GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

CDLl5 - Dogfen Newidiadau â Ffocws Bioamrywiaeth a Chynllunio

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bioamrywiaeth

No Comments LDP5 - 001

1.1 Adain/Pennawd: 1.1

DELETED

Prif bwrpas y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn yw helpu'r cyhoedd, ymgeiswyr a datblygwyr, swyddogion cynllunio ac aelodau'r Cyngor sy'n delio â cheisiadau cynllunio fyddai'n gallu effeithio ar fioamrywiaeth.

INSERTED

Prif bwrpas y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn yw helpu pawb dan sylw sy'n delio â datblygiad newydd yng Nghonwy ac sy'n asesu pa effaith y gallai ei chael ar fioamrywiaeth.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 002

1.2 Adain/Pennawd: 1.3

DELETED

Gall datblygiadau sydd wedi eu dylunio'n dda helpu perchnogion tai i gwrdd â'u hanghenion newidiol, ychwanegu gwerth at eu heiddo a darparu cyfleoedd manwerthu, swyddfeydd neu dwristiaeth fywiog gan wella'r ardal leol. Gyda dyluniadau da mae'n bosibl hefyd gostwng biliau ynni ac osgoi gwastraffu adnoddau naturiol. Gall y rhan fwyaf o ddatblygiadau hefyd ddarparu cynefin ar gyfer amrywiaeth o rywogaethau a gwella bioamrywiaeth y safle a'r ardal o'u hamgylch.

INSERTED

Gall datblygiadau sydd wedi eu dylunio'n dda helpu perchnogion tai i gwrdd â'u hanghenion newidiol, ychwanegu gwerth at eu heiddo a darparu cyfleoedd manwerthu, swyddfeydd neu dwristiaeth fywiog gan wella'r ardal leol. Gyda dyluniadau da mae'n bosibl hefyd gostwng biliau ynni ac osgoi gwastraffu adnoddau naturiol. Gall y rhan fwyaf o ddatblygiadau hefyd ddarparu a gwella cynefinoedd ar gyfer amrywiaeth o rywogaethau a gwella bioamrywiaeth y safle a'r ardal o'u hamgylch.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 003

1.3 Adain/Pennawd: 1.4

DELETED

Bydd y Cyngor yn ystyried y CCA hyn wrth wneud penderfyniadau cynllunio gan ddod i rym ar unwaith. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) yn cynghori y gellir defnyddio CCA i osod canllawiau manylach ar weithredu polisïau CDLl. Er bod y canllaw hwn yn atodol i'r polisïau cyfredol, mae'n cyd-fynd hefyd â'r cyd-destun polisi cenedlaethol a gafodd ei ddiweddaru, a bydd hwn yn rhan o'r CDLl trwy fonitro blynyddol.

INSERTED

Bydd y Cyngor yn ystyried y CCA hyn wrth wneud penderfyniadau cynllunio gan ddod i rym ar unwaith. Mae Llywodraeth Cymru (LlC) yn cynghori y gellir defnyddio CCA i osod canllawiau manylach ar weithredu polisïau CDLl. Er bod y canllaw hwn yn atodol i'r polisïau cyfredol, mae'n cyd-fynd hefyd â'r cyd-destun polisi cenedlaethol a gafodd ei ddiweddaru, a bydd hwn yn rhan o'r CDLl trwy fonitro blynyddol.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddo

No Comments LDP5 - 004

1.4 Adain/Pennawd: 2.1

DELETED

Bioamrywiaeth ydi'r cyfoeth ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau. Caiff rhai cynefinoedd a rhywogaethau eu cydnabod eu bod o bwysigrwydd rhyngwladol neu genedlaethol tra bo eraill o bwysigrwydd lleol. Mae'r cyfan yn cyfrannu at gymeriad naturiol ardal benodol a'i diffinio. Mae bywyd gwyllt ein mannau agored gwledig ac arfordiroedd yn ffurfio rhan sylweddol o gyswllt pobl â'r amgylchedd naturiol yng Nghonwy, ac yn ffodus mae nifer o'r mannu hyn yn hawdd i'w cyrraedd, gan ychwanegu at ansawdd bywyd. Mae bioamrywiaeth yn rhan annatod o amgylchedd naturiol iach a gweithredol.

INSERTED

Bioamrywiaeth ydi'r cyfoeth ac amrywiaeth cynefinoedd a rhywogaethau. Caiff rhai cynefinoedd a rhywogaethau eu cydnabod eu bod o bwysigrwydd rhyngwladol neu genedlaethol tra bo eraill o bwysigrwydd lleol. Mae'r cyfan yn cyfrannu at gymeriad naturiol ardal benodol a'i diffinio. Mae bywyd gwyllt ein mannau agored gwledig ac arfordiroedd yn ffurfio rhan sylweddol o gyswllt pobl â'r amgylchedd naturiol yng Nghonwy, ac yn ffodus mae nifer o'r mannau hyn yn hawdd i'w cyrraedd, gan ychwanegu at ansawdd bywyd ac atyniad yr ardal. Mae bioamrywiaeth yn rhan annatod o amgylchedd naturiol iach a gweithredol. Mae'n hanfodol ar gyfer cynnal systemau byw naturiol, neu'r ecosystemau, sy'n rhoi bwyd, tanwydd, iechyd, cyfoeth a gwasanaethau hanfodol eraill i ni. Mae'n hanfodol ar gyfer ein lles.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 005

1.5 Adain/Pennawd: 2.2

DELETED

Mae bioamrywiaeth yn hanfodol ar gyfer cynnal systemau byw naturiol, neu'r ecosystemau, sy'n rhoi bwyd, tanwydd, iechyd, cyfoeth a gwasanaethau hanfodol eraill i ni. Mae'n hanfodol ar gyfer ein lles.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol. Wedi'i gynnwys ym mharagraff 2.1

No Comments LDP5 - 006

1.6 Adain/Pennawd: 3.1

DELETED

Mae gan Gonwy doreth o fywyd gwyllt ac amrywiaeth o gynefinoedd. Mae golygfeydd gwych o bentir prydferth y Gogarth, gyda'i glogwyni môr, palmentydd calchfaen a Chylchdro'r Gogarth, ar draws Traeth Lafan i Eryri ac Ynys Môn i'r gorllewin, ac arfordiroedd Gogledd Cymru a Sir Gaerhirfryn i'r dwyrain. Mewn cyferbyniad â hyn mae uwchdiroedd gwyntog bryniau Hiraethog sy'n ffurfio cilfach rhwng coedwig gonifferaidd fawr Clocaenog, bryniau'r Migneint ac wrth gwrs Afon Conwy. Mae Hiraethog yn gynefin ar gyfer bridio i'r bod glas, y gwalch bach a'r grugiar ddu tra bo'r barcud coch yn raddol greu cadarnle iddo'i hun yn ne'r Sir.

INSERTED

Mae gan Gonwy doreth o fywyd gwyllt ac amrywiaeth o gynefinoedd. Yn y gogledd mae golygfeydd gwych o bentir prydferth y Gogarth, gyda'i glogwyni môr, palmentydd calchfaen a thir glas. Mae'n bosibl mynd ato ar hyd Cylchdro'r Gogarth, lle mae golygfeydd ar draws Traeth Lafan i Eryri, Ynys Seiriol ac Ynys Môn i'r gorllewin, ac arfordiroedd Gogledd Cymru a Sir Gaerhirfryn i'r dwyrain. Mewn cyferbyniad â hyn mae uwchdiroedd gwyntog bryniau Hiraethog sy'n ffurfio cilfach rhwng coedwig gonifferaidd fawr Clocaenog, bryniau'r Migneint ac wrth gwrs Afon Conwy. Mae Hiraethog yn gynefin ar gyfer bridio i'r bod glas, y gwalch bach a'r grugiar ddu tra bo'r barcud coch yn raddol greu cadarnle iddo'i hun yn ne'r Sir.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 007

1.7 Adain/Pennawd: 3.2

DELETED

Mae ein cefnfro gwledig yn ffurfio calon Conwy ac yn glytwaith o goedwigoedd, uwchdiroedd pori, dyffrynnoedd a gwrychoedd. Mae coedwigoedd derw yn cynnig cynefin ar gyfer ymwelwyr yr haf fel y tingoch, gwybedwr cefnddu, a thelor y coed, tra bo'r dylluan frech a chnocell y coed yma trwy'r flwyddyn. Mae dyffryn eang afon Conwy yn cysylltu cadwyn ogleddol y Carneddau, Eryri a Choedwig Gwydir yn y gorllewin â Choed Hafod a'r bryniau tua'r dwyrain sy'n estyn i Sir Ddinbych a dyffryn Clwyd a'i amaethyddiaeth amrywiol. Ymhellach i'r dwyrain mae Bryniau Clwyd sy'n Ardal o Harddwch Eithriadol Naturiol (AHEN).

INSERTED

Mae ein cefnfro gwledig yn ffurfio calon Conwy ac yn glytwaith o goedwigoedd, uwchdiroedd pori, dyffrynnoedd a gwrychoedd. Mae coedwigoedd derw yn cynnig cynefin ar gyfer ymwelwyr yr haf fel y tingoch, gwybedwr cefnddu, a thelor y coed, tra bo'r dylluan frech a chnocell y coed yma trwy'r flwyddyn. Mae dyffryn eang afon Conwy yn cysylltu cadwyn ogleddol y Carneddau, Eryri a Choedwig Gwydir yn y gorllewin â Choed Hafod a'r bryniau tua'r dwyrain sy'n estyn i Sir Ddinbych a dyffryn Clwyd a'i amaethyddiaeth amrywiol. Ymhellach i'r dwyrain mae Bryniau Clwyd sy'n Ardal o Harddwch Eithriadol Naturiol (AHEN).

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 008

1.8 Adain/Pennawd: 3.3

DELETED

Mae gan ein bywyd môr amrywiaeth fawr o anifeiliaid, gan gynnwys cwrelau meddal, anemonau'r môr, pysgod, crancod ac adar môr sy'n bridio. Mae clogwyni arfordirol Conwy yn gynefinoedd ar gyfer y fran goesgoch, Dyma rywogaeth brinnaf y fran sy'n nythu ym Mhrydain. Mae Bae Cinmel yn ardal bwysig ar gyfer llygoden y dŵr a'r fadfall gyffredin. Mae gan Gonwy hefyd naw rhywogaeth o ystlumod yn byw yma, gan gynnwys yr ystlum pedol leiaf sydd mewn perygl mawr, ac sydd wedi diflannu o ran fwyaf o'i ardaloedd gogleddol yn Ewrop. Mae poblogaeth gref o'r rhywogaeth hon yn Nyffryn Conwy.

INSERTED

Mae gan ein bywyd môr amrywiaeth fawr o anifeiliaid, gan gynnwys cwrelau meddal, anemonau'r môr, pysgod, crancod ac adar môr sy'n bridio. Mae clogwyni arfordirol Conwy yn gynefinoedd ar gyfer y frân goesgoch â phig coch. Dyma rywogaeth brinnaf y fran sy'n nythu ym Mhrydain. Ym Mae Cinmel mae ardaloedd pwysig ar gyfer llygoden y dŵr a'r fadfall gyffredin. Mae gan Gonwy hefyd naw rhywogaeth o ystlumod yn byw yma, gan gynnwys yr ystlum pedol leiaf sydd mewn perygl mawr, ac sydd wedi diflannu o ran fwyaf o'i ardaloedd gogleddol yn Ewrop. Mae poblogaeth gref o'r rhywogaeth hon yn Nyffryn Conwy, felly mae angen asesu'n ofalus unrhyw gais i ailddefnyddio adeiladau sydd wedi mynd â'u pen iddynt.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 009

1.9 Adain/Pennawd: 4.2

DELETED

Mae gan y CDLl swyddogaeth hanfodol i'w chwarae mewn diogelu cynefinoedd a rhywogaethau pwysig a nodwyd yn y canllaw hwn. Mae'r CCA hwn yn ddolen gyswllt bwysig sy'n dangos gweithredir y CDLl, yn rhannol, trwy'r system gynllunio.

INSERTED

Mae gan y CDLl swyddogaeth hanfodol i'w chwarae mewn diogelu cynefinoedd a rhywogaethau pwysig a nodwyd yn y canllaw hwn. Mae'r CCA hwn yn ddolen gyswllt bwysig sy'n dangos gweithredir y CDLl, trwy'r system gynllunio.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 010

1.10 Adain/Pennawd: 4.3

DELETED

Mae colli bioamrywiaeth yn groes i nodau ac amcanion y CDLl o ran cyflawni datblygiad cynaliadwy. Mae felly'n bwysig bod datblygiadau newydd, ailddatblygu a newidiadau mewn defnydd tir yn osgoi, lle bynnag bo hynny'n bosibl, colli neu niweidio nodweddion bywyd gwyllt y safle. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol, lle bo ystyriaethau cynllunio pwysicach yn golygu na ellir osgoi hynny, bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau bod datblygwyr yn cymryd camau i liniaru unrhyw effeithiau niweidiol ac yn gwneud iawn a lleihau'r effeithiau hynny na ellir eu hosgoi cymaint a bo modd cyn dechrau'r gwaith datblygu.

INSERTED

Mae colli bioamrywiaeth yn groes i nodau ac amcanion y CDLl o ran cyflawni datblygiad cynaliadwy. Mae felly'n bwysig bod datblygiadau newydd, ailddatblygu a newidiadau mewn defnydd tir yn osgoi, lle bynnag bo hynny'n bosibl, colli neu niweidio nodweddion bywyd gwyllt y safle lle bynnag y bo'n bosibl. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol, lle bo ystyriaethau cynllunio pwysicach yn golygu na ellir osgoi hynny, bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau bod datblygwyr yn cymryd camau i liniaru unrhyw effeithiau niweidiol ac yn gwneud iawn a lleihau'r effeithiau hynny na ellir eu hosgoi cymaint a bo modd cyn dechrau'r gwaith datblygu.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 011

1.11 Adain/Pennawd: 4.4

DELETED

Mae llawer o'r pwysau ar fioamrywiaeth yn gysylltiedig â defnyddio a datblygu tir. Felly, mae gan y system gynllunio swyddogaeth hanfodol o ran cadwraeth bioamrywiaeth. Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Ecolegydd a Swyddog Ymholiadau Cynllunio, sy'n gallu cynghori pobl am faterion bioamrywiaeth sy'n gysylltiedig â cheisiadau cynllunio. Dangosir NTE/4 yn llawn ar dudalen 8 ac mae'n rhan o bennod ar yr Amgylchedd Naturiol yn y CDLl. Mae'n amlinellu'r gofynion ar ddatblygiad newydd mewn perthynas â Bioamrywiaeth.

INSERTED

Mae llawer o'r pwysau ar fioamrywiaeth yn gysylltiedig â defnyddio a datblygu tir. Felly, mae gan y system gynllunio swyddogaeth hanfodol o ran cadwraeth bioamrywiaeth. Mae gan y Cyngor ecolegydd a swyddog ymholiadau cynllunio, sy'n gallu cynghori pobl am faterion bioamrywiaeth sy'n gysylltiedig â cheisiadau cynllunio.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 012

1.12 Adain/Pennawd: 5.2

DELETED

Dylai ymgeiswyr yn benodol:

Osgoi effeithiau niweidiol ar safleoedd dynodedig (gweler Atodiad 2) ac ar rywogaethau a warchodir (gweler Atodiadau 2 a 3).

Osgoi effeithiau niweidiol ar gynefinoedd a rhywogaethau a nodwyd yn Adran 42 y Rhestr o Gynefinoedd neu Rywogaethau pwysicaf i Gymru a CGBLl Conwy.

Cynnal yr holl rywogaethau a chynefinoedd a'r ddarpariaeth ar eu cyfer sy'n bodoli yng nghynllun a dyluniad y safle.

Lle bo hynny'n briodol, darparu cynllun tirweddu gan ystyried yr uchod cyn rhoi caniatâd cynllunio.

Osgoi gadael y rhywogaethau a'r cynefinoedd sy'n bodoli wedi eu hynysu yn y datblygiad gorffenedig trwy eu cysylltu â chynefinoedd cyfagos gan goridorau bywyd gwyllt priodol, fel y nodwyd mewn arolwg blaenorol.

INSERTED

Dylai ymgeiswyr yn benodol:

Osgoi effeithiau niweidiol ar safleoedd dynodedig (gweler gwefan CCGC) ac ar rywogaethau a warchodir (yn cynnwys y rhai a restrir yn Atodiad 3).

Osgoi effeithiau niweidiol ar gynefinoedd a rhywogaethau a nodwyd yn Adran 42 y Rhestr o Gynefinoedd neu Rywogaethau pwysicaf i Gymru a CGBLl Conwy.

Cynnal yr holl gynefinoedd ac ystyried rhywogaethau sy'n bodoli yng nghynllun a dyluniad y safle gan integreiddio'r broses â'r DAS/Datganiad Bioamrywiaeth.

Lle bo hynny'n briodol, paratoi cynllun tirweddu yn ystod y cam cyn-gymhwyso gan ystyried yr uchod cyn cyflwyno cais.

Osgoi gadael y rhywogaethau a'r cynefinoedd sy'n bodoli wedi eu hynysu yn y datblygiad gorffenedig trwy eu cysylltu â chynefinoedd cyfagos gan goridorau bywyd gwyllt priodol, fel y nodwyd mewn arolwg blaenorol.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 013

1.13 Adain/Pennawd: 5.3

DELETED

Yn ddelfrydol dylai'r cam dylunio ddilyn yr wybodaeth arolwg a gasglwyd yn ystod y Cam Cyn-gymhwyso, os yw hynny'n briodol. Dylid darparu mesurau digonol yn y dyluniad ar gyfer bioamrywiaeth a ganfuwyd ar y safle, er mwyn diogelu neu wella hynny, gan eu cysylltu â nodweddion bywyd gwyllt cyfagos lle bynnag bo hynny'n bosibl. Gellir nodi manylion y rhain a'u cyfiawnhau yn y Datganiad Bioamrywiaeth. (Geler Adran 6)

INSERTED

Yn ddelfrydol dylai'r cam dylunio ddilyn yr wybodaeth arolwg a gasglwyd yn ystod y Cam Cyn-gymhwyso, os yw hynny'n briodol. Dylid darparu mesurau digonol yn y dyluniad ar gyfer bioamrywiaeth a ganfuwyd ar y safle, er mwyn diogelu neu wella hynny, gan eu cysylltu â nodweddion bywyd gwyllt cyfagos lle bynnag bo hynny'n bosibl. Gellir nodi manylion y rhain a'u cyfiawnhau yn y Datganiad Bioamrywiaeth

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 014

1.14 Adain/Pennawd: 5.5 Camau Lliniaru i Leihau Niwed na ellir ei Osgoi

DELETED

Lle na ellir osgoi effeithiau niweidiol, gellir eu lleihau trwy fesurau lliniaru priodol y gellir eu cynnwys mewn amodau neu ymrwymiadau/ cytundebau cynllunio. Dylai ymgeiswyr sicrhau'n benodol:

fod y gwaith yn cael ei wneud ar adeg briodol y flwyddyn er mwyn osgoi aflonyddu ar rywogaethau, (gweler Atodiad 6);

eu bod yn cael unrhyw drwyddedau angenrheidiol yn gynnar yn y broses, fel bod rhywogaethau a warchodir yn cael eu trin yn iawn. Mae CCGC yn darparu canllaw ar rywogaethau a warchodir, (gweler Adran 7 ar dudalen 18). Ond cofiwch fod rhaid cael caniatâd cynllunio cyn gwneud cais am drwydded i aflonyddu ar rywogaeth a warchodir gan Ewrop;

cymerwyd pob cam posibl arall i leihau cymaint a bo modd ar yr effaith ar fioamrywiaeth, er enghraifft: creu llain ragod rhwng ardaloedd sensitif ac ardaloedd datblygu er mwyn gostwng achosion aflonyddu ar gynefinoedd;

sicrhau bod isadeileddau newydd (er enghraifft pontydd) yn cael eu dylunio er mwyn galluogi bywyd gwyllt i barhau i symud o gwmpas;

cynnal statws hydrolegol safleoedd sensitif trwy ddylunio isadeiledd draenio'n ofalus;

trawsleoli cynefinoedd na ellir eu cadw ar eu safleoedd presennol lle bynnag fo hynny'n bosibl. Er enghraifft, gellir trawsleoli gwrychoedd a choed yn llwyddiannus dim ond i chi gymryd digon o ofal;

trawsleoli rhywogaethau o gynefinoedd a fydd yn cael eu dinistrio i safleoedd derbyn addas (i'w ddefnyddio fel camau achub yn unig, i arbed rhywogaethau a fyddai'n cael eu colli fel arall)

INSERTED

Lle na ellir osgoi effeithiau niweidiol, gellir eu lleihau trwy fesurau lliniaru priodol y gellir eu cynnwys mewn amodau neu ymrwymiadau/ cytundebau cynllunio. Rhaid i ymgeiswyr sicrhau'n benodol:
fod y gwaith yn cael ei wneud ar adeg briodol y flwyddyn er mwyn osgoi aflonyddu ar rywogaethau, gweler Atodiad 6;

eu bod yn cael unrhyw drwyddedau angenrheidiol, fel bod rhywogaethau a warchodir yn cael eu trin yn iawn. Mae CCGC yn darparu canllaw ar rywogaethau a warchodir, gweler Adran 7 ar dudalen 18. Ond cofiwch fod rhaid cael caniatâd cynllunio cyn gwneud cais am drwydded i aflonyddu ar rywogaeth a warchodir gan Ewrop;

cymerwyd pob cam posibl arall i leihau cymaint a bo modd ar yr effaith ar fioamrywiaeth, er enghraifft: creu llain ragod rhwng ardaloedd sensitif ac ardaloedd datblygu er mwyn gostwng achosion aflonyddu ar gynefinoedd;

sicrhau bod isadeileddau newydd (er enghraifft pontydd) yn cael eu dylunio er mwyn galluogi bywyd gwyllt i barhau i symud o gwmpas;

cynnal statws hydrolegol safleoedd sensitif trwy ddylunio isadeiledd draenio'n ofalus;

trawsleoli cynefinoedd na ellir eu cadw ar eu safleoedd presennol lle bynnag fo hynny'n bosibl. Er enghraifft, gellir trawsleoli gwrychoedd yn llwyddiannus dim ond i chi gymryd digon o ofal;

trawsleoli rhywogaethau o gynefinoedd a fydd yn cael eu dinistrio i safleoedd derbyn addas (i'w ddefnyddio fel camau achub yn unig, i arbed rhywogaethau a fyddai'n cael eu colli fel arall).

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 015

1.15 Adain/Pennawd: 5.6 Camau Gwneud Iawn am Niwed Gweddilliol

DELETED

Lle bydd datblygiad, er gwaethaf pob cam lliniaru posibl, yn cael effaith niweidiol gweddilliol ar fywyd gwyllt, gellir gwneud iawn am hynny trwy fesurau a ddyluniwyd i wneud iawn am unrhyw niwed. Lle bo angen hynny, dylai datblygwyr newid cynllun y safle i sicrhau bod lle ar gyfer nodweddion adferol yn ystod cam cynnar y broses cynllunio.

Tra bod iawndal bob amser yn ddewis olaf, bydd yr Awdurdod Cynllunio'n ceisio:

Sicrhau bod cynefinoedd yn cael eu gwella, eu hadfer neu eu hail-greu ar y safle, yn gyfagos i, neu'n agos iawn at y safle.

Sicrhau fod y camau gwneud iawn yn cael eu gwarantu gan amodau neu gan ymrwymiadau / cytundebau cyfreithiol.

INSERTED

Lle bydd datblygiad, er gwaethaf pob cam lliniaru posibl, yn cael effaith niweidiol gweddilliol ar fywyd gwyllt, gellir gwneud iawn am hynny trwy fesurau a ddyluniwyd i wneud iawn am unrhyw niwed. Lle bo angen hynny, dylai datblygwyr newid cynllun y safle i sicrhau bod lle ar gyfer nodweddion adferol yn ystod cam cynnar y broses cynllunio.

Tra bod iawndal bob amser yn ddewis olaf, bydd yr Awdurdod Cynllunio'n ceisio:

Sicrhau bod cynefinoedd yn cael eu gwella, eu hadfer neu eu hail-greu ar y safle neu ar ardaloedd eraill o dir (megis cynllun gwneud iawn).

Sicrhau fod y camau gwneud iawn yn cael eu gwarantu gan amodau neu gan ymrwymiadau / cytundebau cyfreithiol.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 016

1.16 Adain/Pennawd: 5.9

DELETED

Dyma enghreifftiau o gamau dylunio a fyddai'n gallu creu budd newydd ac y dylai datblygwyr eu hystyried

Creu cynefinoedd newydd fel coetiroedd, tir pori garw, dolydd blodau gwyllt, toeau gwyrdd, neu byllau mewn ardaloedd wedi eu tirweddu neu fannau cyhoeddus agored.

Gosod mannau agored a thirweddu fel bod y planhigion sy'n cael eu plannu rhyngddynt yn ffurfio coridor bywyd gwyllt rhwng cynefinoedd gerllaw'r safle.

Dylid darparu ar gyfer rhywogaethau fel ystlumod, gwenoliaid neu dylluanod gwyn gydag adeiladau newydd, neu waith trawsnewid

Adfer safleoedd tirlenwi a mwynau i fod yn laswelltir, rhostiroedd neu welyau cyrs

Defnyddio Cynlluniau Draenio Cynaliadwy (SUDS) fel bod isadeiledd draenio (fel ffiltro gwelyau cyrs) hefyd yn gweithredu fel cynefin bioamrywiaeth.

INSERTED

Dyma enghreifftiau o gamau dylunio a fyddai'n gallu creu budd newydd ac y dylai datblygwyr eu hystyried

Creu cynefinoedd newydd fel coetiroedd, tir pori garw, dolydd blodau gwyllt, toeau gwyrdd, neu byllau mewn ardaloedd wedi eu tirweddu neu fannau cyhoeddus agored.

Gosod mannau agored a thirweddu fel bod y planhigion sy'n cael eu plannu rhyngddynt yn ffurfio coridor bywyd gwyllt rhwng cynefinoedd gerllaw'r safle.


Dylid darparu ar gyfer rhywogaethau fel ystlumod, gwenoliaid, gwenoliaid duon neu dylluanod gwyn gydag adeiladau newydd.
Adfer safleoedd tirlenwi a mwynau i fod yn laswelltir, rhostiroedd neu welyau cyrs

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 017

1.17 Adain/Pennawd: 5.10 Sicrhau enillion mewn Bioamrywiaeth

DELETED

Sicrhau enillion net mewn Bioamrywiaeth Mae enillion net ar gyfer bioamrywiaeth yn golygu cynyddu nifer, ansawdd neu ystod y rhywogaethau a / neu gynefinoedd. Mewn geiriau eraill, mae datblygu safle'n golygu cynyddu asedau bioamrywiaeth yr ardal.

INSERTED

Sicrhau enillion mewn Bioamrywiaeth Mae enillion mewn bioamrywiaeth yn golygu cynyddu nifer, ansawdd neu ystod y rhywogaethau a / neu gynefinoedd o ganlyniad i ddatblygu. Mewn geiriau eraill, mae datblygu safle'n golygu cynyddu asedau bioamrywiaeth yr ardal.


Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 018

1.18 Adain/Pennawd: 5.12

DELETED

Bydd y cynefinoedd hyn a ddiogelwyd yn cael eu hestyn neu ychwanegu atynt trwy adfer cynefinoedd sydd wedi diraddio neu trwy greu cynefinoedd newydd lle mae'r amodau'n caniatáu hynny. Bydd hyn yn creu rhwydwaith gynhwysfawr o isadeiledd gwyrdd cysylltiedig a fydd yn darparu cynefinoedd bwyd gwyllt ychwanegol, ategol gan ddiogelu cynefinoedd allweddol rhag effeithiau niweidiol mannau datblygedig y safle a'u gweithgareddau cysylltiedig.

INSERTED

Bydd y cynefinoedd hyn a ddiogelwyd yn cael eu hestyn neu ychwanegu atynt trwy adfer cynefinoedd sydd wedi diraddio neu trwy greu cynefinoedd newydd lle mae'r amodau'n caniatáu hynny. Bydd hyn yn creu rhwydwaith gynhwysfawr o isadeiledd gwyrdd cysylltiedig a fydd yn darparu cynefinoedd bwyd gwyllt ychwanegol, ategol gan ddiogelu cynefinoedd allweddol rhag effeithiau niweidiol mannau datblygedig o fewn safleoedd a'u gweithgareddau cysylltiedig.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 019

1.19 Adain/Pennawd: 5.13 Gwybodaeth ddigonol

DELETED

Wrth ddelio â chais cynllunio, dylai'r Awdurdod Cynllunio sicrhau fod digon o wybodaeth ar gael am fioamrywiaeth y safle, effeithiau posibl y datblygiad ar fioamrywiaeth ar y safle ac oddi arno a pha mor bwysig yw'r effeithiau hynny.

Er mwyn darparu gwybodaeth ddigonol gall ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio:

Ystyried a yw'r datblygiad bwriedig o fewn, neu'n agos at, safle a ddynodwyd ar gyfer cadwraeth natur

Ystyried yn ofalus cysylltiadau bioamrywiaeth y safle a phresenoldeb neu absenoldeb rhywogaethau a chynefinoedd a warchodir sy'n bwysig i fioamrywiaeth. Efallai bydd angen arolwg manwl.

Ystyried cysylltiadau â chynefinoedd neu nodweddion naturiol y tu allan i'r safle.

Cysylltu â'r Ganolfan Cofnodion Lleol (COFNOD) i gael data cynefinoedd a rhywogaethau penodol ar gyfer safle (os yw ar gael) a allai gynorthwyo gyda llunio manylion unrhyw arolwg.

Ystyried oes angen Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA) ar gyfer y datblygiad.

INSERTED

Wrth ddelio â chais cynllunio, dylai'r Awdurdod Cynllunio sicrhau fod digon o wybodaeth ar gael am fioamrywiaeth y safle, effeithiau posibl y datblygiad ar fioamrywiaeth ar y safle ac oddi arno a pha mor bwysig yw'r effeithiau hynny.

Er mwyn darparu gwybodaeth ddigonol gall ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio:

Ystyried a yw'r datblygiad bwriedig o fewn, neu'n agos at, safle a ddynodwyd ar gyfer cadwraeth natur

Ystyried yn ofalus cysylltiadau bioamrywiaeth y safle a phresenoldeb neu absenoldeb rhywogaethau a chynefinoedd a warchodir sy'n bwysig i fioamrywiaeth. Efallai bydd angen arolwg manwl.

Ystyried cysylltiadau â chynefinoedd neu nodweddion naturiol y tu allan i'r safle.

Cysylltu â'r Ganolfan Cofnodion Lleol (megis COFNOD) i gael data cynefinoedd a rhywogaethau penodol ar gyfer safle (os yw ar gael) a allai gyfrannu at swyddogaeth a dull unrhyw arolwg.

Ystyried oes angen Asesiad Effaith Amgylcheddol (AEA) ar gyfer y datblygiad.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 020

1.20 Adain/Pennawd: 5.14

DELETED

Mae arolygon ac adroddiadau arolygon proffesiynol yn gallu helpu'r datblygwr i:

Canfod unrhyw gynefinoedd allweddol a nodweddion o fewn, neu'n gyfagos i'r safle

Asesu effaith y datblygiad ar fioamrywiaeth;

Cyflwyno digon o wybodaeth amgylcheddol i'r Awdurdod Cynllunio ynglŷn â chysylltiadau'r safle ac effeithiau tebygol y datblygiad;

Ystyried a ddylid gwneud cais am drwyddedau;

Ystyried a oes angen Asesiad Priodol i gydymffurfio â Rheoliadau Cynefinoedd 1994 fel y'i diwygiwyd.

INSERTED

Mae arolygon ac adroddiadau arolygon proffesiynol yn gallu helpu'r datblygwr i:

Asesu effaith y datblygiad ar fioamrywiaeth;

Cyflwyno digon o wybodaeth amgylcheddol i'r Awdurdod Cynllunio ynglŷn â chysylltiadau'r safle ac effeithiau tebygol y datblygiad;

Ystyried a ddylid gwneud cais am drwyddedau;

Ystyried a oes angen Asesiad Priodol i gydymffurfio â Rheoliadau Cynefinoedd.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 021

1.21 Adain/Pennawd: 5.16

DELETED

Dylid nodi bod amcanion ymchwil yn cael eu datblygu ar hyn o bryd i gydweddu cynefinoedd cynlluniau gweithredu bioamrywiaeth ar doeau, gan gyfrannu'n helaeth at fioamrywiaeth.

INSERTED

Dylid nodi bod ymchwil sy'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd yn amcanu at gydweddu cynefinoedd cynlluniau gweithredu bioamrywiaeth ar doeau, gan gyfrannu'n helaeth at fioamrywiaeth.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 022

1.22 Adain/Pennawd: 5.17

DELETED

Mae'n bwysig nodi y dylai'r hyn sy'n briodol yn lleol arwain y ddarpariaeth ar gyfer rhywogaeth benodol ac y dylid cael cyngor gan ecolegydd profiadol ynglŷn â maint y ddarpariaeth, ei leoliad o fewn y datblygiad, gosodiad a gwybodaeth gysylltiedig. Mae canllawiau technegol ynglŷn â sut gellir ymgorffori'r nodweddion hyn yn parhau i gael ei ddatblygu. Mae ffynonellau manylion y mesurau i'w hystyried wedi'u rhestru ar y dudalen nesaf:

Bat Conservation Trust - http://www.bats.org.uk

CFGA (Cymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar) - http://www.rspb.org.uk

London's Swifts - http://www.londons-swifts.org.uk

Barn Owl Trust - http://www.barnowltrust.org.uk

Black Redstarts - http://www.blackredstarts.org.uk

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol http://www.nationaltrust.org.uk

INSERTED

Mae'n bwysig nodi y dylai'r hyn sy'n briodol yn lleol arwain y ddarpariaeth ar gyfer rhywogaeth benodol ac y dylid cael cyngor gan ecolegydd profiadol ynglŷn â maint y ddarpariaeth, ei leoliad o fewn y datblygiad, gosodiad a gwybodaeth gysylltiedig. Mae canllawiau technegol ynglŷn â sut gellir ymgorffori'r nodweddion hyn yn parhau i gael ei ddatblygu. Mae ffynonellau manylion y mesurau i'w hystyried wedi'u rhestru ar y dudalen nesaf:

Bat Conservation Trust - http://www.bats.org.uk

CFGA (Cymdeithas Frenhinol Gwarchod Adar) - http://www.rspb.org.uk

London's Swifts - http://www.londons-swifts.org.uk

Barn Owl Trust - http://www.barnowltrust.org.uk

Black Redstarts - http://www.blackredstarts.org.uk

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 023

1.23 Adain/Pennawd: 5.18

DELETED

Lle canfuwyd bod datblygiad yn effeithio ar fioamrywiaeth, bydd disgwyl i ymgeisydd liniaru'r effeithiau hynny a sicrhau enillion bioamrywiaeth net. Mae nifer o ddatblygiadau, hyd yn oed os nad ydynt yn cynnwys cynefinoedd sy'n flaenoriaeth, yn bwysig i gynnal rhywogaethau cyffredin yn ogystal â diogelu cynefinoedd pwysig. Mae'n bosibl i'r ardaloedd hyn hefyd ddarparu swyddogaethau isadeiledd gwyrdd eraill.

INSERTED

Lle canfuwyd bod datblygiad yn effeithio ar fioamrywiaeth, bydd disgwyl i ymgeisydd liniaru'r effeithiau hynny a sicrhau enillion bioamrywiaeth net. Mae nifer o ddatblygiadau, hyd yn oed os nad ydynt yn cynnwys cynefinoedd sy'n flaenoriaeth, yn bwysig i gynnal rhywogaethau cyffredin yn ogystal â diogelu cynefinoedd pwysig. Mae'n bosibl i'r ardaloedd hyn hefyd ddarparu swyddogaethau Isadeiledd Gwyrdd eraill.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 024

1.24 Adain/Pennawd: 5.19

DELETED

Gellir cyflawni hyn trwy ddilyn canllawiau'r ddogfen hon a thrwy ddefnyddio'r cyfeirlyfrau penodol y mae rhestr ohonynt yng nghefn y ddogfen. Dylid cynnwys y newidiadau hyn ar y dyluniadau a gyflwynir fel rhan o'r cais, yn ogystal â'r hyn a ddisgrifiwyd yn y Datganiad Bioamrywiaeth.

INSERTED

Gellir cyflawni hyn trwy ddilyn canllawiau'r ddogfen hon a thrwy ddefnyddio'r cyfeirlyfrau penodol y mae rhestr ohonynt yng nghefn y ddogfen. Dylid cynnwys y newidiadau hyn ar y dyluniadau a gyflwynir fel rhan o'r cais, yn ogystal â'r hyn a ddisgrifiwyd yn y Datganiad Bioamrywiaeth.

Cyfiawnhad: Er bod newid yn y paragraff Saesneg, nid oes angen newid y paragraff Cymraeg.

No Comments LDP5 - 025

1.25 Adain/Pennawd: 6.1

Dylai bob cais gynnwys Datganiad Bioamrywiaeth y gellir ei gyflwyno fel rhan o'r dull 'Un Cais' neu fel dogfen ar wahân. Bydd lefel y manylion yn dibynnu ar y cais a maint yr effaith ar fioamrywiaeth. Dylai'r asesiad effaith hwn ffurfio'r rhesymeg sy'n gefndir i'r Datganiad Bioamrywiaeth. Bydd hyn hefyd yn darparu fframwaith ar gyfer cyflawni enillion bioamrywiaeth net trwy nodi'r hyn sydd i'w gyflawni a'r camau sydd angen eu cymryd i'w gyflawni. Ond yn bwysicach na hynny, sut i gynyddu a gwella bioamrywiaeth cyn dechrau'r datblygiad a'i fod yn cyd-fynd â'r datblygiad yn hytrach nag ar ddiwedd y broses ddatblygu.

INSERTED

Dylai bob cais gynnwys Datganiad Bioamrywiaeth y gellir ei gyflwyno fel rhan o'r dull 'Un Cais' yn y DAS neu fel dogfen ar wahân. Bydd lefel y manylion yn dibynnu ar y cais a maint yr effaith ar fioamrywiaeth. Dylai'r asesiad effaith hwn ffurfio'r rhesymeg sy'n gefndir i'r Datganiad Bioamrywiaeth. Bydd hyn hefyd yn darparu fframwaith ar gyfer cyflawni enillion bioamrywiaeth net trwy nodi'r hyn sydd i'w gyflawni a'r camau sydd angen eu cymryd i'w gyflawni. Ond yn bwysicach na hynny, sut i gynyddu a gwella bioamrywiaeth cyn dechrau'r datblygiad a'i fod yn cyd-fynd â'r datblygiad yn hytrach nag ar ddiwedd y broses ddatblygu.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 026

1.26 Adain/Pennawd: 6.2

DELETED

Dylai ceisiadau mwy gynnwys targedau mesuradwy penodol ar gyfer enillion bioamrywiaeth net, gan gyd-fynd â blaenoriaethau bioamrywiaeth leol (a chyfrannu at dargedau Cenedlaethol fel bo'n briodol). Dylai hefyd ystyried her newid hinsawdd.

INSERTED

Dylai ceisiadau mwy gynnwys targedau mesuradwy penodol ar gyfer enillion bioamrywiaeth net, gan gyd-fynd â blaenoriaethau bioamrywiaeth leol (a chyfrannu at dargedau Cymru fel bo'n briodol). Dylai hefyd ystyried her newid hinsawdd.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 027

1.27 Adain/Pennawd: 6.3

DELETED

Mae Atodiad 5 yn cynnwys enghreifftiau syml o beth i'w ddisgwyl mewn Datganiad Bioamrywiaeth o ran maint a chwmpas y datblygiad. Mae'r Cyngor yn annog datblygwyr i gynnal trafodaethau cyn gwneud cais am ddatblygiadau mawr.

INSERTED

Mae Atodiad 4 yn cynnwys enghreifftiau syml o beth i'w ddisgwyl mewn Datganiad Bioamrywiaeth o ran maint a chwmpas y datblygiad. Mae'r Cyngor yn annog datblygwyr i gynnal trafodaethau cyn gwneud cais am ddatblygiadau mawr.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 028

1.28 Adain/Pennawd: 6.5

DELETED

Prif amcanion y Datganiad Bioamrywiaeth yw dangos sut fydd y pwyntiau a ganlyn yn cael eu cyflawni o fewn cais y datblygiad:

Diogelu a gwella nodweddion gorau'r fioamrywiaeth bresennol: dylid cadw cynefinoedd allweddol o ansawdd a maint digonol i gefnogi'r rhywogaethau nodweddiadol ac anghyffredin. Mae'r cynefinoedd hyn yn cynnwys safleoedd cadwraeth dynodedig, a chynefinoedd sy'n bwysig yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol, lle mai'r brif flaenoriaeth yw cadwraeth amgylcheddol. Bydd angen dulliau ac adnoddau ar gyfer rheoli'r cynefinoedd hyn yn y tymor hir, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw golled net o ganlyniad i'r datblygiad.

Lliniaru effaith datblygiad a sicrhau enillion bioamrywiaeth net: lle nad yw cadwraeth natur yn flaenoriaeth, bydd cynefinoedd 'atodol' neu 'ryngbarthol' (yn ogystal â chynefinoedd allweddol) yn bwysig o ran cynnal rhywogaethau mwy cyffredin, yn ogystal â darparu llain ragod ar gyfer cynefinoedd allweddol.

Integreiddio bioamrywiaeth a'r amgylchedd adeiledig: dylai safleoedd mawr ymgorffori graddfa fawr o athreiddedd ar gyfer bywyd gwyllt o fewn yr amgylchedd adeiledig, gan helpu i gynyddu a chynnal bioamrywiaeth. Mae cynllunio a dylunio ar gyfer hyn yn hynod bwysig o ganlyniad i newidiadau diweddar mewn rheoliadau adeiladu sydd wedi gadael ychydig iawn o gyfleoedd i rywogaeth benodol glwydo neu nythu mewn adeiladau newydd.

INSERTED

Prif amcanion y Datganiad Bioamrywiaeth yw dangos sut fydd y pwyntiau a ganlyn yn cael eu cyflawni o fewn cais y datblygiad:

Diogelu a gwella nodweddion gorau'r fioamrywiaeth bresennol: dylid cadw cynefinoedd allweddol o ansawdd a maint digonol i gefnogi'r rhywogaethau nodweddiadol ac anghyffredin. Mae'r cynefinoedd hyn yn cynnwys safleoedd cadwraeth dynodedig, a chynefinoedd sy'n bwysig yn genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol, lle mai'r brif flaenoriaeth yw cadwraeth amgylcheddol. Bydd angen dulliau ac adnoddau ar gyfer rheoli'r cynefinoedd hyn yn y tymor hir, er mwyn sicrhau nad oes unrhyw golled net o ganlyniad i'r datblygiad.

Lliniaru effaith datblygiad a sicrhau enillion bioamrywiaeth: lle nad yw cadwraeth natur yn flaenoriaeth, bydd cynefinoedd 'atodol' neu 'ryngbarthol' (yn ogystal â chynefinoedd allweddol) yn bwysig o ran cynnal rhywogaethau mwy cyffredin, yn ogystal â darparu llain ragod ar gyfer cynefinoedd allweddol. Gallai'r ardaloedd hyn hefyd ddarparu swyddogaethau Isadeiledd Gwyrdd eraill.

Integreiddio bioamrywiaeth a'r amgylchedd adeiledig: dylai safleoedd mawr ymgorffori graddfa fawr o athreiddedd ar gyfer bywyd gwyllt o fewn yr amgylchedd adeiledig, gan helpu i gynyddu a chynnal bioamrywiaeth. Mae cynllunio a dylunio ar gyfer hyn yn hynod bwysig o ganlyniad i newidiadau diweddar mewn rheoliadau adeiladu sydd wedi gadael ychydig iawn o gyfleoedd i rywogaeth benodol glwydo neu nythu mewn adeiladau newydd.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 029

1.29 Adain/Pennawd: 6.6

DELETED

Elfennau allweddol Datganiad Bioamrywiaeth:
Gosodiad, lleoliad a chyd-destun: Dylid lliniaru effeithiau niweidiol datblygiad a chymryd camau gwneud iawn er mwyn sicrhau enillion cyffredinol o ran bioamrywiaeth. Bydd angen i gynigion safleoedd strategol gynnwys Asesiad Effaith Amgylcheddol, astudiaethau cyd-destun ac ystyried lleoliad y datblygiad yn ofalus.
Dyluniad: Dylai dyluniadau manwl adeiladau a strwythurau eraill gynnwys mesurau penodol ar gyfer bioamrywiaeth, gan gynnwys coed mewn tirwedd galed, toeau byw ('gwyrdd'), safleoedd nythu a chlwydo.
Rheolaeth: Gall rheolaeth bositif sicrhau cynaladwyedd hir dymor. Os caiff cynefinoedd a mannau gwyrdd eu gadael heb eu rheoli, gall esgeulustra ac effaith y datblygiad gael effaith niweidiol arnynt . Dylid cynllunio ac ariannu rheolaeth yn iawn, a dylai gynnwys cymunedau lleol.
Nawdd: Dylai dyrannu nawdd ar gyfer rheolaeth hir dymor fod yn rhan annatod o drefniadau ariannu isadeiledd gwyrdd, gan gynnwys darparu arian wrth gefn.

INSERTED

Elfennau allweddol Datganiad Bioamrywiaeth:

Gosodiad, lleoliad a chyd-destun: Dylid lliniaru effeithiau niweidiol datblygiad a chymryd camau gwneud iawn er mwyn sicrhau enillion cyffredinol o ran bioamrywiaeth. Bydd angen i gynigion safleoedd strategol gynnwys Asesiad Effaith Amgylcheddol, astudiaethau cyd-destun ac ystyried sylfaen y datblygiad yn ofalus.

Dyluniad: Dylai dyluniadau manwl adeiladau a strwythurau eraill gynnwys mesurau penodol ar gyfer bioamrywiaeth, gan gynnwys coed mewn tirwedd galed, toeau byw ('gwyrdd'), safleoedd nythu a chlwydo.

Rheolaeth: Gall rheolaeth bositif sicrhau cynaladwyedd hir dymor. Os caiff cynefinoedd a mannau gwyrdd eu gadael heb eu rheoli, gall esgeulustra ac effaith y datblygiad gael effaith niweidiol arnynt . Dylid cynllunio ac ariannu rheolaeth yn iawn, a dylai gynnwys cymunedau lleol.

Nawdd: Dylai dyrannu nawdd ar gyfer rheolaeth hir dymor fod yn rhan annatod o drefniadau ariannu isadeiledd gwyrdd, gan gynnwys darparu arian wrth gefn.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 030

1.30 Adain/Pennawd: 7.1

DELETED

Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n gyfrifol am roi trwyddedau ar gyfer gweithgareddau a fyddai'n anghyfreithlon, er enghraifft, tarfu ar rywogaeth sy'n cael ei diogelu gan Ewrop, oni bai bod cyfiawnhad dilys dros hynny, er enghraifft ar gyfer iechyd a diogelwch cyhoeddus, pwrpas amaethyddol, ac yn y blaen.

INSERTED

Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am roi trwyddedau ar gyfer gweithgareddau a fyddai'n anghyfreithlon, er enghraifft, tarfu ar rywogaeth sy'n cael ei diogelu gan Ewrop, oni bai bod cyfiawnhad dilys dros hynny, er enghraifft ar gyfer iechyd a diogelwch cyhoeddus, pwrpas amaethyddol, ac yn y blaen.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 031

1.31 Adain/Pennawd: 7.2

DELETED

Mae'r rhan fwyaf o drwyddedau am ddim. Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru hefyd yn rhoi trwyddedau at bwrpasau penodol fel gwyddoniaeth ac addysg.

Ewch i: http://www.CCGC.gov.uk/landscape--wildlife/habitats--species/species-protection/licensing/application-forms.aspx?lang=en

INSERTED

Mae'r rhan fwyaf o drwyddedau am ddim. Mae CCGC hefyd yn rhoi trwyddedau at bwrpasau penodol fel gwyddoniaeth ac addysg.
Ewch i:
http://www.CCGC.gov.uk/landscape--wildlife/habitats--species/species-protection/licensing/application-forms.aspx?lang=en


Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 032

1.32 Adain/Pennawd: Paragraff newydd

DELETED

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000
Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy yn rhoi hawl mynediad ar droed i'r cyhoedd ar rai mathau o dir, gan ddiwygio'r gyfraith yn ymwneud â hawl tramwy cyhoeddus, cynyddu mesurau i reoli a diogelu Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a chryfhau deddfwriaeth gorfodaeth yn ymwneud â bywyd gwyllt, ac mae'n sicrhau bod Ardaloedd o Harddwch Naturiol Arbennig yn cael eu rheoli'n well. Hefyd trwy'r ddeddf sefydlwyd Fforymau Mynediad Lleol.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP5 - 033

1.33 Adain/Pennawd: 8.1.12 Canllawiau Cenedlaethol

DELETED

Yn ei ganllawiau polisi cynllunio, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cydnabod swyddogaeth bwysig y system gynllunio i gynnal bioamrywiaeth.

INSERTED

Yn ei ganllawiau polisi cynllunio, mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod swyddogaeth bwysig y system gynllunio i gynnal bioamrywiaeth.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 034

1.34 Adain/Pennawd: 8.1.13

DELETED

Mae Polisi Cynllunio Cymru(PCC) (2010) yn nodi polisïau cynllunio defnydd tir Llywodraeth Cynulliad Cymru. Fe'i ategir gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (NCT). Cyflwynir cyngor trefniadol yng nghylchlythyrau Llywodraeth Cynulliad Cymru / Swyddfa Cymru. Mae PCC, NCT a'r cylchlythyrau gyda'i gilydd yn ffurfio polisi cynllunio cenedlaethol y mae'n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru ei ystyried wrth baratoi cynlluniau datblygu. Efallai byddant yn bwysig ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio unigol a byddant yn cael eu hystyried gan Lywodraeth y Cynulliad ac Arolygwyr Cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio sydd wedi ei galw i mewn a phenderfynu ar apeliadau.

INSERTED

Mae Polisi Cynllunio Cymru(PCC) (2011) yn nodi polisïau cynllunio defnydd tir Llywodraeth Cymru. Fe'i ategir gan gyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (NCT). Cyflwynir cyngor trefniadol yng nghylchlythyrau Llywodraeth Cynulliad Cymru / Swyddfa Cymru. Mae PCC, NCT a'r cylchlythyrau gyda'i gilydd yn ffurfio polisi cynllunio cenedlaethol y mae'n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru ei ystyried wrth baratoi cynlluniau datblygu. Efallai byddant yn bwysig ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio unigol a byddant yn cael eu hystyried gan Lywodraeth y Cynulliad ac Arolygwyr Cynllunio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio sydd wedi ei galw i mewn a phenderfynu ar apeliadau.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 035

1.35 Adain/Pennawd: Paragraff newydd

Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr

INSERTED

Daeth Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr UE i rym yn 2000 a daeth yn rhan o ddeddfwriaeth y DU yn 2003. Targed cyffredinol y Gyfarwyddeb yw bod yr holl ddyfroedd mewndirol ac arfordirol yn cyrraedd 'statws ecolegol da' (neu botensial ecolegol da yn achos cyrff dŵr a addaswyd yn helaeth) fan bellaf erbyn 2027. Yn ogystal â hyn, ni ddylai unrhyw gyrff dŵr ddirywio o ran statws. Datblygwyd Cynlluniau Rheoli Basn Dŵr ar gyfer pob un o'r 11 Ardal Basn Dŵr yng Nghymru a Lloegr. Mae'r cynlluniau hyn yn amlinellu statws cyrff dŵr a'r camau angenrheidiol i gyflawni rhwymedigaethau Ewropeaidd. Mae gan gynllunio ran bwysig i'w chwarae i helpu i gyflawni'r heriau hyn. Mae'r cyngor a roddwyd ar y dechrau gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ynglŷn â'r Gyfarwyddeb i awdurdodau cynllunio lleol yn dal yn berthnasol ac mae ar gael ar: http://www.environmentagency.gov.uk/research/planning/33102.aspx.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP5 - 036

1.36 Adain/Pennawd: Paragraff newydd

INSERTED

Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010

Yn ôl Atodlen 3 o Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 rhaid i bob datblygiad newydd sy'n cynnwys mwy nag un annedd gynnwys SuDS yn eu cynlluniau datblygu. Mae angen i'r rhain gael eu cymeradwyo gan Gorff Cymeradwyo SuDS (SAB) (o fewn awdurdodaeth llywodraeth leol) cyn dechrau adeiladu. Bydd ymgymerwyr Carthffosiaeth, Asiantaeth yr Amgylchedd, Byrddau Draenio Mewnol, Dyfrffyrdd Prydain ac Awdurdodau Priffyrdd yn ymgyngoreion statudol i'r SAB. Mae'r Ysgrifennydd Gwladol wedi cyhoeddi Safonau Cenedlaethol ar gyfer dylunio, adeiladu, gweithredu a chynnal SuDS, a rhaid i bob SuDS, o leiaf, gydymffurfio â'r safonau hyn. Gall awdurdodau cynllunio lleol ddatblygu'r safonau hyn ymhellach trwy ystyried deddfwriaeth a pholisïau eraill (er enghraifft Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig a rhywogaethau o bwysigrwydd mawr), a thrwy hynny ddefnyddio SuDS ar gyfer swyddogaethau amlddisgyblaethol. Bydd rhaid i ddatblygwyr lleol gydymffurfio â'r safonau lleol a baratowyd gan eu hawdurdod cynllunio lleol. Gweler hefyd bolisi NTE/9.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP5 - 037

1.37 Adain/Pennawd: 8.2.6

DELETED

Dylid cofio nad oes unrhyw beth yn y ddogfen hon yn cyflwyno deddfwriaeth newydd ar unrhyw sefydliad partneriaeth na thirfeddiannwr ac mae cydymffurfio â'r ddogfen hon yn hollol wirfoddol (er bod rhai sefydliadau partneriaeth eraill yn cael eu cyfarwyddo gan ddogfennau eraill i gydymffurfio â'r Cynllun Gweithredu hwn).

INSERTED

Dylid cofio nad oes unrhyw beth yn y CGBLl yn cyflwyno rhwymedigaethau ychwanegol ar unrhyw sefydliad partneriaeth na thirfeddiannwr ac mae cydymffurfio â'r ddogfen hon yn hollol wirfoddol (er bod rhai sefydliadau partneriaeth eraill yn cael eu cyfarwyddo gan ddogfennau eraill i gydymffurfio â'r Cynllun Gweithredu hwn).

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 038

1.38 Adain/Pennawd: 8.3 Atodiad 3 - Rhestr Wirio Datblygu

DELETED

Os yw unrhyw rywogaeth a chynefin a restrwyd yng ngholofn 2 yn bresennol, neu'n agos at safle datblygu, mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r Datganiad Bioamrywiaeth i esbonio sut fyddwch yn osgoi pob effaith, neu dylid cynnal arolwg ac asesiad priodol er mwyn asesu unrhyw effaith.

Rhestr Wirio Gweithgareddau Datblygu Ai ar Gynefin neu Rywogaeth yr effeithir? Gwella, creu a rheoli cynefin?
Datblygiad glan afon Cynefin: pyllau, afonydd nodweddion dŵr eraill Gwella nodwedd dŵr neu greu un newydd. Creu cynefin sy'n addas i'r dyfrgi, llygoden y dŵr, amffibiaid: rheolaeth tymor hir; sgrinio
Rhywogaeth: llygoden y dŵr Ffosydd gyda llystyfiant, llystyfiant ochr glannau heb eu haflonyddu; rheolaeth tymor hir.
Rhywogaeth: dyfrgi Cynefinoedd heb eu haflonyddu ger afonydd, sefydlu coetiroedd gwlyb; cadw'n dywyll trwy sgrinio
Rhywogaeth: ystlumod Cynnal ac ymestyn coetir ger ymyl afonydd; cadw'n dywyll trwy sgrinio. Gwella cysylltiadau trwy blannu coed
Rhywogaeth: glas y dorlan Coed ger afonydd/ ffrydiau, glannau afonydd heb aflonyddu arnynt
Cyffredinol Dylid osgoi datblygu ger afonydd
Trawsnewid ysgubor neu adeiladau gwledig Rhywogaeth: ystlumod Darparu blychau ystlumod, 'croglofftydd' ystlumod neu ddarpariaeth clwydo arall iddynt. Plannu addas a chysylltiadau cynefinoedd.
Rhywogaeth: tylluan wen Cynnwys llofftydd tylluanod gwyn neu ystlumod a llefydd addas eraill yn y trawsnewidiad, estyniad neu ailwampio, cadw coed hŷn/ sy'n pydru
Rhywogaeth: gwenoliaid Cynnwys blychau nythu, briciau nythu dros fondo/ bylchau sy'n hongian drosodd ar gyfer nythu
Datblygiadau sy'n effeithio ar safleoedd tir glas e.e. preswyl neu ddiwydiannol Cynefin: glaswelltir cras, dolydd blodau gwyllt Rhywogaeth: moch daear Creu ardal o laswelltir sy'n gyfoeth o flodau gwyllt, llannerch neu leiniau glaswelltir/ ymylon. Plannu rhywogaethau brodorol o darddiad lleol a chaniatáu estyniad/ gwladychu naturiol; rheolaeth tymor hir
Datblygiadau'n effeithio ar (neu sy'n agos at) goetiroedd, gwrychoedd, linellau o goed a phrysglwyni e.e. preswyl neu ddiwydiannol Cynefin: coetiroedd Rhywogaeth: y dylluan wen, rhywogaethau adar eraill, y mochyn daear, ystlumod Cadw cymaint o goed â phosibl. Plannu coed newydd, codi blychau nythu addas. Plannu rhywogaethau brodorol o darddiad lleol a chaniatáu estyniad/ gwladychu naturiol; cadw coed hŷn/ sy'n pydru; cynnal ffiniau
Datblygiadau'n effeithio ar hen goed, gan gynnwys unrhyw docio neu ddymchwel Cynefin: hen goed Rhywogaeth: y dylluan wen, rhywogaethau adar eraill, ystlumod Cynnal y coed hŷn presennol. Tocio neu brysgoedio. Gadael coed presennol fel y maent a phlannu coed newydd yn lle'r hen rai. Gadael coed marw yn ogystal â thorri coed marw mewn pentyrrau o dan gysgod. Plannu rhywogaethau brodorol o darddiad lleol a chaniatáu ehangu / gwladychu naturiol.
Datblygiadau mawr preswyl, safle tirlenwi, safle diwydiannol masnachol, gwaith mwynau Rhywogaeth: mae'n bosibl y bydd nifer o rywogaethau yno, yn dibynnu ar leoliad y datblygiad. Dylid adfer safleoedd tirlenwi neu fwynau i fod yn gynefinoedd sy'n addas i'r ardal leol; cadw agorfeydd daearegol newydd trwy glirio llystyfiant o bryd i'w gilydd.
Rhywogaeth: madfall ddŵr ac amffibiaid eraill Creu pyllau sy'n hawdd cyrraedd atynt gydag ychydig o gysgod, gerllaw ardaloedd glaswelltir cras a phrysglwyni.
Rhywogaeth: madfallod ac ymlusgiaid eraill Creu cynefinoedd na aflonyddir arnynt a mannau torheulo lle mae tir agored/ glaswellt byr ar lethrau sy'n wynebu tua'r de. Creu nodweddion ar gyfer gaeafgysgu fel cerrig a phentyrrau coed.
Rhywogaeth: adar eraill Tyllau gwenoliaid du a llwyfannau gwenoliaid a blychau gwenoliaid y bondo ar adeiladau. Blychau adar eraill ar goed a.y.y.b. Plannu brodorol yn enwedig coed ag aeron/ hadau.

INSERTED

Rhestr Wirio pan fo angen arolgyon bioamrwyiaeth
Gweler hefyd Atodiad 4 Arolygon Bioamrywiaeth

Pan fo cais am ddatblygiad sy'n debygol o gael effaith ar rywogaethau neu gynefinoedd a ddiogelir neu y rhoddir blaenoriaeth iddynt, rhaid i'r ymgeisydd darparu gwybodaeth bellach ar ffurf arolygon bioamrywiaeth a gwerthuso'r effeithiau. Mae'r tabl canlynol yn rhoi canllawiau ynghylch pryd mae angen yr arolygon hyn, a dylech sicrhau bod yr holl gynefinoedd sy'n bodoli ar y safle datblygu wedi eu cynnwys.
Mae'n bosibl na fydd angen gwybodaeth arolwg fanwl os gellir dangos yn bendant na fydd y cais yn effeithio ar y cynefin/rhywogaeth, naill ai oherwydd nad yw'n bendant yn bresennol neu oherwydd bod dyluniad y datblygiad wedi osgoi pob effaith bosibl.
Mae'r canllawiau isod o anghenraid yn gyffredinol, ac mae croeso i chi gysylltu â'r adran gynllunio i gadarnhau'r gofynion sy'n benodol i safle.

Cynefin Gofynion arolwg *
Pyllau, dŵr llonydd arall, ffosyddAfonydd a nentyddFfeniau a chorsydd Arolwg Cynefin o leiaf i uwch safon Cam 1Madfall ddŵr gribogDyfrgiLlygoden bengron y dŵrGlas y dorlanAderyn sy'n nythu
Safleoedd tir brownTir glas (calchaidd, niwtral lled-naturiol, tir glas asidig a chors) Arolwg Cynefin o leiaf i uwch safon Cam 1Mochyn daearYmlusgiadAderyn sy'n nythu (Madfall ddŵr gribog os oes cofnodion o fewn 500m yn y Cofnod)
Twyn tywodTir glas arfordirolGraean bras arfordirol Arolwg Cynefin o leiaf i uwch safon Cam 1YmlusgiadAderyn sy'n nythu Aderyn sy'n bwydo a gaeafu
Blaen traeth Aderyn sy'n bwydo a gaeafu
Tir glas sydd wedi ei wella'n amaethyddol Mochyn daear
Rhos a rhostir grug Arolwg Cynefin o leiaf i uwch safon Cam 1YmlusgiadAderyn sy'n nythu (Madfall ddŵr gribog os oes cofnodion o fewn 500m yn y Cofnod)
Gwrychoedd, prysgwydd a choetir Arolwg Cynefin o leiaf i uwch safon Cam 1Aderyn sy'n nythu PathewYstlum
Chwareli, wyneb clogwyn Arolwg Cynefin o leiaf i uwch safon Cam 1YstlumAderyn sy'n nythu Ymlusgiad
Adeiladau wedi mynd â'u pen iddynt, pontydd YstlumTylluan wenAderyn sy'n nythu
* Nodwch y dylai'r syrfëwr nodi pob diddordeb bioamrywiaeth ar safle, hyd yn oed os nad yw'n ymddangos yn y golofn ar yr ochr dde.

Mathau penodol o ddatblygiad Hefyd, mae gan y ddau fath canlynol o ddatblygiad ofynion arolwg penodol, ond mae'n bosibl y byddwch am gael canllawiau pellach:

Maeth o ddatblygiad Gofynion arolwg
Datblygiad mewn ardaloedd gwledig sy'n cynnwys unrhyw addasiad i'r to Ystlum
Datblygiad tyrbin gwynt ar raddfa fach Arolwg Cynefin o leiaf i uwch safon Cam 1 Ystlum

Cyfiawnhad: Newid golygyddol yn unig - wedi newid y fformat er eglurder

No Comments LDP5 - 039

1.39 Adain/Pennawd: 8.4 Atodiad 4 - Arolygon Bioamrywiaeth

DELETED

Atodiad 4 - Arolygon Bioamrywiaeth

INSERTED

Atodiad 4 - Datganiadau Bioamrywiaeth

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

Gweld y Sylwadau (1) LDP5 - 040

1.40 Adain/Pennawd: 8.4.1

DELETED

Dyma ganllawiau ychwanegol petai angen cynnal arolwg:

Mae'n bwysig cofio, yn ogystal â'r arolwg ei hun, fod angen cyflwyno i'r Awdurdod Cynllunio asesiad o'r effeithiau, ac argymhellion sut i osgoi'r effeithiau hynny, neu os methir â gwneud hynny, pa gamau lliniaru a gynigir. Fel arfer bydd y rhain wedi'u cynnwys yn yr adroddiad arolwg, yn dilyn trafodaethau rhwng y syrfëwr a'r ymgeisydd. Efallai byddai'n ddefnyddiol cynnwys yr Awdurdod Cynllunio Lleol mewn trafodaethau ynglŷn â'r camau lliniaru posibl, i sicrhau eu bod yn briodol a digonol. Gall y rhan hwn o'r adroddiad ddisodli'r Datganiad Bioamrywiaeth os yw'n cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei angen.

Cyfiawnhad: Wedi'i symud i Atodiad 5 sef paragraff 8.5.1

No Comments LDP5 - 041

1.41 Adain/Pennawd: 8.4.2

DELETED

Adeg cyhoeddi'r CCA hwn, mae templed cyffredin ar gyfer cyflwyno canlyniadau arolygon yn cael ei lunio ar gyfer Gogledd Cymru, a phan gytunir arno, disgwylir y bydd adroddiadau arolygon yn cael eu cyflwyno yn y fformat hwn. Gweler: www.conwy.gov.uk/biodiversitysurveys

Cyfiawnhad: Wedi'i symud i Atodiad 5 sef paragraff 8.5.2

No Comments LDP5 - 042

1.42 Adain/Pennawd: 8.4.3

DELETED

Trwy gyflwyno canlyniadau arolygon i gyd-fynd â cheisiadau cynllunio, mae'r ymgeiswyr yn rhoi eu caniatâd hwy a'u syrfewyr, i'w hanfon ymlaen at Cofnod, sef Gwasanaeth Gwybodaeth Amgylcheddol Gogledd Cymru a'u defnyddio er mwyn ehangu'r yr wybodaeth sydd ar gael ynglŷn â bioamrywiaeth yng Ngogledd Cymru, oni bai bod y Cyngor yn cael rhybudd fod caniatâd fel hyn yn cael ei dynnu nôl.

Cyfiawnhad: Wedi'i symud i Atodiad 5 sef paragraff 8.5.3

No Comments LDP5 - 043

1.43 Adain/Pennawd: 8.4.4

DELETED

Arolygon

Rhaid eu cynnal gan unigolion cymwys a phrofiadol; os nad yw'r syrfëwr yn aelod o'r IEEM, neu os nad yw'r syrfëwr yn hysbys i'r ACLl, yna bydd angen CV a geirda.

Rhaid eu cynnal ar amser a mis priodol o'r flwyddyn, mewn tywydd addas gan ddefnyddio technegau arolygu cydnabyddedig;

Rhaid iddynt fod ar lefel addas a chydnabyddedig o ran eu cwmpas a'u manylion ac mae'n rhaid iddynt gofnodi a mapio'r ystod o gynefinoedd a rhywogaethau fflora a ffawna sydd ar y safle;

Rhaid iddynt gynnwys canlyniadau'r chwiliad o ddata ecolegol o Cofnod, Gwasanaeth Gwybodaeth Amgylcheddol Gogledd Cymru (nid yw chwiliadau o'r porth NBN fel arfer yn ddigon da)

Cyfiawnhad: Wedi'i symud i Atodiad 5 sef paragraff 8.5.4

No Comments LDP5 - 044

1.44 Adain/Pennawd: 8.4.5

DELETED

Gwerthuso Rhaid iddynt gynnwys asesiad o effeithiau tebygol y datblygiad ar gynefinoedd a rhywogaethau sy'n bwysig yn genedlaethol ac yn lleol ar y safle neu'r ardal;

Cyfiawnhad: Wedi'i symud i Atodiad 5 sef paragraff 8.5.5

No Comments LDP5 - 045

1.45 Adain/Pennawd: 8.4.6

DELETED

Lliniaru Dylid nodi'r camau i'w gweithredu i osgoi effeithio ar fioamrywiaeth y safle a'r ardal, un ai yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, wrth adeiladu ac wedi hynny;

Cyfiawnhad: Wedi'i symud i Atodiad 5 sef paragraff 8.5.6

No Comments LDP5 - 046

1.46 Adain/Pennawd: 8.4.7

DELETED

Bydd angen rhagor o arolygon ar y Cyngor os yw'n credu nad yw'r manylion a ddarparwyd yn ddigonol. Efallai bydd y Cyngor yn cynnig camau lliniaru trwy osod amodau cynllunio, un ai i sicrhau bod y camau a gynigir gan yr ymgeisydd wedi'u gweithredu, neu i sicrhau bod y cynigion lliniaru sy'n briodol ym marn y Cyngor, yn cael eu gweithredu fel rhan o'r datblygiad.

Cyfiawnhad: Wedi'i symud i Atodiad 5 sef paragraff 8.5.7

No Comments LDP5 - 047

1.47 Adain/Pennawd: 8.5 Atodiad 5 - Amseroedd Arolygu a Argymhellir

DELETED

Cynefin/ Rhywogaeth Amser Perffaith i Arolygu
Glaswelltir Mai - Awst
Coetir/ gwrychoedd Ebrill - Mehefin
Pyllau/ cyrsiau dŵr May - Mehefin
Adar, eu nythod a'u hwyau(bridio) Mawrth - Awst
Adar sy'n gaeafu Hydref - Mawrth
Llygod y dŵr Mawrth - Hydref
Arall Chwilio am arwyddion ar unrhyw adeg ond gallai llifogydd ar hyd cyrsiau dŵr gael gwared ar faw anifeiliaid.
pathewod Chwilio am gnau cyll Medi - Tachwedd Chwilio am nythod Mai - Medi
Ystlumod Dibynnu ar natur y clwydo e.e. clwydo'r haf ac ardaloedd bwydo Ebrill - Medi ond gallant fod mewn mannau clwydo ar wahân Hydref - Mawrth
Moch daear Arolygon daearau Hydref - EbrillMarcio abwyd Chwefror - Ebrill a Medi - Hydref
Neidr y glaswellt, gwiber, neidr ddafad, y fadfall gyffredin Ebrill - Mehefin a Medi
Pysgod Amrywio ar gyfer rhywogaethau, cyfnodau bywyd ac amgylchiadau amgylcheddol
anifeiliaid di-asgwrn-cefn Trwy'r flwyddyn ar gyfer gwahanol gyfnodau larfal a bywyd oedolyn
Ffwng Gorffennaf - Rhagfyr

INSERTED

Arolwg ar gyfer: Math I Ch M E M M G A M H T Rh
Adar Bridio

Gaeafu

Ymlusgiaid Presennol

Madfallod dŵr cribog Presennol

Llygoden bengron y dŵr Presennol

Dyfrgi Chwilio am arwyddion urhyw adeg ond gallai lifogydd ar hyd cyrsiau dŵr gael gwared ar faw dyfrgwn.

Moch daear Arolygon daear

Marcio abwyd

Pathewod Chwilio am gnau cyll

Chwilio am nythod

Ystlumod Clwydydd

Gaeafgysgu

Britheg y gors Presennol

Britheg frown

Cynefinoedd: Tir glas

Coetir/gwrych

Pyllau/cyrsiau dŵr

Ffyngi

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 048

1.48 Adain/Pennawd: 8.6.5

DELETED

Mae porth ar-lein yr UK GBC yn <http://www.ukgbc.org/site/info-centre/display-category?id=111> yn darparu canllawiau manwl sut i wella bioamrywiaeth yn yr amgylchedd adeiledig. Gwellir gweld yr adroddiad llawn, canllawiau penodol fesul sector ac astudiaethau achos sy'n gysylltiedig â'r adroddiad yn: http://www.ukgbc.org/site/taskgroups/info?id=2.

INSERTED

Mae porth ar-lein yr UK GBC yn http://www.ukgbc.org/ yn darparu canllawiau manwl sut i wella bioamrywiaeth yn yr amgylchedd adeiledig.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 049

1.49 Adain/Pennawd: 8.6.19

DELETED

Mae uchafswm cosb troseddau o dan Adran 9 yn ddirwy hyd at £5,000, carchar am hyd at chwe mis, neu'r ddau ar gyfer pob anifail mewn perthynas â'r drosedd a gyflawnir. Ni fydd unrhyw drosedd yn cael ei chyflawni pe bai'r gweithgaredd a fyddai fel arall yn arwain at gyflawni trosedd yn cael ei gwneud o dan (ac yn unol â) drwydded a roddwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru neu Lywodraeth Cynulliad Cymru o dan adran 16 (3) Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.

INSERTED

Mae uchafswm cosb troseddau o dan Adran 9 yn ddirwy hyd at £5,000, carchar am hyd at chwe mis, neu'r ddau ar gyfer pob anifail mewn perthynas â'r drosedd a gyflawnir. Ni fydd unrhyw drosedd yn cael ei chyflawni pe bai'r gweithgaredd a fyddai fel arall yn arwain at gyflawni trosedd yn cael ei gwneud o dan (ac yn unol â) drwydded a roddwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru neu Lywodraeth Cymru o dan adran 16 (3) Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 050

1.50 Adain/Pennawd: 8.6.21

DELETED

Mae trwyddedau ar gael oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru o dan adran 16(3) ar gyfer y pwrpas a ganlyn:

diogelu iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd ;

Atal afiechyd rhag ymledu;

Atal difrod difrifol i wartheg, bwydydd ar gyfer gwartheg, cnydau, llysiau, ffrwythau, coed sy'n tyfu neu unrhyw fath o eiddo neu i bysgodfeydd.

INSERTED

Mae trwyddedau ar gael oddi wrth Lywodraeth Cymru o dan adran 16(3) ar gyfer y pwrpas a ganlyn:

diogelu iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd ;

Atal afiechyd rhag ymledu;

Atal difrod difrifol i wartheg, bwydydd ar gyfer gwartheg, cnydau, llysiau, ffrwythau, coed sy'n tyfu neu unrhyw fath o eiddo neu i bysgodfeydd.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 051

1.51 Adain/Pennawd: 8.6.25

DELETED

Bydd angen i unrhyw unigolyn sy'n bwriadu gwneud gwaith datblygu neu gynnal a chadw dan yr amgylchiadau hyn, ddefnyddio eu doethineb eu hunain ynglŷn ag yw'r camau maent wedi'u cymryd yn debygol o fod yn ddigonol i'w galluogi i sefydlu - petaent yn cael eu herlyn- bod eu gweithredoedd o ganlyniad damweiniol i weithgarwch cyfreithlon na ellid fod wedi'u hosgoi yn rhesymol. Yn y pen draw, fodd bynnag, bydd hwn yn fater i lys benderfynu arno ar sail y ffeithiau penodol, ac oherwydd hynny, nid yw Llywodraeth Cynulliad Cymru na Chyngor Cefn Gwlad Cymru yn gallu darparu cyngor cyfreithiol ar y mater hwn.

INSERTED

Bydd angen i unrhyw unigolyn sy'n bwriadu gwneud gwaith datblygu neu gynnal a chadw dan yr amgylchiadau hyn, ddefnyddio eu doethineb eu hunain ynglŷn ag yw'r camau maent wedi'u cymryd yn debygol o fod yn ddigonol i'w galluogi i sefydlu - petaent yn cael eu herlyn- bod eu gweithredoedd o ganlyniad damweiniol i weithgarwch cyfreithlon na ellid fod wedi'u hosgoi yn rhesymol. Yn y pen draw, fodd bynnag, bydd hwn yn fater i lys benderfynu arno ar sail y ffeithiau penodol, ac oherwydd hynny, nid yw Llywodraeth Cymru na Chyngor Cefn Gwlad Cymru yn gallu darparu cyngor cyfreithiol ar y mater hwn.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 052

1.52 Adain/Pennawd: 8.7.8

DELETED

Gallai'r gwaith monitro gynnwys:

Sefydlu cynefin newydd neu well - gellir gosod meini prawf llwyddiant

Effeithlonrwydd mesurau lliniaru a gwneud iawn perthnasol - gellir pennu meini prawf llwyddiant a fyddai'n cydymffurfio â chyfraith bywyd gwyllt ar ôl rhoi caniatâd cynllunio. Bydd y datblygwr (sy'n sicrhau bod y gwaith wedi cael ei wneud yn unol â'r caniatâd cynllunio a'r cyngor arbenigol), yn gyfrifol ar y cyd am hyn gyda'r awdurdod cynllunio lleol (sy'n sicrhau y cydymffurfir â'r amodau/ymrwymiadau), Llywodraeth Cynulliad Cymru (sy'n sicrhau y cydymffurfir ag unrhyw drwydded) a Chyngor Cefn Gwlad Cymru (sy'n cynghori ar rywogaethau a warchodir).

INSERTED

Gallai'r gwaith monitro gynnwys:

Sefydlu cynefin newydd neu well - gellir gosod meini prawf llwyddiant

Effeithlonrwydd mesurau lliniaru a gwneud iawn perthnasol - gellir pennu meini prawf llwyddiant a fyddai'n cydymffurfio â chyfraith bywyd gwyllt ar ôl rhoi caniatâd cynllunio. Bydd y datblygwr (sy'n sicrhau bod y gwaith wedi cael ei wneud yn unol â'r caniatâd cynllunio a'r cyngor arbenigol), yn gyfrifol ar y cyd am hyn gyda'r awdurdod cynllunio lleol (sy'n sicrhau y cydymffurfir â'r amodau/ymrwymiadau), Llywodraeth Cymru (sy'n sicrhau y cydymffurfir ag unrhyw drwydded) a Chyngor Cefn Gwlad Cymru (sy'n cynghori ar rywogaethau a warchodir).

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 053

1.53 Adain/Pennawd: 9.4

DELETED

CIWEM (2004) Habitats Guide. Chartered Institution of Water and Environmental Management: London.

INSERTED

CIWEM (2004) Habitats Guide. Chartered Institution of Water and Environmental Management: London. http://www.ciwem.org/

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 054

1.54 Adain/Pennawd: 9.5

DELETED

UK GBC Biodiversity Task Group (2009) Biodiversity and the Built Environment. UK Green Building Council: London.

INSERTED

UK GBC Biodiversity Task Group (2009) Biodiversity and the Built Environment. UK Green Building Council: London. http://www.ukgbc.org/resources/publication/uk-gbc-task-group-report-biodiversity-and-built-environment

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP5 - 055

1.55 Adain/Pennawd: 10. Dolenni Defnyddiol

DELETED

Action for swifts www.actionforswifts.com/nestsites.htm
Bat Conservation Trust www.bats.org.uk
Barn Owl Trust www.barnowltrust.org.uk
Black Redstarts - http://www.blackredstarts.org.uk
Building Research Establishment (BRE) www.bre.co.uk/sustainable
The Butterfly Conservation www.butterfly-conservation.org
Centre for Alternative Technology www.cat.org.uk
COFNOD www.cofnod.org.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy www.conwy.gov.uk
BAP Conwy http://www.conwy.gov.uk/sectionextra.asp?cat=1361&Language=1an
Cyngor Sir Ddinbych www.denbighshire.gov.uk
Bioamrywiaeth Cyngor Sir Ddinbych http://www.biodiversityindenbighshire.co.uk
Energy Efficiency Best Practice Programme www.energy-efficiency.gov.uk
Joint Nature Conservation Committee www.jncc.gov.uk
Living Roofs www.livingroofs.org
London's Swifts http://www.londons-swifts.org.uk
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol www.nationaltrust.org.uk
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru www.northwaleswildlifetrust.org.uk
376 Y Stryd Fawr , Bangor, Gwynedd LL571YE. Ffôn 01248 351541
Polisi Cynllunio Cymru http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw2010/?lang=cy
Renewable Energy CCA, Energy Savings Trust www.est.org.uk
Renewable Energy www.dti.gov.uk/renewables
CFGA www.rspb.org.uk
Sustainable Homes www.sustainablehomes.co.uk
UK BAP www.ukbap.org.uk
Llywodraeth Cynulliad Cymru www.wales.gov.uk

INSERTED

Action for swifts www.actionforswifts.blogspot.com/
Bat Conservation Trust www.bats.org.uk
Barn Owl Trust www.barnowltrust.org.uk
Black Redstarts - http://www.blackredstarts.org.uk
British Trust of Ornithology http://www.bto.org
Buglife http://www.buglife.org.uk
Building Research Establishment (BRE) www.bre.co.uk/sustainable
The Butterfly Conservation www.butterfly-conservation.org
Centre for Alternative Technology www.cat.org.uk
CIRIA http://www.ciria.org
COFNOD www.cofnod.org.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy www.conwy.gov.uk
BAP Conwy http://www.conwy.gov.uk/sectionextra.asp?cat=1361&Language=1an
Cyngor Sir Ddinbych www.denbighshire.gov.uk
Bioamrywiaeth Cyngor Sir Ddinbych http://www.biodiversityindenbighshire.co.uk
Energy Efficiency Best Practice Programme http://www.direct.gov.uk/en/environmentandgreenerliving/energyandwatersaving/index.htm
Asiantaeth yr Amgylchedd http://www.environment-agency.gov.uk
Comisiwn Coedwigaeth http://www.forestry.gov.uk
Joint Nature Conservation Committee www.jncc.gov.uk
Living Roofs www.livingroofs.org
London's Swifts http://www.londons-swifts.org.uk
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol www.nationaltrust.org.uk
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru www.northwaleswildlifetrust.org.uk
376 Y Stryd Fawr , Bangor, Gwynedd LL571YE. Ffôn 01248 351541
Polisi Cynllunio Cymru http://wales.gov.uk/docs/desh/publications/110228ppwedition4en.pdf
Renewable Energy CCA, Energy Savings Trust www.est.org.uk
Renewable Energy http://www.decc.gov.uk/
Sustain http://www.sustainweb.org
CFGA www.rspb.org.uk
Sustainable Homes www.sustainablehomes.co.uk
Town and Country Planning Association (TCPA) http://www.tcpa.org.uk
Trees and Design Action Group http://www.forestry.gov.uk/tdag
UK BAP www.ukbap.org.uk
Llywodraeth Cymru www.wales.gov.uk
Wildfowl and Wetlands Trust http://www.wwt.org.uk
The Wildlife Trusts (TWT) http://www.wildlifetrusts.org
Woodland Trust http://www.woodlandtrust.org.uk

Cyfiawnhad: Newid golygyddol yn unig - dolenni cyswllt pellach wedi'u hychwanegu er eglurder

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy