GWEFAN DROS DRO YW HON

Cynllun Datblygu Lleol Newydd


Summary (optional)
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer datblygu a defnyddio tir o fewn y Fwrdeistref Sirol (ar wahân i’r tir sy’n rhan o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Mae hefyd yn darparu’r cyd-destun ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio lleol. Fel yr awdurdod cynllunio lleol, ni sy’n gyfrifol am baratoi a diweddaru’r Cynllun Datblygu Lleol.
start content

NODWCH: Dim ond os ydych yn dymuno gwneud sylwadau mae’n rhaid i chi gofrestru/ logio i mewn..

Chwilio am Sylwadau

Os ydych yn gwybod beth yw ID y sylw rydych yn chwilio amdano dylech ei roi yn y bocs a ddarparwyd. Neu dewiswch ddogfen o'r rhestr isod ac yna dewiswch os ydych eisiau chwilio yn ôl ymatebydd, asiant neu opsiwn.


Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol

Ardoll Seilwaith Cymunedol

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol

Darpariaeth Safle Sipsiwn a Theithwyr

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol

Dogfennau Newidiadau y Canolbwyntir Arnynt

Safleoedd Amgen

Cynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio Diwygiedig

Canllawiau Cynllunio Atodol

Gwerthusiad Cynaladwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol

CDLl newydd i'w archwilio gan y cyhoedd

Cael trafferth defnyddio'r system? Ewch i'n tudalen help neu gysylltu â'r Cyngor yn union.

Bwerwyd gan OpusConsult

Drag side panels here (optional)
end content

Dod o hyd i'ch ysgolion, ysbytai, gwasanaethau cyngor agosaf a mwy