GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

CDLl6 - Dogfen Newidiadau â Ffocws Yr Iaith Gymraeg

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.Yr Iaith Gymraeg

No Comments LDP6 - 001

1.1 Adain/Pennawd: 1.1

DELETED

Mae'r ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol ddrafft hon wedi'i pharatoi i roi arweiniad i ymgeiswyr ar sut fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) yn asesu effeithiau posibl datblygiadau ar agweddau o'r Iaith Gymraeg o fewn cymunedau. Mae'n nodi pa wybodaeth ategol fydd ei hangen ar gyfer rhai datblygiadau ar draws ardal y CDLl.

INSERTED

Mae'r ddogfen Canllawiau Cynllunio Atodol hon wedi'i pharatoi i roi arweiniad i ymgeiswyr ar sut fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) yn asesu effeithiau posibl datblygiadau ar agweddau o'r Iaith Gymraeg o fewn cymunedau. Mae'n nodi pa wybodaeth ategol fydd ei hangen ar gyfer rhai datblygiadau ar draws ardal y CDLl.

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

No Comments LDP6 - 002

1.2 Adain/Pennawd: 1.2

DELETED

Mae'r Canllawiau wedi'u paratoi gan ystyried polisïau sy'n datblygu yng Nghynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio gan y Cyhoedd 2007 - 2022 rhifyn diwygiedig 2010 (CDLl). Mae'n ystyried polisïau sydd wedi'u cynnwys yng Nghynllun Gofodol Cymru (2008), Polisi Cynllunio Cymru (PPW 2010), Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20 - Yr Iaith Gymraeg (2000) a pholisïau cynllunio perthnasol yr ACLl (gweler adran 3). Mae wedi'i seilio ar ganllawiau yn y ddogfen 'Cynllunio a'r Iaith Gymraeg - y ffordd ymlaen' (2005).

INSERTED

Mae'r Canllawiau wedi'u paratoi gan ystyried polisïau sy'n datblygu yng Nghynllun Datblygu Lleol Conwy 2007 - 2022 (CDLl). Mae'n ystyried polisïau sydd wedi'u cynnwys yng Nghynllun Gofodol Cymru (2008), Polisi Cynllunio Cymru (PPW), Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 20 - Yr Iaith Gymraeg (2000), y diwygiad drafft i TAN 20 (2011) a pholisïau cynllunio perthnasol yr ACLl (gweler adran 3). Mae hefyd wedi'i seilio ar ganllawiau yn y ddogfen 'Cynllunio a'r Iaith Gymraeg - y ffordd ymlaen' (2005).

Cyfiawnhad: Mân newidiadau ffeithiol a golygyddol ac wedi'i ddiwygio i adlewyrchu'r cynnydd a wnaed ar y broses CDLl a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan.

No Comments LDP6 - 003

1.3 Adain/Pennawd: 1.3

DELETED

Aeth y Cyngor ati i lunio'r Canllawiau hyn drwy ymgynghori â Chynghorau Môn a Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a chydag arweiniad Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Swyddog Datblygu Iaith Gymraeg y Cyngor.

INSERTED

Aeth y Cyngor ati i lunio'r Canllawiau hyn drwy ymgynghori â Chynghorau Môn a Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a chydag arweiniad Bwrdd yr Iaith Gymraeg, Menter Iaith Conwy a Swyddog Datblygu Iaith Gymraeg y Cyngor.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP6 - 004

1.4 Adain/Pennawd: 1.4

DELETED

Mae'r ddogfen hon yn berthnasol i ardal ACLl Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, h.y. y rhan o'r sir sydd y tu allan i derfyn Parc Cenedlaethol Eryri. Mae gan y Parc ei ACLl a'i bolisïau cynllunio lleol ei hun, gan gynnwys Canllawiau Cynllunio Atodol ar Gynllunio a'r Iaith Gymraeg (2007).

INSERTED

Mae'r ddogfen hon yn berthnasol i ardal ACLl Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, h.y. y rhan o'r sir sydd y tu allan i derfyn Parc Cenedlaethol Eryri. Mae gan y Parc ei ACLl a'i bolisïau cynllunio lleol ei hun, gan gynnwys Canllawiau Cynllunio Atodol ar Gynllunio a'r Iaith Gymraeg. Cyfeirir ati o hyn ymlaen fel Ardal y Cynllun.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP6 - 005

1.5 Adain/Pennawd: 1.5

DELETED

Dylid darllen y Canllawiau hyn ochr yn ochr â Phapur Cefndir 33 ar Gynllunio a'r Iaith Gymraeg yng Nghonwy. Mae'n cynnig tystiolaeth gefndir a chyfiawnhad dros yr ymagwedd o ran polisi yn y CDLl a gofynion y ddogfen hon. Ymhen amser, bydd yr holl sylwadau ar y Canllawiau'n cael eu cyhoeddi gan gynnwys ymatebion Swyddogion i'r sylwadau hynny.

INSERTED

Dylid darllen y Canllawiau hyn ochr yn ochr â Phapur Cefndir 33 sy'n cynnig tystiolaeth gefndir a chyfiawnhad dros yr ymagwedd o ran polisi yn y CDLl a gofynion y ddogfen hon.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP6 - 006

1.6 Adain/Pennawd: 3.1

DELETED

Cefnogir rôl cynllunio i gynnal y Gymraeg yn nogfennau Llywodraeth Cynulliad Cymru, fel Polisi Cynllunio Cymru ac NCT 20. Caiff y rôl honno hefyd ei hadlewyrchu ym mholisïau'r cynllun datblygu yng Nghonwy. Ar hyn o bryd, Polisi Strategol 5 yng Nghynllun Fframwaith Gwynedd a Pholisi CG6 yng Nghynllun Bwrdeistref Colwyn sy'n llywio penderfyniadau ar gynllunio yng Nghonwy (gweler Papur Cefndir 33 am fwy o wybodaeth). Yn y pen draw, bydd y cynlluniau hyn yn cael eu disodli gan CDLl Conwy (gweler adran 4 isod).

INSERTED

Cefnogir rôl cynllunio i gynnal y Gymraeg yn nogfennau Llywodraeth Cymru, yn cynnwys Polisi Cynllunio Cymru ac NCT 20.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP6 - 007

1.7 Adain/Pennawd: 4.1

DELETED

Rhwng mis Ebrill a mis Gorffennaf 2009, ymgynghorodd y Cyngor ar y CDLl sydd i'w archwilio gan y cyhoedd. Yn dilyn sylwadau a gafwyd ar y cynllun drafft, mae polisi CTH/5 wedi cael ei ddiwygio fel a ganlyn:

POLISI CTH/5 - YR IAITH GYMRAEG

Bydd y Cyngor yn sicrhau bod datblygiadau yn cefnogi a chynnal lles tymor hir yr iaith Gymraeg, ac yn gwrthod datblygiadau a fydd, oherwydd ei faint, graddfa neu leoliad yn niweidio'n sylweddol gymeriad a chydbwysedd ieithyddol cymuned. Cyflawnir hyn drwy ei gwneud hi'n ofynnol i gyflwyno datganiad iaith ac/neu, mewn rhai achosion, asesiad o'r effaith ar iaith gyda cheisiadau sy'n debygol o gael effaith sylweddol (gan gynnwys effaith gronnol) ar y Gymraeg.

Bydd y frawddeg ganlynol yn cael ei chynnwys ar ddiwedd y testun sy'n cefnogi'r polisi:

'Bydd y Cyngor yn paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol i hysbysu ymgeiswyr ynglŷn â'r gofynion. Darperir tystiolaeth i gefnogi'r ymagwedd hon ym Mhapur Cefndir 33.'

Yn ôl strategaeth a pholisïau'r CDLl dim ond tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol a ganiateir mewn pentrefi bychain a phentrefannau (gweler polisïau DP/2, HOU/1 a HOU/2).

INSERTED

Wrth baratoi'r CDLl, mae'r Cyngor wedi amlygu'r iaith Gymraeg fel mater o flaenoriaeth. Mae Amcan Gofodol 16 yn nodi y bydd y CDLl yn sicrhau y bydd datblygiad yn cefnogi ac yn cynnal lles tymor hir yr iaith Gymraeg, a chymeriad a chydbwysedd ieithyddol y cymunedau yn y Cyngor Sir.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynnydd yn y broses CDLl

No Comments LDP6 - 008

1.8 Adain/Pennawd: Paragraff newydd

DELETED

POLISI CTH/5 - YR IAITH GYMRAEG

1. Bydd y Cyngor yn sicrhau bod datblygiadau yn cefnogi a chynnal lles tymor hir yr iaith Gymraeg, ac yn gwrthod datblygiadau a fydd, oherwydd ei faint, graddfa neu leoliad yn niweidio'n sylweddol gymeriad a chydbwysedd ieithyddol cymuned.Cyflawnir hyn drwy ei gwneud hi'n ofynnol i gyflwyno datganiad iaith ac/neu, mewn rhai achosion, asesiad o'r effaith ar iaith gyda cheisiadau sy'n debygol o gael effaith sylweddol (gan gynnwys effaith gronnol) ar y Gymraeg.

INSERTED

Yn unol â pholisi a chanllaw cynllunio cenedlaethol, mae'r CDLl wedi'i asesu ar gyfer effaith ar yr iaith Gymraeg. Mae'r iaith Gymraeg wedi'i hystyried yn ystod gwahanol gyfnodau gwahanol o'r broses CDLl fel y manylir yn BP/33. O ganlyniad i'r gwaith hwn, mae polisi iaith Gymraeg wedi'i baratoi sy'n datgan.

POLISI CTH/5 - YR IAITH GYMRAEG

1. Bydd y Cyngor yn sicrhau bod datblygiadau yn cefnogi a chynnal lles tymor hir yr iaith Gymraeg, ac yn gwrthod datblygiadau a fydd, oherwydd ei faint, graddfa neu leoliad yn niweidio'n sylweddol gymeriad a chydbwysedd ieithyddol cymuned. Mae strategaeth y CDLl wedi cael ei asesu o ran ei effaith ar yr iaith Gymraeg ac amlygwyd y gofynion canlynol:

a) Bydd safleoedd tai a ddyrannwyd yn Abergele a Llanrwst a'r safle defnydd cymysg a ddyrannwyd yn Nolgarrog angen 'Datganiadau Lliniaru' yn unol â chanlyniadau'r Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg;

b) Dylai 'Datganiad Ieithyddol Cymunedol' ddod gyda:

ceisiadau am dai ar safleoedd annisgwyl o ddeg uned neu fwy yn yr Ardal Strategaeth Datblygu Trefol a phum uned neu fwy yn yr ardal Strategaeth Datblygu Gwledig;

datblygiad masnachol, diwydiannol neu dwristiaeth gydag arwynebedd o 1,000 metr sgwâr neu fwy yn ardal y Cynllun; a

datblygiad sy'n debygol o arwain at golli cyfleusterau cymunedol fel a ddiffinnir ym Mholisi CFS/6;

c) Unwaith y darperir safleoedd tai annisgwyl ar gyfer ardal strategaeth ofodol yn unol â'r ffigurau yn nhabl 4 HOU1a, bydd hyn yn sbarduno adolygiad a fyddai'n cyflwyno asesiad o'r holl geisiadau am dai annisgwyl yn erbyn yr iaith Gymraeg;

d) Dylid cyflwyno asesiad mwy manwl ar ffurf 'Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol' gyda cheisiadau yn ardal y Cynllun ar raddfa fwy, yn sylweddol dros bob un o'r trothwyon uchod, gan gynnwys datblygiadau preswyl, masnachol, diwydiannol, twristiaeth ac isadeiledd ar raddfa fawr.

2. Ledled ardal y Cynllun, bydd y Cyngor yn annog darparu arwyddion dwyieithog a dal gafael ar enwau Cymraeg traddodiadol ar gyfer datblygiadau a strydoedd newydd.

Cyfiawnhad: Y testun wedi'i newid a'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd.

No Comments LDP6 - 009

1.9 Adain/Pennawd: Yn flaenorol, paragraff 5.2

DELETED

Natur, graddfa a lleoliad y cais sydd i benderfynu ai Datganiad Cymunedol a Ieithyddol ynteu Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol sydd ei angen. Ystyriwyd Gweledigaeth a Strategaeth y CDLl wrth bennu'r trothwyon a'r mathau canlynol o ddatblygiadau. Mae'r rhestr yn dilyn yr un drefn â hierarchaeth aneddiadau'r CDLl (gweler adran 3 o'r CDLl a Phapur Cefndir 8 ar Hierarchaeth Aneddiadau). Sylwer ei bod hi'n bosibl y gofynnir ar adegau am Ddatganiad neu Asesiad Effaith er bod y cais yn is na throthwyon y gofyniad. Mewn achosion o'r fath, bydd y Cyngor yn hysbysu'r ymgeisydd yn fuan yn ystod y broses o wneud cais gan egluro pam bod angen y datganiad neu'r asesiad.

INSERTED

Mae Polisi CTH/5 yn cynnig tri math o asesiad. Natur, graddfa a lleoliad y cais sydd i benderfynu ai Datganiad Lliniaru, Datganiad Cymunedol a Ieithyddol ynteu Asesiad Effaith Cymunedol Ieithyddol sydd eu hangen. Ymdrinnir â manylion gofynion y tri math o asesiad yn unigol yn adrannau pump, chwech a saith yr SPG hwn.

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP6 - 010

1.10 Adain/Pennawd: Paragraff newydd

INSERTED

Bolisïau CDLl perthnasol eraill yn ymwneud â'r iaith Gymraeg yn yr SPG hwn ac wedi'u rhestru yn Atodiad 1.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP6 - 011

1.11 Adain/Pennawd: 5

DELETED

Pryd i gyflwyno Datganiad Cymunedol a Ieithyddol neu Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol

INSERTED

Cyflwyno Datganiad Lliniaru a Manylion Mesurau Lliniaru

Cyfiawnhad: Diwygiwyd i adlewyrchu cynrychioliadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP6 - 012

1.12 Adain/Pennawd: 5.1

DELETED

Bydd y safleoedd y cynigwyd eu datblygu o fewn y CDLl a safleoedd na ddyrannwyd yn amodol ar gwrdd â gofynion Polisi CTH/5 y CDLl diwygiedig i'w archwilio gan y cyhoedd yn ystod y cam cais cynllunio er mwyn sicrhau bod yr iaith Gymraeg a diwylliant yn cael eu gwarchod, a lle bo'n bosibl, eu gwella.

INSERTED

BP/33 - Mae Asesiad Effaith Iaith Gymraeg yn rhoi manylion am asesiad Strategaeth Ofodol y CDLl ar yr effaith ar yr Iaith Gymraeg. O ganlyniad i'r Asesiad Effaith Iaith Gymraeg (gweler BP/33), dylai ymgeiswyr gyflwyno Datganiad Lliniaru yn ystod y cam cais cynllunio i benderfynu ar natur unrhyw liniaru ar gyfer dyrannu tai yn Abergele a Llanrwst, a'r safle aml-ddefnydd yn Nolgarrog. Rhestrir y safleoedd perthnasol a ddyrennir yn nhabl 1 isod. Mae'r safleoedd hyn wedi'u hasesu ar gyfer addasrwydd ac wedi'u hystyried yn addas i'w dyrannu ar seiliau'r iaith Gymraeg, yn amodol ar fanylion y mesurau lliniaru sy'n cael eu cyflwyno gan yr ymgeisydd (wyr).

Cyfiawnhad: Y testun wedi'i newid a'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd.

No Comments LDP6 - 013

1.13 Adain/Pennawd: 5.2

DELETED

Natur, graddfa a lleoliad y cais sydd i benderfynu ai Datganiad Cymunedol a Ieithyddol ynteu Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol sydd ei angen. Ystyriwyd Gweledigaeth a Strategaeth y CDLl wrth bennu'r trothwyon a'r mathau canlynol o ddatblygiadau. Mae'r rhestr yn dilyn yr un drefn â hierarchaeth aneddiadau'r CDLl (gweler adran 3 o'r CDLl a Phapur Cefndir 8 ar Hierarchaeth Aneddiadau). Sylwer ei bod hi'n bosibl y gofynnir ar adegau am Ddatganiad neu Asesiad Effaith er bod y cais yn is na throthwyon y gofyniad. Mewn achosion o'r fath, bydd y Cyngor yn hysbysu'r ymgeisydd yn fuan yn ystod y broses o wneud cais gan egluro pam bod angen y datganiad neu'r asesiad.

INSERTED

Abergele Llanrwst Dolgarrog
Cyf. Safle Enw Safle Cyf. Safle Enw Safle Cyf. Safle Enw Safle
481 Parc Busnes Abergele 287 Bryn Hyfryd / Ffordd Tan yr Ysgol MS25 Gwaith Alwminiwm Dolgarrog
79 / 80 / 81 / 82 / E3 Rhuddlan Road / Tandderwen 455 Safle A Gogledd Llanrwst
458 Safle D Dwyrain Llanrwst
459 Safle 3 Gerllaw Bryn Hyfryd

Tabl 1: Safleoedd wedi'u dyrannu sydd angen datganiadau lliniaru yn ystod y cam ymgeisio

Cyfiawnhad: Testun wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP6 - 014

1.14 Adain/Pennawd: Yn flaenorol, paragraff 10.1

DELETED

Yn y rhestr ganlynol ceir enghreifftiau o fesurau lliniaru posibl y gellid eu cynnwys mewn ceisiadau datblygol. Nid rhestr gynhwysfawr mohoni, ac fe gaiff nifer o'r enghreifftiau eu rheoli drwy Rwymedigaethau Cynllunio, tra gallai fod yn fwy priodol i'r gweddill fod ar ffurf amodau neu ymgymeriadau unochrog.

INSERTED

Yn y rhestrau isod ceir enghreifftiau o fesurau lliniaru posibl y gellid eu cynnwys mewn ceisiadau datblygol. Nid rhestr gynhwysfawr mohoni, ac fe gaiff nifer o'r enghreifftiau eu rheoli drwy Rwymedigaethau Cynllunio, tra gallai fod yn fwy priodol i'r gweddill fod ar ffurf amodau neu ymgymeriadau unochrog. Mae'r rhestr hon wedi'i pharatoi drwy ystyried diweddariad drafft TAN 20.

Cyfiawnhad: Mân newidiadau golygyddol ac wedi'i newid i adlewyrchu'r cynnydd a wnaed ar y broses CDLl a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan.

No Comments LDP6 - 015

1.15 Adain/Pennawd: Paragraff newydd

INSERTED

Ar gyfer y safleoedd tai sydd wedi'u dyrannu yn Abergele a Llanrwst, mae gofyn i ymgeiswyr ystyried yr adrannau 'Tai' ac 'Addysg' a restrir isod drwy roi ystyriaeth i'r cynllun CDLl fesul cyfnod (gweler adran pump o'r CDLl). Dylai dyraniad safle Gwaith Alwminiwm Dolgarrog ystyried yr adrannau 'Tai', 'Cyflogaeth' ac 'Addysg'.

Cyfiawnhad: Testun wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd

No Comments LDP6 - 016

1.16 Adain/Pennawd: Yn flaenorol, paragraff 10.2

DELETED

Dylid darllen y rhestr isod ochr yn ochr â Chanllawiau Cynllunio Atodol y Cyngor ar Rwymedigaethau Cynllunio. Mae'n hanfodol bod cyswllt uniongyrchol rhwng yr hyn a geisir a'r caniatâd cynllunio. Bydd yn bwysig sicrhau bod yr hyn a ofynnir yn rhesymol o'i gymharu â maint a natur y cais, ac nad yw'n peri i ddatblygiad fod yn annichonadwy.

INSERTED

Dylid darllen y rhestrau isod ochr yn ochr â Chanllawiau Cynllunio Atodol y Cyngor ar Rwymedigaethau Cynllunio (CDLl4). Mae'n hanfodol bod cyswllt uniongyrchol rhwng yr hyn a geisir a'r caniatâd cynllunio. Bydd yn bwysig sicrhau bod yr hyn a ofynnir yn rhesymol o'i gymharu â maint a natur y cais, ac nad yw'n peri i ddatblygiad fod yn annichonadwy.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP6 - 017

1.17 Adain/Pennawd: Yn flaenorol, paragraff 10.4

DELETED

Tai Adeiladu'r tai ychydig ar y tro;
Darparu cymysgedd briodol o dai, gan gynnwys tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol (yn seiliedig ar astudiaethau Anghenion Tai a'r Swyddog Galluogi Tai Gwledig, os ydynt ar gael);
Cytundebau i ddarparu i bobl ar y gofrestr tai lleol;
Ystyried y dreftadaeth ieithyddol leol wrth enwi strydoedd/datblygiadau.

INSERTED

Tai Adeiladu'r tai ychydig ar y tro drwy ystyried y cynllun CDLl fesul cyfnod - gweler Polisi HOU/3 ac Atodiad 1 o'r CDLl);
Darparu cymysgedd briodol o dai, gan gynnwys tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol (yn seiliedig ar Bolisi HOU/5 a'r astudiaethau Anghenion Tai a'r Swyddog Galluogi Tai Gwledig, os ydynt ar gael);
Cytundebau i ddarparu i bobl ar y gofrestr tai lleol;
Ystyried y dreftadaeth ieithyddol leol wrth enwi strydoedd/datblygiadau.
Strategaethau marchnata a chyfathrebu sy'n targedu rhanbarthau (Conwy ac awdurdodau lleol cyfagos).
Monitro deiliadaeth aelwydydd anheddau newydd.

Cyfiawnhad: Testun yn cynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan.

No Comments LDP6 - 018

1.18 Adain/Pennawd: Yn flaenorol, paragraff 10.5

DELETED

Cyflogaeth (gan gynnwys adwerthu) Contractau llafur lleol
Cefnogi mentrau hyfforddi sgiliau lleol
Darparu ar gyfer arwyddion dwyieithog oddi mewn ac oddi allan i'r sefydliad.

INSERTED


Cyflogaeth (gan gynnwys adwerthu) Contractau llafur lleol
Cefnogi mentrau hyfforddi sgiliau lleol (yn cynnwys Cynlluniau'r Iaith Gymraeg a allai ymdrin â materion fel darparu gwasanaethau cwsmeriaid dwyieithog);
Darparu ar gyfer arwyddion dwyieithog oddi mewn ac oddi allan i'r sefydliad.

Cyfiawnhad: Testun yn cynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan.

No Comments LDP6 - 019

1.19 Adain/Pennawd: Yn flaenorol, paragraff 10.6

INSERTED

Addysg
Cefnogi ac ariannu cyrsiau cyflwyno iaith a gwersi iaith i aelodau o staff e.e. cyrsiau byr wedi'u targedau sy'n gysylltiedig ag anghenion y cyflogwr a'r cyflogeion/unigolion;
Cefnogi ariannu mentrau/prosiectau diwylliant ac iaith i annog pobl i ddefnyddio'r iaith mewn cymunedau;
Cefnogi darpariaeth lleoedd ysgol mewn ysgol(ion) cyfrwng Cymraeg lleol
Cefnogi ac ariannu cyrsiau ymwybyddiaeth iaith a diwylliant.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP6 - 020

1.20 Adain/Pennawd: Yn flaenorol, paragraff 10.7

INSERTED

Dylai ymgeiswyr gysylltu â sefydliadau lleol er mwyn canfod pa fentrau'n ymwneud â'r iaith sydd ar gael yng Nghonwy a'r ardal oddi amgylch ar hyn o bryd. Mae Menter Iaith Conwy'n rhestru newyddion diweddar a phrosiectau ar ei gwefan, ac fe geir rhestr o 'gyrsiau yn y gymuned' ar wefan y Cyngor. Gweler adran 12 am y cyfeiriadau llawn.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP6 - 021

1.21 Adain/Pennawd: 5.3

INSERTED

Ym mhob achos, os bydd Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol yn ofynnol, ni fydd yn ofynnol i ymgeiswyr gyflwyno Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol hefyd.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol. Symud y paragraff i ddilyn 7.1

No Comments LDP6 - 022

1.22 Adain/Pennawd: 5.4

DELETED

Ardaloedd Trefol: Abergele a Phensarn, Bae Colwyn (gan gynnwys Llandrillo yn Rhos a Hen Golwyn), Bae Penrhyn ac Ochr y Penrhyn, Conwy, Cyffordd Llandudno, Deganwy a Llanrhos, Llandudno, Llanfairfechan, Llanrwst, Mochdre, Penmaenmawr, Tywyn a Bae Cinmel

Mewn Ardaloedd Trefol, mae Datganiad Cymunedol a Ieithyddol yn ofynnol ar gyfer:

Pob cais preswyl lle ceir cynnydd net o 10 neu fwy o unedau annedd (cynnydd net o 5 neu fwy o unedau annedd ar gyfer ceisiadau yn Llanfairfechan, Llanrwst a Phenmaenmawr);

Pob cais cyflogaeth lle caiff 25 o swyddi net neu fwy eu creu (lle caiff 10 o swyddi net neu fwy eu creu yn Llanfairfechan, Llanrwst a Phenmaenmawr);

Unrhyw gais datblygu sy'n debygol o arwain at golli cyfleusterau cynmunedol neu gyfleoedd am swyddi.

Mewn Ardaloedd Trefol, mae Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol yn ofynnol ar gyfer:

Pob cais preswyl lle ceir cynnydd net o 50 neu fwy o unedau annedd (cynnydd net o 25 neu fwy o unedau annedd ar gyfer ceisiadau yn Llanfairfechan, Llanrwst a Phenmaenmawr);

Pob cais cyflogaeth lle caiff 50 o swyddi net neu fwy eu creu (lle caiff 25 o swyddi net neu fwy eu creu yn Llanfairfechan, Llanrwst a Phenmaenmawr);

Unrhyw gais sydd y tu hwnt i anghenion a dyheadau'r gymuned leol, ac sy'n annhebygol o gyfrannu i'r gymuned/cymunedau mewn modd cynaliadwy.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

No Comments LDP6 - 023

1.23 Adain/Pennawd: 5.5

DELETED

Prif Bentrefi Haen 1: Dwygyfylchi, Glan Conwy, Llanddulas, Llysfaen, Mewn Prif Bentrefi, mae Datganiad Cymunedol a Ieithyddol yn ofynnol ar gyfer:

Pob cais preswyl lle ceir cynnydd net o 5 neu fwy o unedau annedd;

Pob cais sy'n creu cyflogaeth lle caiff 5 o swyddi neu fwy eu creu;

Unrhyw gais datblygu sy'n debygol o arwain at golli cyfleusterau cymunedol neu gyfleoedd am swyddi.

Mewn Prif Bentrefi, mae Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol yn ofynnol ar gyfer:

Pob cais preswyl lle ceir cynnydd net o 10 neu fwy o unedau annedd;

Pob cais cyflogaeth lle caiff 10 o swyddi neu fwy eu creu;

Unrhyw gais sydd y tu hwnt i anghenion a dyheadau'r gymuned leol, ac sy'n annhebygol o gyfrannu i'r gymuned/cymunedau mewn modd cynaliadwy. Mae archfarchnadoedd neu ddatblygiadau i ymwelwyr yn enghreifftiau o hyn, ymysg eraill.

Haen 2: Betws yn Rhos, Cerrigydrudion, Dolgarrog, Eglwysbach, Llanfair Talhaiarn, Llangernyw, Llansannan, Trefriw a Thal y Bont / Castell

Yn unol â pholisi'r CDLl, bydd prif bentrefi haen 2 yn darparu tai fforddiadwy i ddiwallu angen lleol yn unig ar safleoedd wedi'u dyrannu yn ogystal ag ar hap-safleoedd llai. Ystyrir bod digon o ystyriaeth o anghenion a buddiannau'r Gymraeg mewn polisïau presennol ac arfaethedig ar dai fforddiadwy, felly ni ofynnir am drothwyon ar gyfer ceisiadau preswyl. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y Cyngor yn gofyn am Ddatganiad Cymunedol a Ieithyddol os ystyrir y byddai hynny'n ddefnyddiol er mwyn gwneud penderfyniad ynglŷn â'r cais.

Bydd gofyn cyflwyno Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol ar gyfer pob cais sy'n creu cyflogaeth gyda chynnydd net mewn swyddi.

Bydd gofyn cyflwyno Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol ar gyfer unrhyw gais sydd y tu hwnt i anghenion a dyheadau'r gymuned leol, ac sy'n annhebygol o gyfrannu i'r gymuned/cymunedau mewn modd cynaliadwy. Mae archfarchnadoedd neu ddatblygiadau i ymwelwyr yn enghreifftiau o hyn, ymysg eraill.
Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 024

1.24 Adain/Pennawd: 5.6

DELETED

Pentrefi Llai: Bryn Pydew, Glanwydden, Groes, Henryd, Llanbedr y Cennin, Llanelian, Llanddoged, Llangwm, Llannefydd, Pentrefelin, Pentrefoelas, Rhyd y Foel, Rowen, Llansan Siôr, Tal y Cafn a Thyn y Groes

Yn unol â pholisi'r CDLl, ni fydd safleoedd tai ar gyfer y farchnad na safleoedd cyflogaeth yn cael eu dyrannu. Bydd stadau sengl neu fychan o dai fforddiadwy ar gyfer angen lleol, oddi mewn neu ar fin pentrefi llai, ac ar hap-safleoedd, yn eithriadau derbyniol. Ystyrir bod digon o ystyriaeth o anghenion a buddiannau'r Gymraeg mewn polisïau presennol ac arfaethedig ar dai fforddiadwy, felly ni ofynnir am drothwyon ar gyfer ceisiadau preswyl. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y Cyngor yn gofyn am Ddatganiad Cymunedol a Ieithyddol os ystyrir y byddai hynny'n ddefnyddiol er mwyn gwneud penderfyniad ynglŷn â'r cais.

Bydd unrhyw gais arall yn cael ei asesu fesul safle er mwyn penderfynu a oes angen Datganiad Cymunedol a Ieithyddol neu Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 025

1.25 Adain/Pennawd: 5.7

DELETED

Pentrefannau: Bodtegwel, Bryn y Maen, Brymbo, Bryn Rhyd yr Arian, Bylchau, Capelulo, Cefn Berain, Cefn Brith, Dinmael, Glan Rhyd, Glasfryn, Groesffordd, Gwytherin, Hendre, Llanfihangel Glyn Myfyr, Maerdy, Melin y Coed, Nebo, Pandy Tudur, Pentrellyncymer, Pentre Isa, Pentre Tafarnyfedw, Rhydlydan a Than y Fron, a chefn gwlad agored

Yn unol â pholisi'r CDLl, ni chaniateir datblygiad preswyl ond mewn amgylchiadau eithriadol. Gellir cefnogi annedd unigol ar fin neu oddi mewn i'r anheddiad, neu lle bo hynny'n golygu trawsnewid adeilad nad yw'n un preswyl mewn ardal o gefn gwlad agored, a lle ceir cyfiawnhad dros hynny er mwyn darparu tai fforddiadwy i ddiwallu angen lleol. Unwaith eto, ystyrir bod digon o ystyriaeth o anghenion a buddiannau'r Gymraeg mewn polisïau ar safleoedd eithriedig gwledig a thai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol, felly ni ofynnir am drothwyon ar gyfer ceisiadau preswyl. Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd y Cyngor yn gofyn am Ddatganiad Cymunedol a Ieithyddol os ystyrir y byddai hynny'n ddefnyddiol er mwyn gwneud penderfyniad ynglŷn â'r cais.

Bydd unrhyw gais arall yn cael ei asesu fesul safle er mwyn penderfynu a oes angen Datganiad Cymunedol a Ieithyddol neu Asesiad Cymunedol a Ieithyddol.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 026

1.26 Adain/Pennawd: 5.9

DELETED

Dylid cyflwyno Datganiadau Cymunedol a Ieithyddol ac Asesiadau Effaith Cymunedol a Ieithyddol gyda chais cynllunio. Gellid cyflwyno'r Datganiad Ieithyddol ar ffurf paragraff / adran ychwanegol yn y Datganiad Dylunio a Mynediad. Po gynharaf y caiff y datganiad/asesiad effaith ei ystyried wrth wneud cais cynllunio, y lleiaf o oedi a geir wrth asesu'r dogfen(nau).

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol Wedi'i symud i adran 8

LDP6 - 027

1.27 Adain/Pennawd: 5.10

DELETED

Mae'r Cyngor yn cydnabod y gallai rhai fod yn ansicr ynghylch a oes angen datganiad/asesiad effaith. Gofynnwn felly i ymgeiswyr gysylltu â'r Cyngor os nad ydynt yn siŵr a yw cais yn perthyn i unrhyw un o'r categorïau uchod (gweler y manylion cyswllt yn adran 12).

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol Wedi'i symud i adran 8

LDP6 - 028

1.28 Adain/Pennawd: 6

DELETED

Beth i'w gynnwys mewn Datganiad Cymunedol a Ieithyddol

INSERTED

Cyflwyno Datganiad Cymunedol a Ieithyddol

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 029

1.29 Adain/Pennawd: Paragraff newydd

INSERTED

I egluro, mae polisi CTH/5 yn datgan y dylai'r Datganiad Cymunedol Ieithyddol fynd gyda'r mathau canlynol o geisiadau:

ceisiadau tai ar safleoedd ar hap o ddeg uned neu fwy yn yr Ardal Strategaeth Datblygiad Trefol, a phum uned neu fwy yn yr ardal Strategaeth Datblygiad Gwledig; (gweler Atodiad 1 am restr o aneddiadau)

datblygiad masnachol, diwydiannol neu dwristaidd gydag ardal 1,000 metr sgwâr neu yn ardal y cynllun; a

datblygiad sy'n debygol o arwain at golli cyfleusterau cymunedol fel y diffinnir ym Mholisi CFS/6;

Cyfiawnhad: Testun yn cynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan.

LDP6 - 030

1.30 Adain/Pennawd: Paragraff newydd

INSERTED

Nid yw safle ar hap yn cael ei ddyrannu'n benodol ar gyfer datblygiad yn y CDLl ond fe allai ddod ar gael yn annisgwyl yn ystod y cynllun. Fe ystyrir hyn yn y CDLl ar gyfer safleoedd ar hap o'r fath. Yn ychwanegol, unwaith y bydd cyflawniad y tai ar hap wedi'i ateb ar gyfer ardal strategaeth ofodol yn unol â'r ffigurau yn nhabl 2 isod, bydd hyn yn ysgogi adolygiad a fyddai'n cyflwyno asesiad o bob cais tai ar hap yn erbyn yr iaith Gymraeg. Byddai angen cyflwyno Datganiad Cymunedol Ieithyddol ar gyfer ceisiadau tai gan greu un neu fwy o unedau yn yr ardal strategaeth ofodol honno (yr ardaloedd strategaeth ofodol yw'r ardaloedd hynny a restrir ym mhob rhes o dabl 2).

Cyfiawnhad: Testun yn cynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan.

LDP6 - 031

1.31 Adain/Pennawd: Tabl newydd

INSERTED

2010 Wedi'u cwblhau Caniatâd Ar hap Dyraniadau CYFANSYMIAU
TREFOL Llanfairfechan / Penmaenmawr 106 83 94 52 335
Conwy, Llandudno, Cyffordd Llandudno 295 570 497 335 1697
Bae Colwyn, Mochdre 319 248 410 535 1512
Abergele, Towyn, Bae Cinmel 126 97 110 800 1133
Llanrwst 28 0 67 200 295
Cyfanswm Trefol 874 998 1178 1922 4972
GWLEDIG Haen 1 Prif 16 65 50 235 366
Haen 2 Prif 45 0 120 170 335
Pentrefi Llai 12 0 38 0 50
Pentrefannau 11 0 36 0 47
Tir agored 10 0 41 0 51
Cyfanswm Gwledig 94 65 285 405 849
CYFANSYMIAU 968 1063 1463 2327 5821
Strategaeth Tai Gwag 509
Moderneiddio Ysgolion 199
CYFANSWM 6529
Wrth gefn 665
CYFANSWM TAI

7194

Tabl 2: Dosbarthiad Tai CDLl (wedi'u copïo o dabl 4 HOU1a yn y CDLl)

Cyfiawnhad: Testun yn cynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan

LDP6 - 032

1.32 Adain/Pennawd: 6.1

DELETED

Dylai Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol ddarparu manylion sy'n cyfateb i'r cwestiynau isod ar y math perthnasol o ddatblygiad. Dylai'r datganiad geisio ateb cynifer o'r cwestiynau perthnasol ag sy'n bosibl, a dylid ei gyflwyno yn ystod y broses o wneud cais er mwyn osgoi unrhyw oedi wrth asesu. Os oes tystiolaeth, dylid ei chyflwyno wrth ateb y cwestiynau isod. Mae'r Cyngor wedi llunio tudalen we sy'n cynnwys gwybodaeth ystadegol berthnasol (gweler adran 9.1)

INSERTED

Dylai Datganiad Cymunedol Ieithyddol ddarparu manylion sy'n cyfateb i'r cwestiynau isod ar y math perthnasol o ddatblygiad. Dylai'r datganiad geisio ateb cynifer o'r cwestiynau ag sy'n bosibl sy'n berthnasol i'r math o ddatblygiad sy'n cael ei ystyried, a dylid ei gyflwyno yn ystod y broses o wneud cais er mwyn osgoi unrhyw oedi wrth asesu. Os oes tystiolaeth, dylid ei chyflwyno wrth ateb y cwestiynau isod. Mae Adran 11 o'r SPG hwn yn rhestru cysylltiadau a chyfeiriadau am fwy o wybodaeth. Mae gwybodaeth ystadegol hefyd ar gael oddi ar wefan y Cyngor.

Cyfiawnhad: Newidiadau ffeithiol a golygyddol bach

LDP6 - 033

1.33 Adain/Pennawd: 6.2

DELETED

Cyffredinol
A oes gwasanaethau lleol priodol fel siopau, cyfleusterau preswyl / cymunedol i wasanaethu'r datblygiad?

A fydd y datblygiad yn creu cyfleoedd newydd i hybu'r iaith a mentrau lleol yn y gymuned?

Sut fydd y datblygiad yn hybu'r defnydd o'r iaith yn y gymuned?

Beth yw'r mesurau lliniaru arfaethedig?

INSERTED

Datganiad Cymunedol Ieithyddol: Cyffredinol
A oes gwasanaethau lleol priodol fel siopau, cyfleusterau preswyl / cymunedol i wasanaethu'r datblygiad?

A fydd y datblygiad yn creu cyfleoedd newydd i hybu'r iaith a mentrau lleol yn y gymuned?

Sut fydd y datblygiad yn hybu'r defnydd o'r iaith yn y gymuned?

Beth yw'r mesurau lliniaru arfaethedig? (Gweler adran pump o'r SPG hwn ar fanylion mesurau lliniaru a chyflwyno Datganiadau Lliniaru)

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 034

1.34 Adain/Pennawd: 6.3

DELETED

Cyflogaeth

A yw'r datblygiad cyflogaeth yn diwallu anghenion lleol yn bennaf?

A yw'r datblygiad yn cydymffurfio â strategaethau lleol a chenedlaethol?

Faint o swyddi fydd yn cael eu creu a faint fydd yn cael eu recriwtio'n lleol?

A yw'r sgiliau llafur gofynnol ar gael yn lleol?

Ai rhai tymor byr (e.e tymhorol) ynteu dymor hirach yw'r swyddi a gynigir?

Ar gyfer datblygiadau twristiaeth, beth yw'r dalgylch disgwyliedig? A fyddent yn manteisio ar dreftadaeth Gymraeg yr ardal?

A oes datblygiadau tebyg eraill gyda chaniatâd cynllunio yn yr ardal?

A yw'r datblygiad yn debygol o arwain at fuddsoddiad pellach tebyg?

Pa hyfforddiant sydd ei angen i ddysgu sgiliau newydd i'r gweithlu lleol, ac a fydd hyn yn cynnwys Hyfforddiant Iaith Gymraeg i'w ddarparu gan y datblygwr?

Sut fydd y cyflogau newydd yn cymharu â chyflogau cyfartalog yn yr ardal?

A fydd y datblygiad yn cystadlu yn erbyn atyniadau twristiaeth presennol neu'n cyd-fynd â hwy?

INSERTED

Datganiad Cymunedol Ieithyddol: Cyflogaeth

A yw'r datblygiad cyflogaeth yn diwallu anghenion lleol yn bennaf?

A yw'r datblygiad yn cydymffurfio â strategaethau lleol a chenedlaethol?

Faint o swyddi fydd yn cael eu creu a faint fydd yn cael eu recriwtio'n lleol?

A yw'r sgiliau llafur gofynnol ar gael yn lleol?

Ai rhai tymor byr (e.e tymhorol) ynteu dymor hirach yw'r swyddi a gynigir?

Ar gyfer datblygiadau twristiaeth, beth yw'r dalgylch disgwyliedig? A fyddent yn manteisio ar dreftadaeth Gymraeg yr ardal?

A oes datblygiadau tebyg eraill gyda chaniatâd cynllunio yn yr ardal?

A yw'r datblygiad yn debygol o arwain at fuddsoddiad pellach tebyg?

Pa hyfforddiant sydd ei angen i ddysgu sgiliau newydd i'r gweithlu lleol, ac a fydd hyn yn cynnwys Hyfforddiant Iaith Gymraeg i'w ddarparu gan y datblygwr?

Sut fydd y cyflogau newydd yn cymharu â chyflogau cyfartalog yn yr ardal?
A fydd y datblygiad yn cystadlu yn erbyn atyniadau twristiaeth presennol neu'n cyd-fynd â hwy?

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 035

1.35 Adain/Pennawd: 6.4

DELETED

Tai

Beth yw'r pris marchnad disgwyliedig ar gyfer y tai a sut mae hyn yn cymharu ag incwm aelwydydd yn lleol?

A oes datblygiadau tebyg o ran maint wedi eu cwblhau yn y 5 mlynedd diwethaf? Os oes, a ydynt wedi diwallu anghenion lleol yn bennaf?

A yw'r datblygiad yn cynnwys elfen briodol o dai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol?

Mewn sawl cam y cyflwynir y datblygiad?

A yw'r datblygiad yn cydymffurfio â'r math o dai, a'r galw am dai, sydd wedi ei ddarogan yn y Cynllun Datblygu Lleol?

Beth oedd cyflymder y twf preswyl yn y gymuned yn y 5 mlynedd diwethaf?

Beth yw canran meddiannaeth pobl leol o dai newydd a gwblhawyd yn y 5 mlynedd diwethaf?

A fyddai'r cais yn cynnwys adeiladu unrhyw ail gartrefi? A fyddent yn cael eu rhoi ar y farchnad yn lleol? Os nad yn lleol, ymhle?

INSERTED


Datganiad Cymunedol Ieithyddol: Tai

Beth yw'r pris marchnad disgwyliedig ar gyfer y tai a sut mae hyn yn cymharu ag incwm aelwydydd yn lleol?

A oes datblygiadau tebyg o ran maint wedi eu cwblhau yn y 5 mlynedd diwethaf? Os oes, a ydynt wedi diwallu anghenion lleol yn bennaf?

A yw'r datblygiad yn cynnwys elfen briodol o dai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol?

Mewn sawl cam y cyflwynir y datblygiad?

A yw'r datblygiad yn cydymffurfio â'r math o dai, a'r galw am dai, sydd wedi ei ddarogan yn y Cynllun Datblygu Lleol?

Beth oedd cyflymder y twf preswyl yn y gymuned yn y 5 mlynedd diwethaf?

Beth yw canran meddiannaeth pobl leol o dai newydd a gwblhawyd yn y 5 mlynedd diwethaf?

A fyddai'r cais yn cynnwys adeiladu unrhyw ail gartrefi? A fyddent yn cael eu rhoi ar y farchnad yn lleol? Os nad yn lleol, ymhle?

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 036

1.36 Adain/Pennawd: 6.5

DELETED

Addysg

A yw'r datblygiad yn debygol o arwain at fod angen mwy o leoedd ysgol? Os ydyw, a oes digon o le mewn ysgolion lleol, a sut y mae'r datblygiad yn debygol o effeithio ar batrymau'r Gymraeg mewn ysgolion lleol?

INSERTED

Datganiad Cymunedol Ieithyddol: Addysg

A yw'r datblygiad yn debygol o arwain at fod angen mwy o leoedd ysgol? Os ydyw, a oes digon o le mewn ysgolion lleol, a sut y mae'r datblygiad yn debygol o effeithio ar batrymau'r Gymraeg mewn ysgolion lleol?

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 037

1.37 Adain/Pennawd: 6.6

DELETED

Isadeiledd

A fyddai'r datblygiad yn gwella hygyrchedd yn sylweddol i'r Ardal Ieithyddol Sensitif ac yn lleihau amserau teithio o drefi cyfagos mwy?

INSERTED


Datganiad Cymunedol Ieithyddol: Isadeiledd

A fyddai'r datblygiad yn gwella hygyrchedd yn sylweddol i'r Ardal Ieithyddol Sensitif ac yn lleihau amserau teithio o drefi cyfagos mwy?


Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 038

1.38 Adain/Pennawd: 7

DELETED

Beth i'w gynnwys mewn Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol

INSERTED

Cyflwyno Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 039

1.39 Adain/Pennawd: 7.1

DELETED

Ar adegau, fel yr eglurir yn adran 5, mae'n bosibl yr ystyrir nad yw Datganiad Cymunedol a Ieithyddol yn ddigon er mwyn asesu effaith bosibl datblygiad arfaethedig ar ardal ac/neu gymuned. Mae'n bosibl y bydd datblygiadau o'r fath yn sylweddol o ran maint a'u heffaith debygol. Os felly, bydd yr ACLl yn gofyn am Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol er mwyn asesu'n fanylach unrhyw effeithiau posibl ar gymuned a'i chymeriad diwylliannol a ieithyddol.

INSERTED

Ar adegau, fel yr eglurir yn Polisi CTH/5, mae'n bosibl yr ystyrir nad yw Datganiad Cymunedol Ieithyddol yn ddigon er mwyn asesu effaith bosibl datblygiad arfaethedig ar ardal ac/neu gymuned. Mae'n bosibl y bydd datblygiadau o'r fath yn sylweddol o ran maint a'u heffaith debygol. Os felly, bydd yr ACLl yn gofyn am Asesiad Effaith Cymunedol Ieithyddol er mwyn asesu'n fanylach unrhyw effeithiau posibl ar gymuned a'i chymeriad diwylliannol a ieithyddol. Ym mhob achos, os bydd Asesiad Effaith Cymunedol Ieithyddol yn ofynnol, ni fydd yn ofynnol i ymgeiswyr gyflwyno Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol hefyd.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 040

1.40 Adain/Pennawd: Yn flaenorol, paragraff 5.3

DELETED

Ym mhob achos, os bydd Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol yn ofynnol, ni fydd yn ofynnol i ymgeiswyr gyflwyno Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol hefyd.

INSERTED

Ym mhob achos, os bydd Asesiad Effaith Cymunedol Ieithyddol yn ofynnol, ni fydd yn ofynnol i ymgeiswyr gyflwyno Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol hefyd.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 041

1.41 Adain/Pennawd: 7.4

DELETED

Mae methodoleg yr Asesiad Effaith Cymunedol a Ieithyddol yn broses oddrychol a'i nod yw sefydlu'r effeithiau tebygol sy'n deillio o bolisi neu gais datblygu. Pan fydd ymgeiswyr a swyddogion yn defnyddio'r rhestr wirio, dylid ateb pob cwestiwn gyda sgôr gadarnhaol, negyddol neu niwtral i adlewyrchu effaith dybiedig y datblygiad yn erbyn y pum agwedd. Rhaid rhoi sgôr rifol yn ateb i bob cwestiwn ar y rhestr wirio, gyda +1 yn cynrychioli effaith gadarnhaol dybiedig, -1 yn golygu effaith negyddol dybiedig, a 0 yn golygu effaith niwtral dybiedig.

INSERTED

Mae methodoleg asesiad effaith yn broses oddrychol a'i nod yw sefydlu'r effeithiau tebygol sy'n deillio o bolisi neu gais datblygu. Pan fydd ymgeiswyr a swyddogion yn defnyddio'r rhestr wirio, dylid ateb pob cwestiwn gyda sgôr gadarnhaol, negyddol neu niwtral i adlewyrchu effaith dybiedig y datblygiad yn erbyn y pum agwedd. Rhaid rhoi sgôr rifol yn ateb i bob cwestiwn ar y rhestr wirio, gyda +1 yn cynrychioli effaith gadarnhaol dybiedig, -1 yn golygu effaith negyddol dybiedig, a 0 yn golygu effaith niwtral dybiedig.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 042

1.42 Adain/Pennawd: 8

DELETED

8. Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol

INSERTED

7.11 Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 043

1.43 Adain/Pennawd: 9

DELETED

9. Mynegai Asesu Effaith Gyffredinol

INSERTED

7.12 Mynegai Asesu Effaith Gyffredinol

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 044

1.44 Adain/Pennawd: 10

DELETED

Cynigion Asesu / Mesurau Lliniaru

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 045

1.45 Adain/Pennawd: 10.1

DELETED

Yn y rhestr ganlynol ceir enghreifftiau o fesurau lliniaru posibl y gellid eu cynnwys mewn ceisiadau datblygol. Nid rhestr gynhwysfawr mohoni, ac fe gaiff nifer o'r enghreifftiau eu rheoli drwy Rwymedigaethau Cynllunio, tra gallai fod yn fwy priodol i'r gweddill fod ar ffurf amodau neu ymgymeriadau unochrog.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 046

1.46 Adain/Pennawd: 10.2

DELETED

Dylid darllen y rhestr isod ochr yn ochr â Chanllawiau Cynllunio Atodol y Cyngor ar Rwymedigaethau Cynllunio. Mae'n hanfodol bod cyswllt uniongyrchol rhwng yr hyn a geisir a'r caniatâd cynllunio. Bydd yn bwysig sicrhau bod yr hyn a ofynnir yn rhesymol o'i gymharu â maint a natur y cais, ac nad yw'n peri i ddatblygiad fod yn annichonadwy.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 047

1.47 Adain/Pennawd: 10.3

DELETED

Hefyd, bydd angen cael tystiolaeth y byddai'r datblygiad yn cael effaith niweidiol ar y Gymraeg. Caiff hyn ei benderfynu drwy gwblhau'r Datganiad neu'r Asesiad Effaith perthnasol a thrwy asesiad gan yr ACLl.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 048

1.48 Adain/Pennawd: 10.4

DELETED

Tai

Adeiladu'r tai ychydig ar y tro;

Darparu cymysgedd briodol o dai, gan gynnwys tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol (yn seiliedig ar astudiaethau Anghenion Tai a'r Swyddog Galluogi Tai Gwledig, os ydynt ar gael);

Cytundebau i ddarparu i bobl ar y gofrestr tai lleol;

Ystyried y dreftadaeth ieithyddol leol wrth enwi strydoedd/datblygiadau.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 049

1.49 Adain/Pennawd: 10.5

DELETED

Cyflogaeth (gan gynnwys adwerthu)
Contractau llafur lleol

Cefnogi mentrau hyfforddi sgiliau lleol;

Darparu ar gyfer arwyddion dwyieithog oddi mewn ac oddi allan i'r sefydliad.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 050

1.50 Adain/Pennawd: 10.6

DELETED

Addysg
Cefnogi ac ariannu cyrsiau cyflwyno iaith a gwersi iaith i aelodau o staff e.e. cyrsiau byr wedi'u targedau sy'n gysylltiedig ag anghenion y cyflogwr a'r cyflogeion/unigolion;

Cefnogi ariannu mentrau/prosiectau diwylliant ac iaith i annog pobl i ddefnyddio'r iaith mewn cymunedau;

Cefnogi darpariaeth lleoedd ysgol mewn ysgol(ion) cyfrwng Cymraeg lleol

Cefnogi ac ariannu cyrsiau ymwybyddiaeth iaith a diwylliant.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 051

1.51 Adain/Pennawd: 10.7

DELETED

Dylai ymgeiswyr gysylltu â sefydliadau lleol er mwyn canfod pa fentrau'n ymwneud â'r iaith sydd ar gael yng Nghonwy a'r ardal oddi amgylch ar hyn o bryd. Mae Menter Iaith Conwy'n rhestru newyddion diweddar a phrosiectau ar ei gwefan, ac fe geir rhestr o 'gyrsiau yn y gymuned' ar wefan y Cyngor. Gweler adran 12 am y cyfeiriadau llawn.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 052

1.52 Adain/Pennawd: 8

INSERTED

Cyflwyno eich cais

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

LDP6 - 053

1.53 Adain/Pennawd: Yn rhan o baragraff 5.9 yn flaenorol

DELETED

Dylid cyflwyno, Datganiadau Cymunedol a Ieithyddol ac Asesiadau Effaith Cymunedol a Ieithyddol gyda chais cynllunio. Gellid cyflwyno'r Ieithyddol ar ffurf paragraff / adran ychwanegol yn y Datganiad Dylunio a Mynediad. Po gynharaf y caiff y datganiad/asesiad effaith ei ystyried wrth wneud cais cynllunio, y lleiaf o oedi a geir wrth asesu'r dogfen(nau).

INSERTED

Dylid cyflwyno Datganiadau Lliniaru, Datganiadau Cymunedol Ieithyddol ac Asesiadau Effaith Cymunedol a Ieithyddol gyda chais cynllunio. Gellid cyflwyno'r Datganiadau Lliniaru a/neu Ddatganiad Cymunedol Ieithyddol ar ffurf paragraff / adran ychwanegol yn y Datganiad Dylunio a Mynediad. Po gynharaf y caiff y datganiad/asesiad effaith ei ystyried wrth wneud cais cynllunio, y lleiaf o oedi a geir wrth asesu'r dogfen(nau).

Cyfiawnhad: Testun yn cynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan.

LDP6 - 054

1.54 Adain/Pennawd: Yn rhan o baragraff 5.1 yn flaenorol

DELETED

Mae'r Cyngor yn cydnabod y gallai rhai fod yn ansicr ynghylch a oes angen datganiad/asesiad effaith. Gofynnwn felly i ymgeiswyr gysylltu â'r Cyngor os nad ydynt yn siŵr a yw cais yn perthyn i unrhyw un o'r categorïau uchod (gweler y manylion cyswllt yn adran 12).

INSERTED

Mae'r Cyngor yn cydnabod y gallai rhai fod yn ansicr ynghylch a oes angen datganiad/asesiad effaith. Gofynnwn felly i ymgeiswyr gysylltu â'r Cyngor os nad ydynt yn siŵr a yw cais yn perthyn i unrhyw un o'r categorïau uchod (gweler y manylion cyswllt yn adran 10).

Cyfiawnhad: Mân newid ffeithiol

LDP6 - 055

1.55 Adain/Pennawd: Paragraff newydd

INSERTED

Bydd y Datganiadau a'r Asesiad Effaith yn cael eu dilysu gan y Cyngor yn ystod y cam cynllunio a ffurfio rhan o werthusiad y cais cynllunio, fel ystyriaeth faterol. Mae'n bosibl y ceir achosion lle cyflwynir Datganiad Cymunedol Ieithyddol a bod gwerthusiad y cais a'r datganiad yn codi casgliadau amheus. Mewn achosion o'r fath, gall y Cyngor ofyn bod yr ymgeisydd yn paratoi Asesiad Effaith Cymunedol Ieithyddol. Mewn achosion o'r fath, fe esbonnir y rhesymu'n llawn ac fe barheir i gyfathrebu gyda'r ymgeisydd i osgoi unrhyw oedi dianghenraid wrth brosesu'r cais.

Cyfiawnhad: Testun yn cynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan.

LDP6 - 056

1.56 Adain/Pennawd: 11.1

DELETED

Caiff y Canllawiau hyn eu monitro yn erbyn amcanion y CDLl (a dogfennau Cyngor eraill cysylltiedig). Anogir adborth ar gymhwysedd, y Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol a'r Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol gan ymgeiswyr, a bydd yr wybodaeth honno'n cael ei defnyddio i ddatblygu polisi lleol a chenedlaethol (mewn ymgynghoriad ag ACLlau a rhanddeiliaid perthnasol eraill).

INSERTED

Caiff y Canllawiau hyn eu monitro yn erbyn amcanion y CDLl (a dogfennau Cyngor eraill cysylltiedig). Anogir adborth ar gymhwysedd Datganiadau Lliniaru, y Datganiad Cymunedol Ieithyddol a'r Asesiad Effaith Cymunedol Ieithyddol gan ymgeiswyr, a bydd yr wybodaeth honno'n cael ei defnyddio i oleuo a ddatblygu polisi lleol a chenedlaethol (mewn ymgynghoriad ag ACLlau a rhanddeiliaid perthnasol eraill).

Cyfiawnhad: Testun yn cynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan.

LDP6 - 057

1.57 Adain/Pennawd: Paragraff newydd

INSERTED

Fel rhan o broses fonitro CTH/5, bydd y Cyngor yn asesu effeithlonrwydd y broses asesu iaith Gymraeg, yn cynnwys Datganiadau Lliniaru, Datganiadau Cymunedol Ieithyddol ac Asesiadau Effaith Cymunedol Ieithyddol. Bydd y Cyngor hefyd yn cynnal arolygon Deiliadaeth Tai i fonitro deiliadaeth y datblygiadau tai. Bydd gwybodaeth o'r fath yn asesu polisi monitro CTH/5 ac os yw'r CDLl yn unol ag amcanion gofodol y CDLl, gan sicrhau bod datblygiad yn cefnogi ac yn cynnal lles tymor hir yr iaith Gymraeg, a chymeriad a chydbwysedd ieithyddol y cymunedau.

Cyfiawnhad: Testun yn cynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd wedi'i gynnwys i adlewyrchu'r gwaith a wnaed yn seiliedig ar sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r CDLl Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd a'r canllawiau cynllunio cenedlaethol sy'n dod allan.

LDP6 - 058

1.58 Adain/Pennawd: 12

DELETED

Mae tudalen we sy'n cynnwys gwybodaeth ystadegol sy'n berthnasol i gwestiynau'r Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol a'r Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol wedi cael ei pharatoi i gynorthwyo ymgeiswyr i lenwi'r dogfennau perthnasol. Mae'r dudalen ar gael yn www.conwy.gov.uk/cdll

Mae'r Cyngor yn annog cynnal trafodaethau cyn gwneud cais er mwyn penderfynu a oes angen Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol neu Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol . Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gofynion y polisi ac asesu, cysylltwch â'r canlynol:

Gwasanaeth Polisi Cynllunio (26 Castle Street, Conwy. LL32 8AY) Ffôn: 01492 575461
cdll.ldp@conwy.gov.uk

Rheoli Datblygu ac Adeiladu (Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn. LL29 8AR) Ffôn: 01492 574000
cynllun.plan@conwy.gov.uk

Yn y dogfennau canlynol ceir gwybodaeth gefndir ynglŷn â'r cynigion yn y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn: Pobl, Lleoedd Dyfodol: Cynllun Gofodol Cymru (diweddariad 2008)
http://wales.gov.uk/location/strategy/spatial/documents/wsp2008update/?skip=1&lang=cy

Polisi Cynllunio Cymru (2010) http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw2010/?skip=1&lang=cy

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 20: Yr Iaith Gymraeg - Cynlluniau Datblygu Unedol a rheoli Cynllunio http://wales.gov.uk/docrepos/40382/epc/planning/40382/40382/403826/tan20_w.pdf?lang=cy

Cynllunio a'r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen (2005) http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/cyhoeddiadau/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/Cymraeg%2fcyhoeddiadau%2fCyhoeddiadau%2f4240.pdf

Cynllun Datblygu Lleol Conwy: Cynllun Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd (2010) www.conwy.gov.uk/cdll

Cynllun Datblygu Lleol Conwy: Papur Cefndir 33 - Cynllunio a'r Iaith Gymraeg yng Nghonwy (2010)

Cynllun Datblygu Lleol Conwy: Canllawiau Cynllunio Atodol Rhwymedigaethau Cynllunio (2010)

Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog (2003) http://cymru.gov.uk/depc/publications/welshlanguage/iaithpawb/iaithpawbw.pdf?lang=cy

Arweiniad i Ddylunio Dwyieithog - Bwrdd yr Iaith (2001) http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/cyhoeddiadau/Cyhoeddiadau/CanllawiauDylunio%282009%29.pdf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Enwi Strydoedd - Cyfarwyddyd ar y Drefn http://www.conwy.gov.uk/doc.asp?cat=4635&doc=20945

Am fwy o wybodaeth am y Gymraeg ac am fentrau yng Nghonwy:

Bwrdd yr Iaith Gymraeg - www.byig-wlb.org.uk

Menter Iaith - www.mentrauiaith-gogledd.com/cym/conwy.html

Ystadegau Cymru - http://wales.gov.uk/topics/statistics/?lang=cy

Cyrsiau yn eich cymuned - http://www.conwy.gov.uk/doc.asp?cat=6583&doc=24511&Language=2

Cysylltiadau dysgu i oedolion - http://www.conwy.gov.uk/section.asp?cat=4829&Language=2

Cynllun grant y Cyngor i ddarparu arwyddion dwyieithog - http://www.conwy.gov.uk/dratozdetail.asp?cat=2841&doc=1119&azkey=g&azid=427

INSERTED

Mae'r Cyngor yn annog cyn gwneud cais. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â gofynion y polisi ac asesu sydd wedi'u manylu yn y ddogfen hon, cysylltwch â'r canlynol:

Gwasanaeth Polisi Cynllunio (26 Castle Street, Conwy. LL32 8AY) Ffôn: 01492 575461
cdll.ldp@conwy.gov.uk

Rheoli Datblygu ac Adeiladu (Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn. LL29 8AR) Ffôn: 01492 574000
cynllun.plan@conwy.gov.uk

Yn y dogfennau canlynol ceir gwybodaeth gefndir ynglŷn â'r cynigion yn y Canllawiau Cynllunio Atodol hyn:

Pobl, Lleoedd Dyfodol: Cynllun Gofodol Cymru (diweddariad 2008) http://wales.gov.uk/location/strategy/spatial/documents/wsp2008update/?skip=1&lang=cy

Polisi Cynllunio Cymru http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/ppw/?skip=1&lang=cy

Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 20: Yr Iaith Gymraeg - Cynlluniau Datblygu Unedol a rheoli Cynllunio http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan20/?skip=1&lang=cy

Cynllunio a'r Iaith Gymraeg: Y Ffordd Ymlaen (2005) http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/cyhoeddiadau/Pages/PublicationItem.aspx?puburl=/Cymraeg%2fcyhoeddiadau%2fCyhoeddiadau%2f4240.pdf

Cynllun Datblygu Lleol Conwy: Cynllun Diwygiedig i'w Archwilio gan y Cyhoedd (2010) www.conwy.gov.uk/cdll

Cynllun Datblygu Lleol Conwy: Papur Cefndir 33 - Asesiad Effaith Iaith Gymraeg

Strategaeth Iaith Gymraeg 2012-2017: Iaith fyw: Iaith byw (2012) http://wales.gov.uk/topics/welshlanguage/policy/living/?skip=1&lang=cy

Cynllun Datblygu Lleol Conwy: Canllawiau Cynllunio Atodol Rhwymedigaethau Cynllunio (2010)

Iaith Pawb: Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog (2003) http://cymru.gov.uk/depc/publications/welshlanguage/iaithpawb/iaithpawbw.pdf?lang=cy

Arweiniad i Ddylunio Dwyieithog - Bwrdd yr Iaith (2001) http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/cyhoeddiadau/Cyhoeddiadau/CanllawiauDylunio%282009%29.pdf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Enwi Strydoedd - Cyfarwyddyd ar y Drefn http://www.conwy.gov.uk/section.asp?cat=4635&Language=2

Am fwy o wybodaeth am y Gymraeg ac am fentrau yng Nghonwy:

Bwrdd yr Iaith Gymraeg - www.byig-wlb.org.uk

Menter Iaith - www.mentrauiaith-gogledd.com/cym/conwy.html

Ystadegau Cymru - http://wales.gov.uk/topics/statistics/?lang=cy

Cyrsiau yn eich cymuned - http://www.conwy.gov.uk/doc.asp?cat=6583&doc=24511&Language=2

Cysylltiadau dysgu i oedolion - http://www.conwy.gov.uk/section.asp?cat=4829&Language=2

Cynllun grant y Cyngor i ddarparu arwyddion dwyieithog - http://www.conwy.gov.uk/dratozdetail.asp?cat=2841&doc=1119&azkey=g&azid=427

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

LDP6 - 059

1.59 Adain/Pennawd: Atodiad newydd

INSERTED

Atodiad 1 - Polisïau CDLl Perthnasol

SYLWCH: Darperir Polisi CTH/5 Yr Iaith Gymraeg yn adran pedwar o'r SPG hwn.

Cyfiawnhad: Mân newid golygyddol

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy