A chostau cynnal a chadw (12 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £5.10) = £61.20
Cyfanswm fesul preswylydd ar gyfer y Mannau Chwarae = £198

Chwaraeon awyr agored fesul preswylydd (16 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £11.40) = £182.40 A chostau cynnal a chadw (16 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £5.10) = £81.60
Cyfanswm fesul preswylydd ar gyfer y chwaraeon awyr agored = £264

INSERTED

Tabl 3: Crynodeb cost mannau chwarae a chwaraeon awyr agored
Mannau chwarae Chwaraeon awyr agored Mannau Agored Amwynder
Ardal gofynnol fesul 1,000 o'r boblogaeth 1.2ha 1.6 ha. 0.6 ha
Ardal gofynnol fesul unigolyn 12sqm 16sqm 6sqm
Cost darpariaeth fesul unigolyn £136.80 £182.40 £68.40
Cost darpariaeth fesul metr sgwâr £11.40 £11.40 £11.40
Costau cynnal fesul unigolyn (dros 25 oed) £61.20 £81.60 £30.60
Costau cynnal fesul metr sgwâr (dros 25 oed) £5.10 £5.10 £5.10
Cost cyffredinol fesul unigolyn £198 £264 £99
Cost cyffredinol fesul metr sgwâr £16.50 £16.50 £16.50

Mannau Chwarae fesul preswylydd (12 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £11.40) = £136.80 A chostau cynnal a chadw (12 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £5.10) = £61.20
Cyfanswm fesul preswylydd ar gyfer y Mannau Chwarae = £198

Chwaraeon awyr agored fesul preswylydd (16 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £11.40) = £182.40 A chostau cynnal a chadw (16 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £5.10) = £81.60
Cyfanswm fesul preswylydd ar gyfer y chwaraeon awyr agored = £264

Man Amwynder Agored i bob preswylydd (6 metr sgwâr x cost y metr sgwâr x £11.40) = £68.40 Cynnal a chadw (4 metr sgwâr x cost y metr sgwâr £5.10) = £30.60
Cyfanswm fesul preswylydd ar gyfer y chwaraeon awyr agored = £99


Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP4 - 051

1.51 Adain/Pennawd: Atodiad 6

DELETED

Gellir cael rhagor o wybodaeth a chanllawiau ynglŷn â'r materion sy'n berthnasol i asesu rhwymedigaethau cynllunio o'r:

Adain Polisi Cynllunio:

Mr James Harland (Arweinydd Tîm - Polisi Cynllunio) 01492 575 180 E-bost. james.harland@conwy.gov.uk

Miss Lindsay Weatherall (Uwch Swyddog Cynllunio - Polisi) 01492 575 124 E-bost. lindsay.weatherall@conwy.gov.uk

Mr Robin Sandham (Uwch Swyddog Cynllunio - Polisi) 01492 575 181 E-bost. robin.sandham@conwy.gov.uk

INSERTED

Gellir cael rhagor o wybodaeth a chanllawiau ynglŷn â'r materion sy'n berthnasol i asesu rhwymedigaethau cynllunio o'r:

Adain Polisi Cynllunio:

Ffôn: 01492 575 461

E-bost: - cdl.ldp@conwy.gov.uk


Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy